III[2]:1 what gas they don’t want to tell

en ensam svart herrsko kör förbi på bagagebandet. några lådor. grå. tomma eller fulla. rädsla.
fattigdomens utsatthet. känslan av katastrof. sammanbrott. en förståelse som kommer för sent. ett
djur hellre. en reva som blir för djup. att se världen från två håll. att bära skillnad. spänning. som
slutar i katastrof. eller täcks av en katastrof. jag har ont. i varje rörelse. ord. skillnad eller
främlingsskap. without end. and without mercy. sound and fury of history. and the sense of
powerlessness. you are not a foreigner to me. ankomsthallar. automatiska dörrar. ljud. en
helhetsupplevelse. frekvensband. många antenner. tv:s själva nervsystem. biljud. det här utsatta
läget. serier. ingångar. huggen mot halsen. i strupen. små och stora nationer. värdesystem. en
ensam svart herrsko kör förbi på bagagebandet. jag skulle kunna gråta. av anspänningen. skon
fortsätter att köra. lådorna. tystnaden i natten. jag försökte skära i den. hörde han mig? flykting-
länder. sov han? små nationer med höga murar. jordglober på borden. klockor. projektioner av 
klockor på väggarna. utländska kvinnor. berusade män. transithallar. glostrup. här föddes jag
alltså. my native country. eller med statens handlingar. rätten att försvara sig. imperativet. bron i
horisonten. de anede ikke hvad det var der ramte dem. ockuperat område. det er som efterårs-
stormen. han bare er der. lågländer. platta horisonter. förseningar. helgon. eller odjur. för
                

passivitet.


felaktiga handlingar. blåljusen i marken. reducera. minska. exakta sekvenser. glömskan. upplysta
tågvagnar på bangården. det trånga rummet. tvkanaler. platåer. riktningar i rummet. kubkänslan.
rätta proportioner. eller proportioner överhuvudtaget. orden. deras bakgrund. ett dunkelt rum.
dunkel resa. svensk-danska gränsen. jeg tænker på om vi ikke bare skal prøve på at gøre det igen
idag. bron i horisonten. den höga siluetten. att ändra rörelsen. materialutmattning. the eyes
weakness. lufthavn. sikkerhedszone. zakajev deltog i en exiltjetjensk kongress i köpenhamn. detta
möte, mitt under pågående gisslandrama i moskva, har retat upp rysslands ledning. zakajev sitter
nu häktad i 13 dagar, vilket ger de danska myndigheterna och regeringen visst rådrum. rälsen.
sveket. i nationella termer. you aren’t better. western union. gult och svart. does the world ever
happen to you. exchange. pengar. fara. att ha lämnat. att kunna lämna. att vara utestängd. rättvisa.
nydragna gränser. visumhantering. history now

© Marie Silkeberg

III[2]:1 what gas they don’t want to tell

a single man's black shoe slides past on the luggage belt. some boxes. grey. full or empty. fear. the exposure of poverty. the sense of catastrophe. collapse. an understanding that comes too late. an animal rather. a rent that goes too deep. to see the world from two angles. to bear difference. tension. that ends in catastrophe. or is covered up by catastrophe. i am in pain. in every movement. word. difference or estrangement. without end. and without mercy. sound and fury of history. and the sense of powerlessness. you are not a foreigner to me. arrival halls, automatic doors. sounds. a total experience. frequency bands. many antennas. the very nervous system of television. side sounds. this exposed situation. series. entrances. the blows to the throat. in the throat. small and large nations. value systems. a single man's black shoe slides past on the luggage belt. i could cry. from the strain. the shoe continues on its way. the boxes. the silence in the night. i tried to cut into it. could he hear me? refugee countries. was he sleeping? small nations with high walls. globes on the tables. clocks. projections of clocks on the walls. foreign women. drunken men. transit halls. glostrup. so this is where I was born. my native country. or through the state's actions. the right to defend oneself. the imperative. the bridge in the horizon. they had no idea what hit them. occupied territory. it's like the autumn storm. he is just there. lowlands. flat horizons. delays. saint or beast. for

passivity.

incorrect actions. the blue lights in the ground. reduce. diminish. exact sequences. oblivion. lit-up train carriages in the shunting yard. the cramped space. tv-channels. plateaus. directions in space. the cube feeling. correct proportions. or proportions at all. the words. their backgrounds. a dark room. dark journey. the swedish-danish border. i wonder if we shouldn't just try to do it again today. the bridge in the horizon. the tall silhouette. to alter the movement. material exhaustion. the eyes' weakness. airport. security zone. zakayev took part in a congress for exile chechens in copenhagen. this meeting in the midst of the ongoing hostage crisis in moscow has got the russian leadership agitated. zakayev has now been detained for 13 days. which has provided the danish authorities and government with a degree of respite. the rails. the betrayal. in national terms. you aren't better. western union. black and yellow. does the world ever happen to you. exchange. money. danger. to have left. to be able to leave. to be excluded. justice. newly revised boundaries. visa management. history now

Translated by Frank Perry