Nikolina Andova Shopova 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: 马其顿文 to: 英文

Original

Translation

Се затворам

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Има едно ладало
со мапа на светот
што со години се затвора во мене

Копната полека се стеснуваат
вулканите се гаснат
реките запираат, светилниците замрзнуваат
пустините се замотуваат
како теписи полни прав

Еден ден ќе го отворам ладалото
и целиот свет ќе се рашири во мене
заедно со небото и крилјата
на големите птици

© Nikolina Andova
from: Поврзи ги точките
Skopje: Темплум, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2017

I'm closing

英文

There's a fan 
with a map of the world on it 
that's been folding into me for years

The land is slowly narrowing
the volcanoes fading away
the rivers stopping, the lighthouses freezing
the deserts wrapping up
like dusty carpets

One day I will open the fan
and the world will spread inside me 
together with the sky and the wings 
of the big birds

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova

Се смалуваме

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Стапнуваме во нештата и веќе сме дел од нив
Ни кажале ли некогаш дека школките се ноктите на морето
дека и нашите нокти стануваат школки штом влеземе во него
дека стомакот ни е морска желка кога пливаме
дека градите ни се медузи
очите ни се мали рипки издвоени од јатото во плиткото
косите ни се претвораат во алги штом ги потопиме
кожата ни е мовта, влакненцата ни се тревите на камењата
кои се нишаат од водата како од ветер
Ушите ни се морски коњчиња, прстите пипки од октоподи
што ги нудат како специјалитет во скапите менија
Се смалуваме
како морски ѕвезди што се сушат на пристаништата
кои ќе висат некаде како украс на ѕидот
како запрена светлина, потпишан сувенир

© Nikolina Andova
from: Влезот е од другата страна
Skopje: Темплум, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2017

We dwindle

英文

We step into things and already we are part of them
Has anyone told us that the seashells are the fingernails of the  sea
that our fingernails become seashells once we enter in it
that our stomach is a sea turtle when we swim
that our breasts are jellyfish
our eyes are little fish separated from the shoal in theshallows
our hair turns to algae when we submerge it
our skin is moss, our hairs are the weeds on the rocks
swaying in the water like wind-blown
Our ears are little seahorses, our fingers the tentacles of the octopuses
being offered as specialty in expensive menus
We dwindle
like sea stars drying on docks
which will be hung on a wall somewhere as decorations
like stopped light, a signed souvenir 

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova

Сè е продупчено

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Тука сè е продупчено
небото што го ѕиркаме низ леќите на телескопите
и папките на нашите канцелариски бироа
прозорчињата на кабините во бродовите кога патуваме
и масивните ѕидови во храмовите во кои се молиме

И ќебињата на тајните љубовници изгорени од цигара
се продупчени
и светот коj го гледаме низ прстените на предците
сеќавањата како тесто за колачиња кога ги обликуваме
метите во човечки облици на кои вежбаме пукање

сè, сè е продупчено
окцата на вратите затворени за питачите
земјата од растурените домови на мравките
бог што го бараме низ кружните отвори на куполите

© Nikolina Andova
from: Влезот е од другата страна
Skopje: Темплум, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Everything here is pierced

英文

Everything here is pierced
the sky we spy through the lenses of the telescopes
and the folders on our office desks
the little windows in the ship cabins when we travel
and the massive walls in the temples in which we pray

And the blankets of the secret lovers burnt from cigarettes
are pierced
and the world we see through the rings of the ancestors
the memories like cookie-dough when we shape
the targets in humans forms on which we practice shooting

everything, everything is pierced
the spy-holes on the doors closed for beggars
the earth from the ant’s destroyed homes
god who we search through the circular openings of the domes

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova

Високо

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Денес нема да одам по истиот пат
ќе скршнам лево
можеби ќе видам како на некое дете
му излетува топката на улицата
и ќе му ја подадам назад, како што мене денот
секогаш љубезно ми ја враќа
самотијата во игралиштето
кога ќе ја шутнам
високо

© Nikolina Andova
from: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2017

High

英文

Today I will not go down the same road
I will turn left
I may see a child
whose ball flies away on the street
and I will return it to him, as my day
always politely returns
the loneliness in the playground
when I kick it
high

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova

Ајде да му избегаме на времето

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Ајде да му избегаме на времето
што ни се заканува со оптегнат лак
и нѐ нишани со малата стрелка
Ова сакав да ти го кажам
– ако поминам со раката низ некоја географска
       карта
нема да ги напипам ни планините ни врвовите
нема да се намокрам ниту да ги наполнам рацете со земја
така и ноќва кога поминуваш со раката низ
      моето тело
нема да најдеш ни прав ни ветер, ни остатоци
од моето име што секојпат одново се раѓа
Зашто не знам колку време помина вечерва
минута, час, година, целиот живот
можеби
Понекогаш кога ќе погледнам горе и долу
не знам која трага ми се чини подолга
онаа од млазот на авионот на небото
или онаа што полжавот ја оставил зад себе

© Nikolina Andova
from: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Let’s escape from time

英文

Let’s escape from time
that threatens us with a pulled bow
and takes aim with the small arrow
This is what I wanted to tell you:
– If I pass with my hand on a geographical map
I will not touch the mountains nor the peaks
I will not get wet nor fill my hands with soil
so tonight when you pass your hand through my
       body
you won’t find dust or wind, neither my name
that is always reborn
Because I do not know how much time had passed
       tonight
minute, hour, year, lifetime
maybe
Sometimes when I look up and down
I do not know which trail seems longer
one on the jet plane in the sky
or the one that the snail had left behind

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova

Во моето тело

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Јас сум турист во моето тело
и немам мапа во рацете
Некој што случајно ќе помине
ќе ми го покаже патот до квартот на музеите
до големите паркови, плоштадот
до реката што се влева во моето име
Што правам во меѓувреме
Пијам макијато во едно тивко кафуле
и ги листам дневните весници
напишани на јазик кој никогаш не го научив
Секогаш, се сеќавам, кога се враќав од некое патување
небото се разведруваше, Сонцето паѓаше врз ангелите од мермер
и дури тогаш им ги забележував
насмевките на лицата

© Nikolina Andova
from: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2017

In my body

英文

I am a tourist in my body
and I have no map in my hands
Someone that will accidentally pass by
will show me the way to the museum quarter
to the large parks, the square
to the river that flows in my name
What do I do in the meantime
I’m drinking macchiato in a quiet coffee bar
and thumbing through the daily newspapers
written in a language I never learned
Always, I remember, when I would be returning from a trip
the sky would brighten, the sun would fall on the marble angels
and only then would I notice
the smiles on their faces

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova

Чукни пред да влезеш

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Биди секогаш внимателен, чукни пред да влезеш
знај дека во собите кои се во тебе
секогаш има некој
Остани најдолго во оние каде ќе те примат без збор
во кои ќе влезеш и ќе седите
долго молчејки
Некои од нив ќе те прашаат за името, ќе те поканат да седнеш
ќе те понудат со колачиња, ќе ти го придржат палтото
ќе потрчаат по тебе ако го заборавиш чадорот
Некои ќе ги видиш само низ окцето на тишината
на вечно затворените врати
и често нема да знаеш дали сите тие се твои гости
или пак ти едноставно не си дома

© Nikolina Andova
from: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Knock before entering

英文

Always be careful, knock before you entering
you should know that in the rooms inside you
there’s always someone
Stay longer in those where you are silently welcome
where you will enter in and sit
in the long silence
Some will ask for your name, will invite to you sit down
will offer cookies, will hold your coat
will come running after you if you forget your umbrella
Some you will see only through the wink of silence
of the forever closed doors
and often you will not know whether they are your guests
or you are simply not at home

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova

Леб

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Ќе можам ли да го изедам
овој авионски сендвич
што го остави сестра ми
на враќање од патувањето
Овој сендвич кој летал
над два континента и над еден цел океан
кој прелетал многу повеќе отколку што некогаш
ќе изодам и ќе испливам
Можеби ќе вкусам малку од облаците
ако пробам од овој леб
кој бил повисок од земјата под него
повисок од сите држави, градови и луѓе
со невидливи рабови и граници
Кој бил повисоко од сите височини
кои некогаш ќе ги дофатам
како зрната жито во него кои виделе повеќе
од пилотите, од стјуардесите,
од сите патници
под авионот
Ќе го свари ли мојот желудник
целото небо
ако го изедам
овој обичен леб

© Nikolina Andova
from: Влезот е од другата страна
Темплум, 2013
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Bread

英文

Can I eat
this plane sandwich
that my sister left
when returning from her journey
This sandwich which has flown
over two continents and one ocean
which has flown far more than I will ever
walk or swim
Maybe I will taste a little of the clouds
if I try this bread
which has been higher than the land beneath it
higher than all states, cities and people
with invisible edges and borders
Which has been higher than all heights
I will ever reach
like the grains of wheat in it that have seen more
than the pilots, the stewardesses
and all the passengers
under the plane
Will my stomach digest
the whole sky
if I eat
this simple bread

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova

ЗА ПАСВОРДОТ, ПО ЏИБРАН

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Полнете си ја еден на друг чашата, но не пијте од иста чаша Давајте си еден на друг леб но не јадете од истата  погача
Пејте и играјте заедно и бидете радосни
но нека секој од вас биде и сам
како што жиците на лирата стојат одвоено
а сепак треперат со истата музика
Калил Џибран


Во една статија на интернет
прочитав дека многу љубовни парови
си ги знаат пасвордите на мејловите
дека си ги разменуваат меѓусебно како знак
на доверба и сигурност

Да бев мудрец како Џибран
а не сум
ќе додадев:
„И праќајте си еден на друг мејлови
но не делете го пасвордот
зашто и човекот и земјата се хранат едно од друго
а ја чуваат тајната за почетоците, секој својата“

© Nikolina Andova
from: Влезот е од другата страна
Темплум, 2013
Audio production: Haus für Poesie / 2017

On passwords, by Gibran

英文

Fill each other’s cup,
but drink not from one cup.
Give one another of your bread,
but eat not from the same loaf.
Sing and dance together and be joyous,
but let each of you be alone,
even as the strings of a lute are alone
though they quiver with the same music.
Khalil Gibran

In one article on the internet
I read that many couples know
each other’s e-mail passwords
and that they give them to each other
as a token of trust and security

Had a been wise as Gibran
and I’m not
I would’ve added:
“Send e-mails to each other
but do not give away your passwords
for the man and the earth feed off each other
and yet, they keep the secret of their beginnings; each to their own.”

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova

Запирки

马其顿文 | Nikolina Andova Shopova

Пронајдов фотографија во подрумот
од местото на мојата куќа
пред да биде изградена
кога била само скица
во рацете на архитектите
И знам приближно од кога ја има
годината кога е изградена
е замачкана во бетонот во еден агол на дворот
но не знам колку време претходно
ја немало
и пред да постојат
џбуновите тревите и небото
што избледуваа на фотографијата
Дали непостоењето e подолго
од постоењето
и колку е старо ништото

Од прашината што се крена
од фотографијата
како запирки во воздухот
се закашлав

© Nikolina Andova
from: Влезот е од другата страна
Темплум, 2013
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Commas

英文

I found a photograph in the basement
of the place of my house
before it was built
when it was only a sketch
in the hands of the architects
And I know approximately since when it exists
the year of construction is
engraved in the concrete in a corner of the yard
but I do not know how long before
it did not exist
and before the
bushes
weeds and the sky existed
that fade in the photograph
Is the non-existence longer
than the existence
and how old is the nothing
From the dust that rose
of the photograph
like commas in the air
I coughed

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova