Arthur Rippendorf 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: 加泰罗尼亚文 to: 英文

Original

Translation

Efectes

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

No és a la nit sinó al capvespre,
a l’hora blava, quan deu mil ocells
a la renglera d’un cable elèctric
es posen d’acord i aguanten l’alè,
apreten les ales i se’ls dispara
el batec, la sang de les potes els bull
i calculen quants nusos té el vent,
com si fos el primer cop, com si fos
el darrer, i es repeteixen per dins
estem
a punt
a punt
a punt
per travessar el cel i creuar el continent.

La força de l’impuls
reverbera el fil metàl·lic,
fa baixar
per uns segons
la intensitat
de les bombetes.

Ningú entén el per què.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner , 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Effects

英文

It’s not at night but at dusk, 
during the blue hour, when ten thousand birds 
perched on electric cable 
reach an agreement and hold their breath, 
tense their wings and their heartbeat 
quickens, the blood in their legs boiling 
as they work out the windspeed, 
as if it were the first time, as if it were 
the last time, and they repeat to themselves 
we are 
ready 
ready 
ready 
to span the sky and cross the continent.

The force of the impulse 
reverberates along the metallic wire, 
slowing down 
for a few seconds 
the intensity 
of lightbulbs.

Nobody knows why.

Translated by Arthur Rippendorf

Adults

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Comptabilitzats:

51 secrets incrustats a les taquetes
microscòpiques de les pupil·les,
8 decepcions surant a la superfície
remoguda de la glàndula llagrimal,
14 mentides retingudes a la capa
rugosa de la llengua, amb la saliva,
27 pecats amagats a la penombra
que habita la intersecció de la carn.

Som la brutalitat del bastó
d’un cec que pel passeig es troba
un altre cec, i el fa caure.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Adults

英文

Counted:

51 secrets embedded in the microscopic 
dots of the pupils, 
8 disappointments floating on the wavy
surface of the tear gland, 
14 lies retained on the rough layer 
of the tongue, with saliva, 
27 sins hidden in the twilight 
that inhabits the folds of flesh.

We are the brutality of the blindman’s stick 
who, on meeting another,
trips him and makes him fall.

Translated by Arthur Rippendorf

Brots

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Entre lletra i lletra
hi neix un munt d’herba
que no penso tallar.

He tornat a desenterrar significats,
a tensar les paraules ajuntant-les.

Mira’m com contemplo,
com em cruix el cos
només en l’acte de mirar.

Estirar les definicions
com qui estira els ossos
en el moment de llevar-se.

Allargar els sons
perquè t’arribin les ones
ara que ets totes les cases,
tots els rebosts,
tots els refugis nuclears.

Deixa de repetir en veu baixa
que no em vols al costat del llit
si escric així, que et sento.

Les coses no són el que semblen ser,
sinó tota la resta.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Shoots

英文

Between letter and letter 
there is a handful of grass 
that I won’t cut.

I have unearthed meanings again, 
I have tensed words by joining them.

See how I watch, 
how my body creaks 
simply through the act of watching.

Stretching the definitions 
like stretching your bones 
when getting up.

Drawing out the sounds 
so that the waves reach you
now that you are all the homes, 
all the larders, 
all the nuclear shelters.

Stop whispering 
that you don’t want me beside your bed 
if I write like this, I can hear you.

Things are not what they seem, 
but all the rest.

Translated by Arthur Rippendorf

Inundació

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

I si no la veig? I si m’enfonso
abans que la vegi?
Què faig, eh, què faig? Obro els ulls
i que m’entri l’aigua pels forats?

Jo m’enfonso i no la veig.
Et ben juro que no la veig.

I això s’inunda, això va
cap avall com una mala cosa
i no la veig,
em pots ben creure que no la veig.

Moc els braços
però l’aigua m’absorbeix
i no la veig
i no la veig
i no la veig i m’absorbeix.

I digue’m,
què he de fer si no m’espera
i decideix no aparèixer
i decideix aparèixer quan jo ja no la veig?

I és que això és el que passa
i és que no hi és
o no la veig i sí que hi és i molt m’enganya.

Obro la boca i que m’entri l’aigua
i si hi és
i és que no la veig
que vingui a treure’m
del mar negre,
que vingui a obrir-me
les costelles,
que em xucli l’aigua
dels pulmons.

Si hi és a temps, si apareix.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Flooding

英文

What if I can’t see her? And I drown 
before I do?
What do I do, eh, what do I do? Should I open my eyes
And let the water in through the holes?

I drown and I can’t see her.
I swear that I can’t see her.

And it’s flooding, it’s
Going down
And I can’t see her
Believe me, I can’t see her.

I move my arms
But the water absorbs me
And I can’t see her
And I can’t see her 
And I can’t see her and it absorbs me.

So tell me
What can I do if she doesn’t wait
And decides not to turn up
And decides to turn up when I can no longer see her?

And that is what happens
She’s not there
Or I can’t see her and she is there and is tricking me.

I open my mouth and let the water in
And if she is there
And I can’t see her
Let her come and take me
From the black sea,
Let her come and open 
my ribs
And suck the water 
from my lungs.

If she is in time, if she turns up.

Translated by Arthur Rippendorf

Ruderal

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Reneix la menudesa
de l’ínfim.

Reposa al costat de la carretera,
a la riba del bloqueig mental.

Quina determinació,
la de la petita planta que creix a la cuneta,
incomodant el ciment que l’escanya.

Rupestre fins al moll de l’os,
em desvisc per intimar
amb aquesta planta,
per animar-la a no decaure,
per copiar-li el gest guanyador.

Unes semblances
inventades.

Un impuls vegetal que ja és meu.

from: Molsa
AdiA Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Ruderal

英文

The smallness of the minimal
is reborn.

It lies by the side of the road,
by the riverbank of the mental block.
Such determination
that of the little plant growing in the ditch,
disturbing the cement that strangles it.

Wild to the marrow,
I do my best to get close 
to this plant,
to encourage it not to decline,
to copy its winning gesture.

Some invented
similarities.

A vegetal impulse which is already mine.

Translated by Arthur Rippendorf

S'ha de fer un forat

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Agafo una pala i un rasclet
i començo a cavar cap avall,
trencant primer les rajoles,
esmicolant després el ciment
i la terra que el sosté i totes
les pedres que trobo les deso
a les butxaques per si
tot d’una visc una esllavissada
i cal fer un mur i esperar
que la cosa es calmi.

No vull pensar
on arribaré ni quan tardaré
ni si al final hi trobaré
algú cavant en sentit contrari.

Qui sap si xocaré,
sense tenir temps
per prevenir la col·lisió,
contra el cap d’algú
ple de fang i runa.

La veritat, pànic de xocar
contra mi,
de ser jo la pregunta i la resposta.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

I must dig a hole

英文

I take a spade and a rake 
and I start digging, 
breaking the tiles first, 
shattering the concrete later 
and the earth that sustains it all and 
every stone that I find, I keep 
in my pockets in case 
I’m suddenly in a landslide 
and have to build a wall and wait for 
things to calm down.

I do not want to wonder 
where I am going or how long it will take 
or if, in the end, I will find 
somebody else digging in the opposite direction.

Who knows if I will crash, 
without time 
to prevent the collision, 
into someone’s head 
covered with clay and rubble.

Really, I panic about crashing 
into myself, 
about me being the question and the answer.

Translated by Arthur Rippendorf

L'hivernar de l'ós

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Em vaig enamorar
del cordó umbilical.

Em donava els requeriments,
me’ls oferia a la boca.

Ara visc en l’enyor perpetu
de totes les vides
a què m’hauria pogut amarrar
amb aquell conducte
de carn i visions.

La meva mare
encara no sap
de les pintures rupestres
que li vaig dibuixar
a la paret uterina.

from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

The hibernation of the bear

英文

I fell in love
with the umbilical cord.
It gave me the requirements,
it fed them to me in my mouth.
Now I live in the permanent longing
for all the lives
to which I could have linked myself
with that duct
of flesh and visions.
My mother
still knows nothing
about the prehistoric paintings
that I left
on her uterine wall.

Translated by Arthur Rippendorf

Teoria del caos

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

A la superficie
de la meva pell d’humana
hi ha restes
de saliva, petons, carícies, mossegades,
esperma,
xuclets,
talls, ferides, cops, llagues,
suor, cicatrius,
rascades, sang, crostes, blaus, lesions,
esgarrapades,
bufetades,
varius, butllofes i cremades.

No em calen ni perforacions ni tatuatges,

el meu cos
és un mapa.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Caos Theory

英文

On the surface 
of my human’s skin 
there are remainders 
of saliva, kisses, strokes, bites, 
sperm, 
hickeys, 
cuts, wounds, blows, sores,
sweat, scars, 
grazes, blood, scabs, bruises, lesions, 
scratches, 
slaps, 
varicose veins, blisters and burns.

I don’t need perforations or tattoos, 
my body 
is a map.

Translated by Arthur Rippendorf

Hipertensió

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

La pressió

sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc.

Perquè si no arrisco no visc
i si no visc no té sentit escriure
i com viure sense escriure?

Així que la pressió
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer
sense que el cap del que escriu
exploti.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes
són moviment, són lluita, són motor.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes són inspiració.

I el viure surant
que se’l quedi un altre, que jo vull
menjar terrossos de terra.

I la cuirassa transparent
que la vesteixi un altre, que jo vull
enganxar-me
els dits a cada porta,
que jo vull entrar a un tornado i donar voltes
i tirar-me a un riu cabalós
i que se m’emporti.

La probabilitat de quedar-m’hi
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè si vull escriure he de viure i no patir
per si se’m para el cor.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Hypertension

英文

Pressure
has always been very high
in the level in which I come through.
Because if I do not risk I do not live
and if I do not live there is no sense in writing
and how can I live without writing?
Therefore pressure
has always been very high
in the level in which I come through,
because I want to write, and there is no sincere writing
without the writer’s head
exploding.
And this is why everything I do
is under pressure and brings up problems,
because problems
are movement, fighting, motor.
And this is why everything I do
is under pressure and brings up problems,
because problems are inspiration.
And living smoothly,
I let it for the others, because I want
to eat earth clods.
And the transparent armour,
I let if for the others to wear it, ‘cause I want
to smash
all my fingers in every door,
because I want to penetrate the tornado and turn over and over
and jump into a wild river
to be taken.
The probability of losing myself in every of these facts
has always been high in the level
in which I come through,
because if I want to write I have to live and not to worry
if my heart stops.

Translated by Arthur Rippendorf

Saudade

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

El vent no fa soroll
però tu el sents
quan toca les coses.

Així, el poema.from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Saudade

英文

The wind makes no sound
But you hear it
As it touches things.

Thus, the poem.

Translated by Arthur Rippendorf