Nikola Madzirov

македонский

Borislav Pavlovski

хорватский

ДЕНОВИ КОГА ТРЕБА ДА СЕ БИДЕ САМ

Вистина е дека градот
изникна како последица на лага
неопходна за луѓето,
саксиите и питомите животни.

(така се снабдувам со
потребните оправдувања)

Вистина е дека сите луѓе
излегуваат од зградите
(чиниш земјотрес)
и со вазна во рацете
одат кон ливадите.

Се враќаат трипати потажни
со прашина во дланките
и неколку шумови
како дупки во сеќавањето.

Потоа
пак заедничка тишина.

© Nikola Madzirov
Аудиопроизводство: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Dani kada treba biti sam

Istina je da je grad
nikao kao posljedica laži
neophodne ljudima,
lončanicama i pitomim životinjama

(tako se snabdjevam
potrebnim opravdanjima).

Istina je da svi ljudi
izlaze iz zgrada
(kao da je zemljotres)
i s vazom u rukama
idu prema livadama.

Vraćaju se triput tužniji
s prašinom na dlanovima
i s nekoliko šumova
poput praznina u sjećanju.

Zatim
ponovno zajednička tišina.

Preveo s makednoskog Borislav Pavlovski