Ana Jelnikar 
Translator

on Lyrikline: 15 poems translated

from: 斯洛文尼亚文 to: 英文

Original

Translation

Paladij

斯洛文尼亚文 | Gašper Torkar

Skoraj bi pozabil na sveto nesmiselnost sveta.
Na to, kje se začne in kje konča. Kakor pesem.
Reči hočeš: bili smo tam, ampak nismo imeli

nadzora nad svojimi glagoli, prihajali in odhajali
so naravno. Kakor tiste res dobre pesmi.
Skoraj bi pozabil na začetek, na peskovnik

in njegov konec. Prepričan sem bil,
da se lahko ustavim in da bo steklo vzdržalo
moje malo telo. Zdaj vem: tu se odpirajo razpoke

še za takrat. Svet ni pozabljen; nazaj prihajam
z mirnim, počasnim korakom, kakor da vsa nežnost,
kar je premorem, nakazuje vrhunec moje moči

in se mi po telesu pretaka čista koncentracija.
Pesem je prostor zbranosti. Kosila so končana,
kave in čaji popiti, poglavje je prebrano.

Čas za nove premike v nove prostore.
Treba se bo usesti na klop
in odpisati stran svoje življenje

na digitalni listek papirja. Kako se nasloviti?
Kot pesmi; začnejo se iz nič in končajo z nami.

© Gašper Torkar
from: Podaljšano bivanje
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-83-0
Audio production: LUD Literatura, 2014

Palladium

英文

I'd almost forgotten the sacred nonsenseof the world. 
Where it begins and where it ends. As a poem does.
You want to say : we were there, but we didn't have

control over our verbs, they came and went
so naturally. As with really good poems. 
I'd almost forget the beginning, the sand pit

and where it ends. I was convinced that I could stop
and that the glass would hold up under my small body.
Now I know : there the cracks are opening & also for 

the time back then. The world's not forgotten; I'm coming 
back with a slow, calm step, as though all the gentleness
I can muster gestures towards the peak of my powers 

while pure concentration courses through my body.
The poem is such a space of poise. Lunch is 
done with, and teas drunk, the chapter read. 

Time for new shifts to newspaces.
We'll have to sit on the bench
and send a page a life off 

on the digital sheet. But adress ourselves how ?
Like poems; they start from nothing & end with us. 

Translated by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Še

斯洛文尼亚文 | Gašper Torkar

za K., 1. januar 2013, 04.54

The government is corrupt
and we're on so many drugs with the radio on
and the curtain is drawn.
GY!BE, The Dead Flag Blues

Morda bi se zgolj rad spomnil na poletne dneve,
ko je drevo zaspalo naslonjeno na moj hrbet,
ali tiste, ko sem si z milom in dlanmi poskušal sprati
stran svoj obraz kot izgovor, da je danes preteklost

in da bo jutri drugačen dan, ponovno potreben oživljanja
in jokanja med dvema razbitima avtomobiloma.
Vklopi radio, da slišimo, kaj se je zgodilo med našimi očmi,
pred katere se je včasih v temni kinodvorani,

zazibal nasmejan obraz Willema Dafoeja.
Bruhanje portugalske zastave na robu ceste
te je prisililo, da razmišljaš o svoji smrti in starših,
ki sploh ne vedo, da si postrgal ves prah z mize

in si ga zatlačil v vse sluznice svojega telesa.
Bili smo znanstveno-mistični, biokemijski,
pesniškofizični, drug do drugega in do sebe.
Plesali smo dlje. Se skrivali po kabinah stranišč.

Morda se takrat (zdaj) začne upanje
na vsa možna preživetja apokalipse,
ki bi iz teh dni naredila zgolj vročične sanje,
preden se svet zlomi kot piškot z marmeladno sredico.

Vedno umirajo drugi. Drugi v nas samih.
In mi se zaljubljamo v dneve, ki smo jih unovčili
s prihodom nazaj do svoje postelje. Šele takrat
se lahko zlomimo in zbolimo in jokamo kot v filmih,

kajti edino, kar smo prepoznali v teh dnevih,
je nastajajoči spomin, ki bo vztrajal; sijal in udarjal.
Imeli smo srečo, da smo bili rojeni v to pozno obdobje
(tako kot vsi pred nami), omogoča nam dostop

do žalosti, kakršne drugi niso poznali.
Ampak sklonjenemu skozi deževno okno se ti ne zdi,
da si v puščavi, razen če je to ta tema na drugi strani
ulice. Smo v enaindvajsetem stoletju in nihče zares ne ve,

kaj to pomeni. New York je brez elektrike in pod vodo.
Vsi odhajajo v tujino in zapravili smo druge priložnosti.
Še vedno ne vemo, od kod so te misli prišle, ko dežuje
in so mesta napolnjena z ljudmi, ki vedo, da bo svet

v njihovih dlaneh trajal samo do konca ranljivosti
in prikritega začudenja in samo do konca noči.
Ko sem lahko dihal globoko in se sprehodil:
mimo dreves, trgov in vodnjakov, mimo grafitov:

tetovaže na koži mesta, ki nam vedno znova povejo
zgodbo, ki naju včasih, ampak najpogosteje ne, vsebuje.
Našli smo čas in našli smo kožo ob bledi svetlobi
in lase, ki so daljši od naših, in vse spolne organe

in kri in skrb in dlake in ranjene živali in strah
in nedolžnost in iskanje in glasbo in drug drugega
in privide med svetom in nami. Vse to položeno
v darilo, ki ga od zunaj ne bi nikoli prepoznali.

© Gašper Torkar
from: Podaljšano bivanje
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-83-0
Audio production: LUD Literatura, 2014

More

英文

for K., 1 January 2013, 04:54

The government is corrupt
and we're on so many drugs with the radio on
and the curtain is drawn.
GY!BE, The Dead Flag Blues

Perhaps I would only want to remember summer days
when the tree fell asleep, leaning against my back,
or those hours when with soap in my palms I'd try to
wash away my face as an excuse that the day is done 

and that tomorrow it's all going to be different again,
in need of renewal and tears between two wrecked cars.
Turn on the radio so we can hear what happened between our eyes, 
in front of which occasionally in the darkened cinema hall,

the beaming face of Willem Dafoe came swaying in.
The vomitting of the Portuguese flag on the road's edge
forced you to think about your own death and parents
who don't even know you scraped all the dust off the table

and shoved it into all the mucus membranes of your body.
We were scientifically-mystical, biochemical, poetico-
physical, to each other and also to ourselves.
We danced longer. And hid outin the latrines.  

Perhaps it is then (now) that hope starts
for all possible survivals of the apocalypse
that would make of these days merely feverish dreams,
before the world breaks like the jam centre of a biscuit.
 
It is always others who die. The others in ourselves.
While we are falling in love with days we cashed in
with the return to our bed. Only then are we
allowed to break down and fall ill and cry like in films

because the only thing we recognized in these days
is the emerging memory that will endure, glow and hit you.
We were lucky to be born into this later period
(like everyone before us), it gives us entry to 

a sadness that others were unfamiliar with. But leaning
through the rainy window you don't have the impression you
are in the desert, unless that is its darkness on the other side of
the street. We're in the twenty-first century & no one really knows

what that means. New York is without electricity & under water.
Everyone is leaving for abroad & we've squandered other possibilities.
Still we don't know from where such thoughts come, when it rains
and the cities are filled with people who know that the world 

in their hands will only last until the end of vulnerability
and covert amazement and only till the end of the night.
When I was able to breathe deeply and go for a walk:
past the trees, market square and fountains, past the graffiti : 

tatoos on the skin of the town telling us every time anew
a story that sometimes, but more often not, contains the two of us.
We have found the time and found the skin by the pale light
and hair longer than ours, and all the sexual organs

and blood and worries and hair and wounded animals and fear
and innocence and searching and music and each other
and apparitions between the world and ourselves. All this laid
into a gift that we'd never recognize from the outside. 

Translated by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Pisanje do samote

斯洛文尼亚文 | Gašper Torkar

Moral bi odkriti poezijo pri tridesetih,
imeti svojega prvega otroka s svojo drugo ženo,
tretjič bankrotirati, poskusiti koga uničiti,
da bi vedel, kaj zamujam, ko sem sam.
Ne pozabi, za kaj se boriš; za tišino,
ki jo drugim dovoliš prekiniti.
Za zaupanje, da jih lahko slišiš reči:
Zdaj si se nam odprl, kajne? Govoril si
in poslušali smo te. Poslušali smo te
in pomembno je bilo in to si si zaslužil
po letih molka, po letih poslušanja
našega kričanja, kamor se bomo vrnili
lahkotno kot spomladanski sprehod,
ampak tebe bodo vse te besede bolele
kot molk na koncu Diplomiranca.
Kot perverzno zanimanje za trpljenje.
Ko sem tiho, ne skrivam ničesar.
Ko sem tiho, se popolnoma, do konca razgaljam.
Ničesar nimam več, niti svojih srečnih vžigalic,
niti naveličanosti nad to novo melodijo,
niti seznama dvanajstih korakov anonimnih alkoholikov:
4.) naredili bomo temeljito in neustrašno inventuro
našega moralnega stanja. Nisem se pripravljen
predati našemu skritemu upanju,
da smo v resnici čisto v redu. Upam,
da smo umrljivi, da bo smrt prišla čim prej
in brez diskriminacije. Ne, nisem hotel
tega reči, bil sem jezen in zdaj obžalujem.
Da si bomo priznali vse dneve v svojem življenju,
ko smo totalno, na polni črti zajebali, tudi danes.
Ampak zdaj je zunaj že tema in spet sem pisal
do zavesti. Nekdo je prišel in odpeljal ven psa
in v hiši sem spet sam, tih in pomirjen,
kot kadilec po cigareti, kot po koncu pesmi.

© Gašper Torkar
from: Podaljšano bivanje
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-83-0
Audio production: LUD Literatura, 2014

Writing Unto Solitude

英文

I would've had to discover poetry by age thirty,
have had my first child with my second wife,
gone bankrupt a third time, tried to ruin someone,
to know what I was missing out on when alone.
Don't forget what you are fighting for : that
silence you allow others to break into.
Trust, so you can hear them say :
Now you've opened up to us, right ? You spoke
and we listened to you. We listened to you
and it was important and you deserved this
after years of silence, after years of listening
to our screaming, which we'll turn back to 
as jauntily as to a walk in spring time, 
while all these words will pain you like
the stillness at the end of The Graduate.
Or a perverse interest in suffering.
When I am quiet, I hide nothing. 
When I am quiet, I reveal myself to the core.
I have nothing left, not even my lucky matches,
not even feeling jaded by a new melody,
or the twelve-steps list of anonymous alchoholics :
4.) we will undertake a thorough and fearless inventory
of our moral state of being.
I'm not prepared 
to surrender myself to the hidden hope
that in fact we are perfectly fine. I hope 
we are mortal, that death comes as soon as it can
and without discrimination. No, that's not what
I wanted to say, I was angry & sorry to be so.
That in all the days of our life we would admit
to ourselves whenever we totally fucked up, today too.
But now it's already dark outside & once more I've written
myself to white-out. Somebody came & walked the dog
so I'm alone in the house again, feeling quiet and calm
like a smoker after a cigarette, like after the end
of the poem. 

Translated by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Vrt

斯洛文尼亚文 | Jure Jakob

Z ozirom na vse, kar vsak dan vidim,
je koristno reči
karkoli.

Danes dežuje in solata raste,
dan ni enak dnevu
in kaj bo šele jutri.

Ne bo šlo, si včasih rečem.
Mogoče je tako leto,
ampak zemlja seže globlje

in nebo vedno nekaj podari.
Tako pomembno je vse
in nenehno se spreminja

in to skeli kot lakota,
kot sočne koprive ob robu grede,
ki sem jih posekal s srpom.

Z ozirom na razkošno predstavo,
stalen praznik semen in plodov,
delam malo.

To pomeni tisto,
kar je treba,
da ne pozabim glavnega.

Ko bomo šli od tod,
bomo vzeli
vrt s sabo.

© Jure Jakob
from: Delci dela
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-84-7
Audio production: LUD Literatura, 2014

Garden

英文

Given what I see every day
it helps to say
anything  

Today it's raining and the salad's growing,
the day resembles no other
and what will tomorrow be like. 

It won't work, I find myself saying.
Maybe it's just one of those years
but the earth goes deeper

and the sky always brings some gift.  
So important it all is
and constantly changing

and this hurts like hunger
like fleshy stinging nettles at the edge of an allotment
which I cut down with a scythe. 

Given the lavish performance,
the bounteous holiday of seeds and fruits,
I don't do much work. 

That means I do
what needs to be done
so as not to forget what's vital.                       

When we go from here
we'll take
the garden with us. 

Translated from Slovenian by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Mlada vrana

斯洛文尼亚文 | Jure Jakob

Prišla je mlada vrana.
Sedi v črnem pekaču za torto,
ki sem ga pustil na vrtni klopci,

da ne bi pozabil nabrati
bezgovih cvetov.
Pekač je poln

mlade vrane,
ki odpira kljun
in predirljivo vpije.

Potem skoči na tla,
nerodno zataca po vrtu
in se vrne.

Bezgov grm diši
do sem,
ona pa hoče drugam.

Ne zna še leteti.
Pekač odnesem v kuhinjo
in vse povem.

Zvečer sedimo za mizo.
Pojemo ocvrti bezeg,
od zunaj se sliši 

šumenje vetra.
Spet grem zadnji
v posteljo.

Takoj ko zaprem oči,
zagledam vrano.
Svet je mlad.

Potem se ne spomnim več.

© Jure Jakob
from: Delci dela
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-84-7
Audio production: LUD Literatura, 2014

Young crow

英文

A young crow came.
It's sitting in a black baking tray
I left out on the garden bench

so as not to forget
the elderflower blossoms.
The baking tray is full of 

young crow
beak opened
screaming searingly. 

Then it leaps to the ground,
makes an awkward totter round the garden
and returns. 

The elderflower bush smells good
all the way back to here,
but she wants to be somewhere else. 

She doesn't yet know how to fly.
I take the baking tray into the kitchen
and tell the whole story. 

In the evening we sit at the table.
We've done eating the fried elderflower, 
from outside the sound of

the wind's rustling.
Again I'm the last one
to bed. 

The minute I close my eyes
I see the crow.
The world is young.  

And then it all goes blank.

Translated from Slovenian by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Pomlad

斯洛文尼亚文 | Jure Jakob

Jutra sledijo jutrom, dnevi jih ponavljajo,
kot da se želijo spremeniti v eno samo jutro.
Cesta na vogalu pri igrišču iz sveže sence
zavije naravnost pred sonce.
To se vsako jutro zgodi malo bolj zgodaj,
kmalu, mogoče že jutri, bo prezgodaj celo
za cesto, zbudila se bo zasačena v svetlobi.

Zjutraj se splača dan začeti.
Preživeti in prespati temo, v sanje
orokavičeni smo predrsali ledene steze.
Odpreti okna, prevetriti sobo. V jutru
se hladen zrak z vsemi štirimi vpne
med tla in strop in drži cel dan pokonci.
Bela češnja, zadnji zvončki, na dvorišču nova žoga.

Nobene narave ni, ki je jutro ne bi našlo.
Nič ni nenaravnega. Delo teče od jutra
do jutra, poštar vadi pot od naslova do naslova,
dokler zlagoma ne sprazni zlato žareče torbe
in počije ob škarpi sadovnjaka. Čebela ga ne opazi.
Otroci iz vrtca na sprehodu obkrožijo parkirano kolo
kot posrečena napoved jutrišnjega jutra.

Na gibki vrvici, napeti od zgodnjega jutra,
visi perilo, nogavice hodijo po vetru, v majavih
hlačah se približuje poldan, skoraj bi zgrmel
v grm forzicije. Redka poznavalka jutra,
nevidna kukavica, nastavlja jajca in zapoje
z nasprotnega drevesa. Odmev je droben hip,
ki je minil od jutra, vrnjen z neopaženo zamudo.

Vrzi žogo proti meni. Zalučal ti jo bom nazaj.
Nič hudega, če bo ušla na cesto. Splača se poskusiti.
V temi prižgana češnja trosi cvetje vse do jutra,
v zgodnji svetlobi žoga leži ob škarpi in izgleda
kakor jajce. Zraven je parkiran hladen zrak.
Ko se vračajo s sončnega sprehoda, jo najde eden
izmed otrok. Odnese jo na igrišče, vsi mu sledijo:

nikoli ni prezgodaj za ponovitev vaje.

© Jure Jakob
from: Delci dela
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-84-7
Audio production: LUD Literatura, 2014

Spring

英文

Mornings follow mornings, days repeat them
as though they want to merge into one vast morning.
The corner road by the playground turns from fresh shade
and pulls up directly in front of the sun.
Each morning this happens a little bit earlier,
soon, perhaps by tomorrow, it will be too early even
for the road & it'll wake caught in sunlight.  

It's worth starting the day early.
Wearing a glove of dreams we skated across
icy tracks to live & sleep through the darkness. 
To open the windows & air the room. In the morning
cold air positions itself on all fours between
the floor and the ceiling & holds the entire day upright.
White cherry tree, last snowdrops, new ball in the courtyard. 

There's no nature mornings can't find.
Nothing is unnatural. Work flows from one morning
to the next, the postman rehearses his way address by address,
until gradually he empties the gold-blazing bag
and rests by the low wall of the fruit orchard. The bee doesn't notice him.
Children from the kindergarten, on their walk, make a ring round the parked bike
like a delightful forecast for the next day morning. 

On flexible string, taut from the early morning
washing hangs, socks walking in the wind, tottering
trousers approached by noon falling almost
into a forsythia bush. That rare connoisseur of morning,
the invisible cuckoo, lays out trap eggs and sings
from the tree opposite. The echo is a fleck of time
that passed from morning, and came back on a moment's delay. 

Throw the ball toward me. I'll chuck it back.
No matter if it runs out onto the road. It's worth the try.
The cherry lit in the darkness sheds blossom all the way to daylight,
and in the morning white the ball lies by the edge-wall and looks
like an egg. Next to it cold air is parked.
Returning from the sunny walk, one of the children
finds it & carries it to the playground & everyone follows : 

It's never too early to repeat the exercise. 

Translated from Slovenian by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Daljnovod

斯洛文尼亚文 | Jure Jakob

Poševen sneg, nedelja, odprta v nebo.
Igra vode in mraza se odvija
v rednih, fantastičnih nadaljevanjih.
Tri postave sekajo neskidan pločnik
kot privid.
Sedim za mizo ob oknu, vstavljenem
v debel severni zid.
Otrok spi in z dihanjem divja po sobi,
kot da se bode s snežnim metežem.
Dve misli se zapodita v spolzek klanec.
Na vrhu počijeta, s hrbta snameta sanke
in se usedeta.
Glej, mama nama maha.
Glej, tam.
Sanke drvijo čez belo čistino
kot nore,
piš vetra in pršec snega si podajata
divje zagledani otroški obraz,
nagnjen
čez zamišljeni rob.
Potem zakašlja, zajavka.
Sedim in sledim vsemu temu
kot buden pes,
na preži pod visokim daljnovodom
jem nedeljski sneg.

© Jure Jakob
from: Delci dela
Ljubljana: LUD Literatura, 2012
ISBN: 978-961-6717-84-7
Audio production: LUD Literatura, 2014

Pylons

英文

Pylons   

Slanting snow, Sunday open to the sky.
The play of water and cold unfolds
in even, fantastical sequels.
Three figures cut through cluttered pavement
like apparitions. 
I'm seated at the table by the window that's
planted into the thick northern wall.
The child's asleep with breath zooming  
round the room, fisty-fighting the snowstorm. 
Two thoughts veer headlong on the slippery slope.
They come to a stop at the top, take sledges
from their backs and sit down.
Look, mother 's waving at us.
Look, there.
The sledges go rushing across the white clearing
like crazy,
Gusts of wind and fine snow, back & forthing
a starkly bewildered child's face,
leaning
across the imagined edge.
Then a cough, a moan.
I sit and follow all this
like a vigilant dog, 
on guard under the tall pylon
& eat Sunday snow. 

Translated from Slovenian by Ana Jelnikar and Stephen Watts

Galebi

斯洛文尼亚文 | Jure Jakob

Želim si, da bi bil drugje.
Ne vem, kje.
Nič takega ne bi počel.
Nekje, od koder bi se lahko vrnil
ali pa tam ostal.
Ko povoham zrak, navadno vem.
Svetloba ni najpomembnejša,
ker se nenehno spreminja,
ampak zrak.
Da gre dihanje rado.
Da lahko jemlješ vase in daješ ven.
Zvečer utrujen, zjutraj svež.
Delati dobre gibe.
Nekje, kjer rad delaš.

Nad Ljubljano letijo trije galebi.
 

© Jure Jakob
from: Delci dela
Ljubljana: LUD Literatura, 2013
ISBN: 978-961-6717-84-7

Gulls

英文

I wish I were somewhere else.
Not that I know where that is.
And I'd not be getting up to anything.
Just somewhere I could get back from
or some place I could stay.
When I take in the air, I tend to know.
Light is not the most important thing,
because it changes all the time,
but air is.
That breathing comes easily.
That you can intake & give out. 
Tired in the evening, fresh in the morning.
That the movement's good.
Somewhere where you like to work. 

Three gulls flying above Ljubljana. 


Vonj po čaju

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

Moj prijatelj je eksistencialist. Zbira kitajski porcelan
in japonske čajnike. Pri njem se pije najboljši čaj. Do
sekunde natančen. Mogoče ni prava ceremonija,
ampak v našem pitju, ko se razporedimo okoli mize,
je gotovo nekaj estetskega. Všeč mi je prizor, ko molčimo
in srkamo vonj po čaju. Vsi smo eksistencialisti. Najprej
se smejimo in šele potem rečemo: dobra šala. Tudi midva
bereva Šalamuna. Enkrat sva cele počitnice govorila: Jon
si riba? Riba sem. Kar naenkrat smo bili vsi na Hvaru.
Imam pa še drugega prijatelja, ki je budist. Enkrat sva
stala na meji med filozofijo in teologijo. Rekla sva: au, to je
ostro. Tu se urežeš. Mogoče bo on bral tibetanske skrite
tantre in se bomo potem lahko skupaj smejali na Šuštarju.
Drugič sva se hecala o praznini, kako zoprno hladna je
za naše hiše. On je rekel: najedel sem se modrosti. Zdaj
jemljem samo še z majhno žličko. Vse nas bo zavedlo.
Iz Nepala mi je Branko poslal sveto kravo.
Moral bi se že vrniti, ampak on je potepuh.
Dva moja prijatelja sta glasbenika. Eden mi piše s severa,
čeprav ima vzhodno ime. Lao zi je legenda.
Drugi je basist. Mogoče bo kdaj govoril s Peacockom.
Na Tales of another so stopinje bele. Jarrett se pogovarja
z angeli. Tudi duhovi, če hočete. Ko govoriva o glasbi,
nikakor ne veva od kod prihaja in kam gre. Sigurno pa ni
v notah. O tem se strinjava. In jaz vem iz lastne izkušnje.
Neki moj prijatelj dela v tiskarni. Midva se peljeva s kolesi.
Včasih sploh ne govoriva. Mogoče on ne ve, da sem pošten.
Da se odkrivam, če mi je vroče. Ker se bojim, da bo padel,
sem mu podaril Plezalno tehniko. Knjigo iz leta 1950.

Enkrat pejmo vsi v Medvode, na čaj, da rečemo eno
o naših usodah. Nekaj tenkega nas veže. Grom je rekel,
da je dober komad kot čik gumi, ki se razteguje in širi
v vse smeri, a ne pretrga. Zdi se mi, da je z nami isto.
Na elastiki se gugamo in pazimo, da nismo pregrobi.
Ko je vroče, čakamo, da se shladi. Tudi pihamo
in naš veter dela valove na robovih porcelana.
Nekaj tenkega nas veže. Važno je da poči,
a se ne pretrga.

© Primož Čučnik
from: Dve Zimi
Ljubljana: Aleph, 1999
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

The Scent of Tea

英文

My friend is an existentialist. He collects china
and Japanese teapots. You get the best cup of tea at his place.
Steeped to perfection. It may not be a true ceremony
but in our drinking, when we sit around the table,
there is definitely something aesthetic. I like the scene
when we keep quiet and sip the scent of tea.
All of us are existentialists. First we laugh, only then do we say
that’s a good joke. The two of us also read Šalamun.
Once we spent the whole summer saying: Jonah
are you a fish? I am a fish. We were all on the island Hvar.
I have another friend who is a Buddhist. We were standing
on the border between philosophy and theology. We said: ouch, it’s
sharp. You can cut yourself here. Perhaps he will read the Tibetan secret
tantras and then we can all have a laugh together on Shoemakers’ Bridge.
Another time we joked about nothingness, how horribly cold it is
for our homes. He said: I am sated with wisdom. From now on
I shall take only with a teaspoon. It will lead us all astray.
Branko sent me a sacred cow from Nepal.
He should’ve come back by now, but he is a wanderer.
Two of my friends are musicians. One writes to me from the North
though he has an Eastern name. Lao Zi is a legend.
The other is a bass player. He may speak to Peacock one day.
On Tales of Another footprints are white. Jarrett is talking to
angels. Spirits too, if you will. When we discuss music
we never know where it comes from and where it goes. But for sure
it is not in the notes. This much we agree on. And I know from personal experience.
Another friend of mine works in printing. The two of us ride bicycles together.
Sometimes we don’t speak at all. Perhaps he doesn’t know when I am decent.
That I uncover myself when I am hot. Because I was afraid that he’d fall
I gave him The Climbing Skills. A book from 1950.

Let’s all go to Medvode for some tea some time to say a thing or two
about our destiny. Something fine binds us. Grom said
a good score is like a stick of gum that stretches and spreads
to all sides but doesn’t snap. It seems to be the same with us.
We are swinging on rubber, careful not to be too rough.
When it is hot we wait for it to cool. We blow too,
and our wind makes ripples on the edges of china.
Something fine binds us. The important thing is that it bursts
but doesn't snap

Translated by Ana Jelnikar and M. Zapruder

Sonet

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

Oprosti mi, da nisem bil dovolj pozoren
največ štejejo pohvale svojih bližnjih
ljubezen je drveča domovina na kolesu
in vojna le strašljiva novica na jezikih

pod plašči se drobijo koščki kamnov
ti ne spregledajo nikogaršnjih slabosti
a probaj delat tisto, kar te izpolnjuje
strah je ponarejevalec tujega denarja

telo je zračnica do vrha polna zraka
vesolje je brezzračna ječa uma
ta, ki umre, ne bo nič več povedal

je vojna le strašljiva vest na ustih
ko bi vsak delal tisto, kar ga osrečuje
sprememba je drveča domovina na kolesu

© Primož Čučnik
from: Ritem v rokah
Ljubljana: Aleph, 2002
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Sonnet

英文

Forgive me for being so inconsiderate
praise from the people close to you matters most
love is a rushing homeland on a bicycle
and war only frightful news on people's tongues

under coats stone particles crumble
these don't overlook anyone's weaknesses
but try and do whatever makes you satisfied
fear is the forger of someone else's money

the body is an inner tube filled to the brim with air
the universe an airless prisonhouse of the mind
whoever dies won't say another word

is war merely frightening news on people's lips
if only everyone did what made them happy
change is a rushing homeland on a bicycle

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin

Prva pesem

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

Prva pesem govori o starem načinu
življenja. Kako so bile stvari postavljene
v začetku in kako se je vedelo, kje naj bi
se končale, ali v obrisih ponovno začele

z znanimi čustvi. A potem prične
kukavica biti večje ure, in trava rase
višje in rože cvetijo lepše in popoldanski
sprehajalci se zazirajo v prezrte barve.

Sneg je še bel, ampak bolj čist
in jasen, nebo nad strešniki še modro,
ampak modro v zlatosti odličnega
opoldneva, in pesem še vedno odmevna

v svojem zimzelenem tonu. Zvezde
pogledujejo proti nam kot presenečeni
znanci, srečani spet po tisoč letih,  
in knjiga še po tisoč letih trdi svoje

in posebna reka se je splazila med
bleščeče kamne, obrušene od stare
rečnosti in pravih oblik, kot trpežna
srca posejanih po dnu njenega rokava.

Ni kak mesec, ki bi se ga dalo imenovati,
ali leto, za katero bi se vedelo, kdaj
se je začelo, so le v uho se zlivajoči
zvoki hipov, ko se ne ve za čas, kot da

bi bil ves čas preteklost, tvoj izvirni greh
je zakopan še v spanju in iz praznih
žepov še lahko potegneš prvo pesem,
ki te ponese tja. A zdaj je jasna in razločna,

le njen refren, ki si ga enkrat znal na pamet,
se spreminja, da nikoli ne ujameš besed.

© Primož Čučnik
from: Nova okna
Ljubljana: Lud Literatura, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

First Song

英文

First song speaks of the old way
of life. How things were set
in the beginning and how it was clear where
they should end or outlined begin again

with familiar feelings. But then the cuckoo
started to strike greater hours, and grass
grew taller and flowers blossomed more beautifully
and afternoon strollers gazed at hitherto missed colours.

Snow still white, but cleaner
and brighter, the sky above the roof tiles still blue,
but blue in the goldenness of a perfect
afternoon, and the song still resounding

in its evergreen tones. The stars cast
their glance towards us like surprised acquaintances
bumping into one another after a thousand years,
and the book sticks to its claim even after a thousand years,

and a special river has crawled between
the glittering rocks from the old riverness
polished to perfect shapes like durable
hearts tossed into its winding.

Not a month to name
nor a year to know when
it all started, only sounds of moments
poured into an ear and the time unknown

as though all time was past, your original sin
still buried in your sleep and from an empty
pocket you can pull your first song
which took you there. But it is plain and clear now,

only its chorus that you once knew by heart
keeps changing, so that you can never catch the words.

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin

Akordi III

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

Ali boš zmeraj drsal sam.
Ali bo tvoje drsanje poplačano.

Drsalec, glasba rohni iz tišine
močnejša,
srce drži ravnotežje z drsalkami.

Ogromni liki mest te hočejo otožnega,
a ne smeš se ustaviti, da bi ujel odprto govorjenje.

In sam drsiš (kot bi nekdo drsal ob tebi),
v množici drsalcev (in vendar drsaš sam).

Kako se spreminjaš, veš, kaj je pod nebom,
kako spretne so tvoje drsalke!

Še prvi drsalec ti hoče pokazati,
kako je najhitreje drsati v vesoljnem drsališču!

Da nisi edini, so bolj tekmovalni od tebe,
a ni vsakdo v čudovitem brestju praznine.

Ali slediš nebesno smer, sledi ji, sledi,
tam je vedno kaj odločilnega.

Samo ne govori ljudem o svojem drsanju.
Ne bi verjeli, da ti nihče ne daje ravnotežja.

Ne ponavljaj v nedogled, kaj te osrečuje.
Nisi edini s skrhano drsalko.

Drsaj tako kot da drsaš v samoti.
Drsaj kot bi drsal sam.

© Primož Čučnik
from: Akordi
Ljubljana: Šerpa, 2009-11-13 14:16:32
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Chords III

英文

Will you always skate alone.
Will your skating pay off.

Skater, the music blusters out of silence
stronger,
your heart keeps balance with the skates.

The giant shapes of cities want you melancholy,
but you can't stop to catch the open talk.

And you skate alone (as if someone was skating beside you),
in a crowd of skaters (and yet you skate alone).

How you change, you know what's under the sky,
how skilled your skates are!

Even the first skater wants to show you how to be
the fastest skater in the rink of the universe!

That you are not the only one,
that there are those more competitive,
but not everyone can be in the wonderful thicket of the void.

Are you following the sky, follow it, follow it,
there's always something momentous there.

Just don't tell people about your skating.
They wouldn't believe you kept your balance on your own.

Stop always saying what makes you happy.
You're not the only one with jagged skates.

Skate as if you were skating on your own.
Skate as if you were skating alone.

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin

Akordi II

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

O fant, kam drsaš, v jezi
na drsalkah ne poznaš smeri.

Je vesolje, kamor te nosi in se drsalke
več ne stikajo s tlemi pod tabo.

Ali plesalci tu na glavah plešejo
ali samo padajo
in so globoko v naglem padanju.

Drobne pike so planeti in drsalke
vsake toliko zdrsnejo z ukrivljene ploskve.

Je to ples o plesu, ali zemlja že
ves čas pleše in je tvoje drsanje le želja.

Če se premikaš s tako naglico, te sploh
še kdo ustavi, vidi sneti drsalke.  

Dober drsalec si, tvoje drsanje
je let okruškov kometa v kozmosu.

Si kdaj videl utrinke, zagledal
bliske, nenadne, zaslišal velike poke.

Je razneslo tvoj notranji, človeški glas ali
se je izustil molčečnež, ki se prej ni še nikoli.

Ah, treseš se (ko zadrsaš v praznino),
drsalke ječijo: Ne obžaluj ničesar.

© Primož Čučnik
from: Akordi
Ljubljana: Šerpa, 2004
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Chords II

英文

Boy, where are you skating, in your anger
you have lost your bearings.

There is a universe attracting you
and your skates take leave of the ground.

Do dancers dance on their heads here
or do they simply fall
and are deep in their fast falling.

Tiny dots are planets and the skates
every so often slide off the curved surface.

Is this a dance of dancing or has the earth
danced for all time and your skating is only a wish.

If you move with such haste, can anyone ever
stop you, see you take off your skates.

You are a fine skater, your skating
the flight of a comet's shards through the cosmos.

Did you ever see a shooting star, catch sight
of lightning, suddenly, hear big banging.

Did your inner human voice burst or
close-lipped voice for the first time.

Ah, you tremble (gliding into the void),
the skates groan: regret nothing.

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin

Akordi I

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

Primi zavržene drsalke in zadrsaj se
čez poledenele pločnike.

Na nož nabrušene zareži v ploskev
in naj sta nogi z drsalkami eno.

Oddrsaj hitro, sam, kot da bi šlo za
tekmovanje, ne oziraj se na klice: »Kam drsi?«.

Dobro je tako drsati, brez omejitev
pod drsalkami ti je vse dovoljeno.

Edini drsalec tu spodaj si, ne vidiš niti
lis in senc ki jih mečejo drsalke.

Zdrsiš med mestne luči
imaš ravnotežje
ne prevrneš se na hrbet.

Drsalke puščajo ostro sled črt
na leskeči ploskvi pod njimi so rezi.

Vzemi torej zaprašen par in oddrsaj  
v drsečo snov, tam se boš počutil celega.

Drsaj sam in pod tabo se bo led
spremenil v živo tekočino.

Ne govori ljudem o svojem drsanju.
Drsaj, kot da ne bi drsal sam.

© Primož Čučnik
from: Akordi
Ljubljana: Šerpa, 2004
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Chords I

英文

Pick up castaway skates and glide
across frozen pavements.

Point-blank honed, cut into the surface
and let the legs with the skates be one.

Skate away quickly, alone, as though it were a race,
pay no attention to shouts: “Where is he skating?”

It’s good to skate this way, no bounds
under skates everything is allowed.

You’re the lone skater down here, you see
neither marks nor shadows the skates cast.

You glide among the city lights,
you hold your balance,
you don’t fall over backwards.

The skates leave a sharp trace of lines,
grooves in the shimmering surface under them.

So, take a dusty old pair and skate away
into a skidding substance, there you’ll feel whole.

Skate by yourself and under you, ice will turn
to a quickened liquid.

Don’t tell people about your skating.
Skate as though you weren’t skating alone.

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin

V tem primeru

斯洛文尼亚文 | Primož Čučnik

sem prepričan, da moraš povsem
zaupati domišljiji in stezicam,
ki jih na brezpotjih ubere jezik.
On bi lahko vedel – vsekakor
pametnejši od nas, mogoče edina opora.
Ko greš skozi puščavo, rabiš vodo
in rezervne dele za motor džipa.
Vzemi torej vse, kar je v tem slovarju
in tudi česar ni. Lahko ti pride prav.
Tudi pozneje, tudi ko te ne bo več –
prividi utrinkov nad sipinami
in zvezde bodo sijale.

© Primož Čučnik
from: Nova okna
Ljubljana: Lud Literatura, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

In which case

英文

I’m sure you absolutely have to
trust imagination and the tracks
that language takes in pathlessness.
It probably knows. In any case,
it’s smarter than we are, probably our only support.
When you walk through the desert you need water
and spare parts for the jeep.
So take everything you find in this dictionary,
and everything you don’t. You might need it.
Even later, even when you no longer are —
apparitions of comets over the dunes,
and the stars will shine on.

Translated by Ana Jelnikar and W. Martin