Ifor ap Glyn 
Translator

on Lyrikline: 6 poems translated

from: 威尔士文, 俄文, 冰岛文 to: 英文, 威尔士文

Original

Translation

Cyn Brwydr

威尔士文 | Ifor ap Glyn

Mae’r nos yn llawn dynion;
maen nhw'n gwybod...
 

rhai’n gweddïo, rhai’n ‘sgwennu adre
rhai’n gorwedd yn llorweddol eisoes
yn arbrofi ag ebargofiant....
 
Mae llam y fflamau’n lluchio 
siapiau melyn dros y milwyr ;
mae rhai'n gwnïo’u henwau ar eu cotiau....
 
Maen nhw'n gwybod...
 
yfory bydd y caeau’n llawn cyrff.

© Ifor ap Glyn
from: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Audio production: Wales Literature Exchange

Before Battle

英文

The night is full of men;
men who know...
 
some praying, some writing home
some lying down, horizontal already
experimenting with eternity....
 
The burning of the flames throws 
sulphur-yellow shapes across the soldiers;
some are sewing their names on their coats...
 
Because they know...
 
that tomorrow, 
corpses must fill the fields.

Translated by Ifor ap Glyn

Hen gapel

威尔士文 | Ifor ap Glyn

‘Cysgant mewn Hedd’ meddai cofeb y colledigion,
ond ar y jiwcbocs heno, nid oes emynau, 
ddim hyd yn oed Rhys
nac Ebenezer,                         
wnaeth gathrain y milwyr o’r ffos...                           
 
Codaf beint wrth y bar lle ces i medyddio.
Mae’n amser cwrdd; 
mae merch yn hel gwydrau cymun y p’nawn;
mae’n rhoi gwên yn adnod i’r barman.
 
Cyfodaf fy llygaid tua’r oriel chwil
lle bu nhad yn hel casgliad,
lle cyfarfu gyntaf â llygaid fy mam
a hithau’n rhoi einioes gyda’r swllt yn ei blât. 
                                      
‘O ba le y daw fy nghymorth?’
Plethaf ddwylo am fy nghwrw.
Cau llygaid. Plygu pen.
Cyfri bendithion....
ond methu â mwynhau
fy mheint cableddus.

© Ifor ap Glyn
from: Cuddle Call?
Gwasg Carreg Gwalch, 2018
Audio production: Wales Literature Exchange

An old chapel

英文

‘They Rest in Peace’, says the plaque to the fallen,
but there are no hymns, on the jukebox tonight, 
not even Rhys
or Ebenezer,
that exhorted those troops from the trench... 

I lift a pint at the bar where I was baptized.
It’s time for the service;
a girl collects the communion glasses;
she gives the barman a sermon smile.
 
I will lift up mine eyes to the vertiginous gallery
where my father took the collection,
where he first met my mother’s glance,
her lifelong commitment 
with the shilling in his plate.
 
From whence cometh my help?
I fold my hands around my beer.
Close my eyes. Bow my head.
Count my blessings ...
but cannot enjoy
my blasphemous pint.

Translated by Geraint Løvgreen / Ifor ap Glyn

Hydref eto

威尔士文 | Ifor ap Glyn

Ar ael y bryn,
lle mae’r llwyni lletraws 
a’r gwrychoedd gwargam                        
yn edliw’r gwynt i’r gwyll,                      
 
yno mae’r hydref 
yn tynnu wynebau watsus y coed...
 
y dail fel cocos 
yn chwyrlïo yn y gwynt,
fel llythrennau’n hedfan,
a’r wyddor yn datod.

© Ifor ap Glyn
Audio production: Wales Literature Exchange

Autumn again

英文

On the brow of the hill,
where bent bushes
and hunched hedgerows
complain of the wind to the dusk,
 
this is where autumn takes down
the  watch-faces of the trees...
 
the leaves are like cogwheels
twirling in the wind,
like letters flying,
as the alphabet disintegrates.

Translated by Geraint Løvgreen / Ifor ap Glyn

Noswylio

威尔士文 | Ifor ap Glyn

Mae'n ddefod gyda'r 'fenga 'cw
wasgaru "llwch cysgu"
dros ei lygaid,
cyn eu cau, trwy gribo'r cwsg
i lawr trwy'i wallt
ac yn dyner dros ei dalcen, 
 
nos da, Dad
nos da...
 
Grandawaf ar y plant yn anadlu'r nos,
y pennau bach dan gwrlid
wedi mynd i rywle lle na allwn ddilyn,
ond o leiaf y dôn nhw nôl;
mae sêr rhyw nos dragwyddol
yn britho'u gwalltia, 
a'u wyneba fel clocia 
yng ngwyll y llofft...
 
Mae eu boreau nhw yn bnawn i ni,
a'u pnawniau nhw a wêl ein noswylio; 
pnawn Sul tawel efallai,
a'r haul trwy'r bleind yn ystol ddu ar wal;
a'r dyrna bach
wedi dod yn ddwylo oedolyn,
sy’n gwasgaru'r llwch cysgu dros fy llygaid cau,
a'i gribo lawr trwy 'ngwallt brithwyn...
 
Nos da, Dad
nos da...

© Ifor ap Glyn
from: Cerddi Map yr Underground
Gwasg Carreg Gwalch, 2001
Audio production: Wales Literature Exchange

Settling for the night

英文

It’s a custom with my youngest 
To sprinkle “sleeping dust”
Over his eyes
Before closing them, 
combing the sleep down through his hair 
and tenderly over his forehead
 
Good night, Dad,
Good night…
 
I listen to our children breathing the night,
Their tiny heads under the covers
Gone somewhere where  we cannot follow
But at least they will return;
The stars of some eternal night
Speckle their hair
And their faces are like clocks
In the bedroom twilight.
 
Their morning is afternoon to us;
Their afternoon will see us settled for the night;
Some quiet Sunday perhaps
the sun through the blinds 
will raise its black ladder on my bedroom wall 
and the child fists 
will have become adult hands 
that will sprinkle the sleeping dust 
over my closed eyes
before combing it down through my peppered grey hair…
 
Good night, Dad,
Good night…

Translated by Ifor ap Glyn

УРОК ПЕНИЯ

俄文 | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

GWERS GANU

威尔士文

Dyfeisiwyd 
y caets
cyn 
dyfeisio adenydd;

mewn caetsys,
mi gana’r adeiniog rai
am ryddid 
yr awyr;

gerbron y caetsys,
mi gana’r an-adeiniog rai
am gyfiawnder 
y caets.

Translated by Ifor ap Glyn, National Poet of Wales

Ég er bréfshaus

冰岛文 | Eiríkur Örn Norðdahl

Ég er dagsetning, staður

            Ég er formlegt kurteisisávarp.

            Ég er opnunarsetning. Ég er kynningarsetning. Ég er
setning sem rekur erindi, sem rekur erindi, rekur erindi. Ég er sár
bón örvæntingarfullrar manneskju. Ég er reiðinnar býsn af hógværð.
Ég er lýsing á stórkostlegum afrekum. Ég er ítrekun hógværðar. Ég
er upptalning, upptalning, upptalning.
            Ég er frekari útskýring, nánari útlistun. Ég er ítrekun
sárinda, frásögn af eymd. Ég rek fingur í gröft opinna sára. Ég
höfða til mennskunnar. Ég höfða til samviskunnar. Ég höfða til
sektarkenndar vegna atburða horfinna tíma. Ég fer viljandi með
ósannindi.
            Ég er upphaf frásagnar. Ég er útskýring á aðstæðum. Ég er
vísun í aðra sögu. Ég er miðja frásagnar. Ég er ris. Ég er uppgjör. Ég
er frágangur. Ég er málsháttur sem tekur saman söguþráðinn á
einfaldan hátt. Ég er ný túlkun á boðskap sögunnar.
            Ég er uppástunga um málalyktir. Ég er enn frekari ítrekun
sárinda. Ég er bruðlun óljósra hótana. Ég er aumkunarvert
sársaukaóp. Ég er örvænting að níu tíundu hlutum og reiði að
einum tíunda hluta. Ég er boð um kynferðislega greiða. Ég er lýsing
á staðsetningu og tíma. Ég er símanúmer.


            Ég er formleg kurteisiskveðja.

                                    Ég er undirskrift
                                    Ég er nafn

© Eirikur Örn Norddahl
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Pennawd llythyr wyf

威尔士文

Dyddiad a chyfeiriad wyf

            Cyfarchiad ffurfiol wyf

            Brawddeg agoriadol wyf i. Brawddeg rhagarweiniol wyf innau. Brawddeg wyf i sy’n gwneud neges, sy’n gwneud neges, gwneud neges. Ple wyf i gan un sy’n anobeithio. Dicllon o wylaidd wyf i. Disgrifio campau mawr wyf innau. Wyf i’n ail-adrodd gwyleidd-dra. Rhoi cyfrif wyf i, rhifo, rhestru. Esboniad pellach wyf innau, ymhelaethiad manwl. Ail-bledio wyf i, yn ail-adrodd gwae. Bys wyf i yn twrio mewn clwy’ heb geulo. Apelio at ddynoliaeth wyf i. Apelio at gydwybod wyf innau. Rwyf innau’n apelio at euogrwydd sy’n deillio o’r hen amser gynt. Dweud anwiredd yn fwriadol wyf i.

            Dechrau stori newydd wyf i. Esbonio’r amgylchiadau wyf i. Cyfeirio at stori arall wyf innau. Canol y stori wyf i. Codi i’r uchafbwynt wyf i. Gollyngiad wyf i ...  
A’r diwedd wyf innau. Dweud bachog wyf i sy’n crynhoi ergyd y stori’n dwt. Dehongliad newydd o neges y stori wyf i. Awgrymu diwedd posib i bethau wyf i. Ailadrodd yr hen wae unwaith yn rhagor wyf innau. Chwythu bygythion amhenodol wyf i. Cri druenus o’r galon wyf i. Cyfuniad nawdeg y cant o anobaith a deg y cant o gynddaredd wyf i. Cynnig o gymwynasau rhywiol wyf innau. Disgrifio’r lle a’r amser wyf i. Rhif ffôn wyf i.  

            Yr eiddoch yn gywir wyf i.


                        Llofnod wyf i.

                        Enw wedi ei deipio wyf i

Translated by Ifor ap Glyn