Aris Fioretos 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: alemán to: sueco

Original

Translation

Rückkehr der Ekstase

alemán | Peter Waterhouse

Als Baum. Wir sind voreinander sehr still. Der Baum
Hier ist die Welt also. Himmel, Vögel, Gras.
So viele Finger für deine Kirschen. Liebst du mich? Schnell.
Wie sehen wir wiede aus, wir Ameisen?
Ich heiße Zaun, Spring drüber. Als Maus ist es herzlich klein.
Maus. Mais. Hilf mir vor dem, der mich mäht.
Hilfe, der Himmel drückt mich in diesen Bach hinein.
Blaues Denken. Wo sind die Füße
wenn ich als Wasser keine habe? Warum Fisch?
Als Fisch unter dem Himmel? Liebst du mich noch?
War der Himmel einmal herzlich? Ist gewesen, ist gewesen.
Spring drüber. Was ist ein Baum?
Ein Baum ist ein Mäusebein des Himmels.
An dem, unter, für. Als Wald
laufen viele Wetter vorüber. Ich heiße Wetter
mit den Bächen als flüssigem Fuß. Die Füße. Die Füße
kommen zu wem? Wie schnell wir sind.
Die Maus ist ein Baum mit der Geschwindigkeit.
Herzlich geliebt und gewesen als Himmel und also die Vögel.
Der Vogel, der mich versteht. Das Wetter
ist ein Baum über der herzlichen Welt. Hier noch zu sprechen
mit der Sprache ist nicht ganz leicht. Schnell verliebt.
Das sind viele . . . Wie vergeßlich ich bin. Schon
esse ich einen Apfel. Ich der Apfel werde gegessen.
Man muß oft du sagen. Du sagen habe ich gelernt.
Küssen ist auch eine Art zu küssen. Was wissen wir nämlich?
Ist Nase ein dummes Wort? Wo der Himmel war
ist er gewesen. Jetzt spreche ich sehr alleine. Eine Nase pro Person.
Wir sind voreinander sehr still. Fisch im Ansturm.
Ich bin der Baum und der Fisch. Das Bäumchen.
Der Mais in die Höhe zum Wetter: wie sehe ich aus? Auge
schau her.

© 1986 Rowohlt Verlag, Reinbek
from: passim. Gedichte
Reinbek: Rowohlt Verlag, 1986
ISBN: 3-498-07310-9
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Extasens återkomst

sueco

Som träd. Vi är mycket stilla inför varandra. Trädet.
Här är alltså världen. Himmel, fåglar, gräs.
Så många fingrar för dina körsbär. Älskar du mig? Fort.
Hur ser vi ut nu igen, vi myror?
Jag heter stängsel. Hoppa över. Som mus är det hjärtligt litet.
Mus. Majs. Hjälp mig mot den som klipper mig.
Hjälp, himlen trycker ned mig i denna bäck.
Blå tankar. Var är fötterna
när jag som vatten inte har några? Varför fisk?
Som fisk under himlen? Älskar du mig ännu?
Var himlen en gång hjärtlig? Har varit, har varit.
Hoppa över den. Vad är ett träd?
Trädet är ett himlens musben.
Vid, under, för. Som skog
drar många väder förbi. Jag heter väder
med bäckarna som flytande fot. Fötterna
kommer till vem? Så snabba vi är.
Med den snabbheten är musen ett träd.
Hjärtligt älskad och existerat som himmel och alltså fåglarna.
Fågeln som förstår mig. Vädret
är ett träd över den hjärtliga världen. Att fortsätta att tala här med språket
är inte alldeles enkelt. Snabbt förälskad.
Det är många… Så glömsk jag är. Jag äter
ett äpple. Jag äpplet blir ätet.
Man måste ofta säga du. Att säga du har jag lärt mig.
Att kyssas är också en sorts kyssande. Vad vet vi nämligen?
Är näsa ett dumt ord? Där himlen var
har den varit. Nu talar jag mycket ensam. En näsa per person.
Vi är mycket stilla inför varandra. Fisk stormar fram.
Jag är trädet och fisken. Det lilla trädet.
Majsen i höjden till vädret: hur ser jag ut? Öga
se hit.

Översatt från tyskan av Aris Fioretos
Publicerade i Pappren mellan fingrarna (Wahlström & Widstrand, 2011)

Die Erweiterung der Geschichte

alemán | Peter Waterhouse

Die Sprache heißt heute: Keiner. Das Zögern weitet sich aus.
Weit ist die Welt. Das enge Obst heißt in unserem Schweigen:
Glücklicher Obstgarten. Manche Formen der Stille
schmecken im Sommer sauer. Der Name des Sauren: Zu früh
gepflückt. Das Jahr wird erst süß mit unserem Zögern
(könnte süß werden, könnte süß werden
heißt der Gang der Geschichte). O, wie schön ist es
sprachlos den Sommer in den Herbst
zu schieben. Wie schieben wir weiter?
Wer schiebt uns?

Einer sagt: Uns schiebt die Nacht in den Tag. Leider
schieben die Tage auch. Die Bewegung heißt bald Herbst
es kommen senkrecht die süßen Zeichen herab: Wir
beißen hinein. In diesem Augenblick macht
die süße Geschichte einen sprachlosen Schritt. Der Schritt heißt:
Kein Schritt. Wir einigen uns auf den Zusammenhang und
nennen ihn zögernd: Obstgarten. Wir schweigen draußen.
Das Innere heißt: Stiller Wurm
in der Nacht eines Apfels.

Wir warten. Wir warten den Wurm ab. Danach lautet der Garten
Feld, Wald, Tal, Welt. In den Zentren
bleiben die Würmer zurück. Der Wartende denkt:
Es könnte werden die Erweiterung der Geschichte.

© 1986 Rowohlt Verlag, Reinbek
from: passim. Gedichte
Reinbek: Rowohlt Verlag, 1986
ISBN: 3-498-07310-9
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Historiens utbredning

sueco

Idag heter språket: ingen. Tvekan sprider sig.
Vid är världen. I vår tystnad heter den knappa frukten:
lyckliga fruktträdgård. Vissa former av stillhet
smakar surt om sommaren. Det suras namn: plockad
för tidigt. Året blir först ljuvt med vår tvekan
(kunde bli ljuvt, kunde bli ljuvt
lyder historiens gång). Å, så skönt det är
att mållös föra över sommaren
i hösten. Hur för vi vidare?
Vem för oss vidare?

Någon säger: natten för oss över i dagen. Tyvärr
för även dagarna över oss. Snart kallas rörelsen höst
de ljuva tecknen faller lodrätt: vi
sätter tänderna i dem I detta ögonblick tar
den ljuva historien ett mållöst steg. Steget betyder:
inget steg. Vi enas om sammanhanget och
kallar det tvekande: fruktträdgård. Vi tiger utanför.
Det inre kallas: stilla mask
i äpplets natt.

Vi väntar. Vi väntar på masken. Därefter lyder trädgården:
fält, skog, dal, värld. Maskarna blir kvar
i deras mitt. Den väntande tänker:
det skulle kunna bli historiens utbredning.

Översatt från tyskan av Aris Fioretos
Publicerade i Pappren mellan fingrarna (Wahlström & Widstrand, 2011)

Am Tag des engen Gedankens

alemán | Peter Waterhouse

Am Tag des engen Gedankens wechseln wir unauffällig. Bald sind wir
das Bewegliche im Wald, das Erdrückende in der Landschaft der Käfer
der andere Fisch in der Nähe der Fische. Wie schnell ist man
Fisch geworden: Das war nicht zu erwarten.
Das System des Wechsels lautet: Nicht nur die Fische sind Fische. Oder:
Nicht nur die Welt ist die Welt. Wir sind das zweite liegende Heu
zweite atmende Vögel, zweite geduldige Katzen.
Freunde werden begrüßt mit den Worten: Guten Tag drittes Heu
guten Tag dritte rote Katze der Welt. Frage:
Welt vor dem Wechsel oder Welt nach dem Wechsel? Antwort:
Wir wechseln immer noch.

Heu, Heu. Katze, Katze. Welt, Welt.

Im letzten Augenblick (Licht, Nacht, große Antwort einer Landschaft
wir sind fast ohne Licht, fast ohne Nacht, fast ohne
die große Sprache (Sprache Heu, Sprache Katze, Sprache
Vogel der Welt): Es gilt nicht) es gilt nichts: So sind wir verhalten und
mikroskopisch: Im letzten Augenblick. Wir schieben Halme in Halme
gut so. Wir schieben Amsel in Amsel
gut so. Welt in Welt, gut.
Zum Schluß bleiben wir übrig. Alles ist unauffällig geschehen
die Fische schwimmen wenig auffällig als Fische. Wer
hat gewechselt?

Käfer, Vögel, Nacht, Halme, Welt.
Käfer, Vögel, Nacht, Halme, Welt.

© 1986 Rowohlt Verlag, Reinbek
from: passim. Gedichte
Reinbek: Rowohlt Verlag, 1986
ISBN: 3-498-07310-9
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Vi skiftar omärkligt på de knappa tankarnas dag

sueco

Vi skiftar omärkligt på de knappa tankarnas dag. Snart är vi
det rörliga i skogen, det betryckande i skalbaggarnas landskap
den andra fisken i fiskarnas närhet. Så snabbt man
blev fisk: det hade ingen väntat sig.
Skiftets system lyder: inte bara fiskarna är fiskar. Eller:
inte bara världen är värld. Vi är annat skördat hö
andra kvittrande fåglar, andra tålmodiga katter.
Vänner hälsas med orden: God dag och tredje hö
god dag världens tredje röda katt. Fråga:
värld före skiftet eller värld efter det? Svar:
vi skiftar ännu?

Hö, hö. Katt, katt. Värld, värld.

I sista ögonblicket (ljus, natt, landskapets stora svar –
vi saknar nästan ljus, saknar nästan natt, saknar nästan
det stora språket (språket hö, språket katt, språket
världens fågel): det gäller intet: vi är så återhållna och
mikroskopiska: i sista ögonblicket. Vi för över halm i halmen
gott så. Vi för över koltrastar i koltrastar
gott så. Värld över i värld, gott.
Till slut blir vi över. Allt skedde obemärkt
fiskarna simmar knappt sedda som fiskar. Vem
skiftade?

Skalbaggar. Fåglar. Natt. Gräs. Värld.
Skalbaggar. Fåglar. Natt. Gräs. Värld.
Obemärkt.

Översatt från tyskan av Aris Fioretos
Publicerade i Pappren mellan fingrarna (Wahlström & Widstrand, 2011)