David H. Rosenthal 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 7 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: englisch

Original

Übersetzung

A l'entrada d'una estació subterrània...

katalanisch | J.V. Foix

A L'ENTRADA D'UNA ESTACIÓ SUBTERRÀNIA, LLIGAT DE MANS I PEUS PER DUANERS BARBOSOS, VAIG VEURE COM LA MARTA SE N'ANAVA EN UN TREN FRONTERER. LI VOLIA SOMRIURE, PERÒ UN MILICIÀ POLICÈFAL SE'M VA ENDUR AMB ELS SEUS, I VA CALAR FOC AL BOSC.

Escales de cristall a l'andana solar
On passen trens de llum cap a platges obertes
Entre murs transparents i coralls sarmentosos
I ocelles d'ull clarós en brogiment de brancs.

¿Ets tu, blanca en el blanc d'aquesta alba insular,
—Líquid l'esguard, atenta a músiques innates—
Que escriurs adéus humits a la forest dels vidres,
Amb semença de nit per a un somni desclòs?

Te'n vas enllà del goig, al ribatge encantat
Amb gegants embriacs a l'espluga gatosa
I falcons dissecats a les roques senyades,
A un mar petjat pels déus en els nocturns furtius.

No puc heure't, dorment, orb de llum i de ment,
Vestit com un infant, sense veu ni bagatge,
Entre tràmecs guardat per hostalers biformes;
Els passaports són vells i sangosos els cors.

T'emportes puigs i rius, i els estanys estel·lars
I fonts en bacs gelius en profundes valises;
Un guaita tenebrós, des del serrat en flames,
Em crida amb noms estranys i em fa que no amb les mans.

Onegen foramurs banderes esquinçades.

© Fundació J.V. Foix
aus: On he deixat les claus
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1953
Audio production: Fundació J. V. Foix

At the entrance to an underground station...

englisch

AT THE ENTRANCE TO AN UNDERGROUND STATION, BOUND HAND AND FOOT BY BEARDED CUSTOMS OFFICIALS, I SAW HOW MARTA SET OFF IN A TRAIN FRO THE FRONTIER. I WANTED TO SMILE AT HER, BUT A POLICELIKE MILITIAMAN CARRIED ME OFF WITH HIS OWN FAMILY, AND SET FIRE TO THE WOODS.

Stairs of glass on the solar platform
Where trains of light leave for open beaches
Among transparent walls and branching corals
And bright-eyed birds in branches’ buzzing.

Is it you, white in the white of this insular dawn,
—Liquid of gaze, hearing inner music—
Do you write wet goodbyes on the forest of windowpanes,
With seed of night for an open dream?

You go beyond joy towards enchanted shores
With gigantic drunks in the thorny cove
And dissected falcons on rocks marked with crosses,
To a see where gods walk in night’s furtive onset.

I can’t reach you, sleeping, blind to light and in mind,
Dressed like a child, without voice or supplies,
Guarded among hoes by double-formed innkeepers;
The passports are old and bloody the hearts.

You take mountains and rivers and stellar lakes
And fountains in cool shadows in deep mailsacks;
A shadowy watch from the flaming peak
Calls to me with strange names and says no with his hands.

In the open they wave torn flags.

Translated by David H. Rosenthal

Jo tem la nit, però la nit m'emporta

katalanisch | J.V. Foix

Jo tem la nit, però la nit m’emporta
Ert, pels verals, vora la mar sutjosa;
En llum morent la cobla es sent, confosa,
Em trob amb mi, tot sol, i això em conforta.

Negres carbons esbossen la mar morta,
L’escàs pujol i la rosta pinosa,
Però jo hi veig una selva frondosa,
I en erm desert imagín una porta.

La fosca nit m’aparenta pissarra
I, com l’infant, hi dibuix rares testes,
Un món novell i el feu que el desig narra.

Me’n meravell, i tem —oh nit que afines
Astres i seny!—. La mar omples de vestes,
I una veu diu: «Plou sang a les codines»

© Fundació J.V. Foix
aus: Sol, i de dol
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1936
Audio production: Fundació J. V. Foix

I fear the night, but night transports me

englisch

I fear the night, but night transports me,
Rigid, down lanes past the sooty sea;
In the dying light the street-band is heard, dischordant,
I’m alone with myself, and this comforts me.

Black coals ring the dead sea,
The low hill and the pine slope,
But in them I see a dense jungle
And imagine a door in the barren desert.

The dark night seems a blackboard
And like a child, I draw strange heads on it,
A brand-new world and the land that desire tells.

I marvel, and am afraid — oh night that sharpens
Stars and wisdom! — You fill the sea with clothes,
And a voice says: «It’s raining blood in the catch-basins»

Translated by David H. Rosenthal

Vaig arribar en aquell poble...

katalanisch | J.V. Foix

VAIG ARRIBAR EN AQUELL POBLE, TOTHOM ME SALUDAVA I JO NO CONEIXIA NINGÚ; QUAN ANAVA A LLEGIR ELS MEUS VERSOS, UN DIMONI AMAGAT DARRERE UN ARBRE, EM VA CRIDAR, SARCÀSTIC, I EM VA OMPLIR LES MANS DE RETALLS DE DIARIS

¿Com se diu aquest poble
Amb flors al campanar
I un riu amb arbres foscos?
On he deixat les claus...

Tothom me diu: —Bon dia!
Jo vaig mig despullat;
N’hi ha que s’agenollen,
L’altre em dóna la mà.

—Com me dic!, els pregunto.
Em miro el peu descalç;
A l’ombra d'una bóta
Clareja un toll de sang.

El vaquer em deixa un llibre,
Em veig en un vitrall;
Porto la barba llarga,
—Què he fet del davantal?

Que gent que hi ha a la plaça!
Em deuen esperar;
Jo que els llegeixo els versos,
Tots riuen, i se’n van.

El bisbe em condecora,
Ja els músics han plegat.
Voldria tornar a casa
Però no en sé els topants.

Si una noia em besava...
De quin ofici faig?
Ara tanquen les portes:
Qui sap on és l’hostal!

En un tros de diari
Rumbeja el meu retrat;
Els arbres de la plaça
Em fan adéu-siau.

—Què diuen per la ràdio?
Tinc fred, tinc por, tinc fam;
Li compraré un rellotge:
Quin dia deu fer el Sant?

Me’n vaig a la Font Vella:
N’han arrencat els bancs;
Ara veig el diable
Que m’espera al tombant.

© Fundació J.V. Foix
aus: On he deixat les claus
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1953
Audio production: Fundació J. V. Foix

I arrived in that town, everyone greeted me and I knew no one; when I was going to read my verses, the devil, hidden behind a tree, called out to me sarcastically, and filled my hands with newspaper clippings.

englisch

What’s the name of this town
With flowers on the steeple
And a river with dark trees?
Where did I leave my keys?

Everyone says “Good morning!”
I go around half-dressed;
Some people are kneeling,
Another gives me his hand.

“What’s my name?” I ask them.
I look at my bare foot;
In the shadow of a barrel
A puddle of blood is shining.

The cowherd lends me a book,
I see myself in a window;
My beard has gotten long.
—What’s become of my apron?

Such crowds there are in the square!
They’re probably waiting for me;
I, who read them verses;
They’re laughing as they leave.

The bishop decorates me,
The musicians have already stopped;
I’d like to go home,
But I don’t know the side-streets.

If a girl kissed me...
What would my job be then?
Now the doors close.
Who knows where the pension is!

On a bit of newspaper
My portrait flutters;
The trees in the square
Wave goodbye to me.

What do they say on the radio?
I’m cold, I’m scared, I’m hungry;
I’ll buy him a watch.
What’s his Saint’s Day?

I’m going to Font Vella.
They’ve pulled up the benches;
Now I see the Devil
Who awaits me around the corner.

Translated by David H. Rosenthal

Vinguen els rems que só d'estirp romeva

katalanisch | J.V. Foix

Vinguen els rems que só d’estirp romeva,
Em penja el sol al pit entre coralls
I dic, a bord, que enyor serres i valls
I la vida de l’orri en temps que neva.

Els llops mai m’han fet por; a casa meva
Empait bruixots amb flama d’encenalls
I jac cobert de sacs amb els cavalls
O funy, braç mort, la pasta que no lleva.

Só qui petjà el mallol i ullà la vella,
I em capbús en gorg fred si el fadrí estella
O abraç la lluna en difícil meandre.

Cal risc en terra i mar, i en l’art novella,
Per a besar un cos xop sota canella
I caure als trenta-tres, com Alexandre!

© Fundació J.V. Foix
aus: Sol, i de dol
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1936
Audio production: Fundació J. V. Foix

Bring on the oars, my family's always been wanderers

englisch

Bring on the oars, my family’s always been wanderers,
The sun hangs on my chest amid coral beads
And I say, on board, that I long for peaks and valleys,
For cows milked in a barn while snow falls outside.

Wolves have never scared me; at home
I chase warlocks by torchlight
And, covered with sacks, I sleep beside horses
Or knead, with dead arms, unleavenable bread.

It is I who trod the young vine and started at that old lady,
And I dive into cold gorges if the lad splits asunder
Or embrace the moon in its difficult meanderings.

One must take risks on land and sea, and in new art,
Kiss a soaked body beneath cinnamon trees
And drop dead at thirty-three, just like Alexander!

Translated by David H. Rosenthal

Sol, i de dol

katalanisch | J.V. Foix

Sol, i de dol, i amb vetusta gonella,
Em veig sovint per fosques solituds,
En prats ignots i munts de llicorella
I gorgs pregons que m’aturen, astuts.

I dic: On só? Per quina terra vella,
—Per quin cel mort—, o pasturatges muts,
Deleges foll? Vers quina meravella
D’astre ignorat m’adreç passos retuts?

Sol, sóc etern. M’és present el paisatge
De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany:
Jo m’hi sent nat; i en desert sense estany

O en tuc de neu, jo retrob el paratge
On ja vaguí, i, de Déu, el parany
Per heure’m tot. O del diable engany.

© Fundació J.V. Foix
aus: Sol, i de dol
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1936
Audio production: Fundació J. V. Foix

Alone and dressed in mourning

englisch

Alone and dressed in mourning, in an ancient tunic,
I often find myself in dark solitudes,
In unknown meadows and heaps of slate,
And fathomless whirlpools that cunningly halt me.

And I say: Where am I? For what old land,
—What dead sea—or mute pastures
Do you yearn like a madman? Toward what miraculous
Unoknown star do I wearily plod?

Alone, I’m eternal. The landscape of a thousand years ago
For me is present, the strange isn’t strange.
There I feel born, and in arid desert

Or on some snowy peak, rediscover the place
Where I’d already wandered, and God’s trap
To catch me whole. Or the Devil’s deceit.

Translated by David H. Rosenthal

Sé un poble lluny de Provença

katalanisch | J.V. Foix

Sé un poble lluny de Provença
Blanc de pètals de matí,
No hi ha torres de defensa
Ni contrades de remença
Sense casa ni molí.
Ni enyorança, ni temença,
Ni l’ocell en roc marí:
La vinya pertot s’agença
I en ermots en defallença
Creix el blat d’etern nodrir.
Tot és llum a l'hora tensa
Amb frescors de monestir;
Per una Alta Complaença
El sol hi lleva semença
En rostolls de bon seguir.
Tot és do, tot recompensa
I l’Extrema Coneixença
Per qui en sap trobar el camí;
A l’Alba de la Naixença
Tu i jo hi voldríem morir.

© Fundació J.V. Foix
aus: On he deixat les claus
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1953
Audio production: Fundació J. V. Foix

I know a town far from Provence

englisch

I know a town far from Provence
White with morning petals,
With no towers for defense
Or estates tilled by serfs
Without houses or mills
Or longing or fear
Or birds perched on sea rocks.
Grapevines smile everywhere
And in swooning wastelands
Sprouts the ever-nourished grain.
All is light at the tense hour
With monastery coolness.
By Lofty Grace
The sun draws forth seed
In the stubble of good passage.
All is gift, reward,
And Ultimate Knowledge
For those who find the way.
In the Dawn of Birth
You and I wish to die there.

Translated by David H. Rosenthal

És quan dormo que hi veig clar

katalanisch | J.V. Foix

És quan plou que ballo sol
Vestit d’algues, or i escata,
Hi ha un pany de mar al revolt
I un tros de cel escarlata,
Un ocell fa un giravolt
I treu branques una mata,
El casalot del pirata
És un ample gira-sol.
És quan plou que ballo sol
Vestit d’algues, or i escata.

És quan ric que em veig gepic
Al bassal de sota l’era,
Em vesteixo d’home antic
I empaito la masovera,
I entre pineda i garric
Planto la meva bandera;
Amb una agulla saquera
Mato el monstre que no dic.
És quan ric que em veig gepic
Al bassal de sota l’era.

És quan dormo que hi veig clar
Foll d’una dolça metzina,
Amb perles a cada mà
Visc al cor d’una petxina,
Só la font del comellar
I el jaç de la salvatgina,
—O la lluna que s’afina
En morir carena enllà.
És quan dormo que hi veig clar
Foll d’una dolça metzina.

© Fundació J.V. Foix
aus: On he deixat les claus
Barcelona: Edicions L’Amic de les Arts, 1953
Audio production: Fundació J. V. Foix

When I sleep, then I see clearly

englisch

When it rains I dance alone
Dressed in algae, gold, and fishscales.
There’s a stretch of sea at the turning
And a piece of scarlet sky.
A bird whirls in flight
And a bush brings forth branches,
The pirate’s old mansion
Is a broad sunflower.
When it rains I dance alone
Dressed in algae, gold, and fishscales.

When I laugh I look hunchbacked
In the pool beneath the threshing floor.
I dress like an old gentleman,
I chase the custodian’s wife,
And between pinegrove and oak
I plant my flag:
With a sack-needle I kill
The monster I never name.
When I laugh I look hunchbacked
In the pool beneath the threshing floor.

When I sleep, then I see clearly
Maddened by sweet poison
With pearls in both hands
I lived in a shellfish’s heart
I’m a fountain on the canyon floor
And a wild beast’s bed
— Or the waning moon
As it dies beyond the ridge.
When I sleep, then I see clearly
Maddened by sweet poison.

Translated by David H. Rosenthal