كاجستان سبز

بيرجند كاجستان سبزي است
و عمر من همه
               با هر گام
                          از درختي
                                     به درختي گذشته است.

در وطنم دست سبز كدامين انسان
نخستين درخت را
دست سبز كدامين انسان
آخرین کاج را
خواهد كاشت؟

بيرجند كاجستان سبزي است
با مردماني سبز تر از مهرباني ها
و روشن تر از آفتاب .
اما عجيب
 مثل مردم دنيا...

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

La pineta

Birjand e' una pineta verde,
tutta la mia vita
con ogni passo,
passata da albero ad albero.
nel mio paese
la mano verde di quale uomo
il primo albero,
la mano verde di quale uomo
piantera'
l'ultimo l'albero?

Birjand e' una pineta verde
con gente piu verde
dagli affetti,
piu brillante dal sole
ma strano,
come tutta la gente del mondo.

Traduzione dal persiano di Alireza Zarei