Yolanda Castaño

加利西亚文

LISTEN AND REPEAT: un paxaro, unha barba.

Todo o ceo está en crequenas. Unha sede intransitiva.

Falar nunha lingua allea
parécese a poñer roupa prestada.

Helga confunde os significados de país e paisaxe.
(Que clase de persoa serías noutro idioma?).

Ti, fasme notar que, ás veces,
este meu instrumento de corda
vocal
desafina.

No patio de luces da linguaxe,
engánchame a prosodia
no vestido.

Contareiche algo sobre os meus problemas coa lingua:
hai cousas que non podo pronunciar.

Como cando te vexo sentado e só vexo
unha cadeira –
ceci n’est pas une chaise.
Unha cámara escura proxecta no hemisferio.

Pronunciar: se o poema é
un exorcismo, un cambio de agregación; algún humor
solidifica para abandonarnos.

Así é a fonación, a entalpía.

Pero tes toda a razón:
o meu vocalismo deixa
moito que desexar.

(Se deixo de mirar os teus dentes
non vou entender nada do que fales).

O ceo faise pequeno. Helga sorrí en cursiva.

E eu aprendo a diferenciar entre unha barba e un paxaro
máis alá de que levante o voo
se trato de collela
entre as mans.

© Yolanda Castaño
从: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

LISTEN AND REPEAT: UN PAXARO, UNHA BARBA

The entire sky is squatting. An intransitive thirst.
 
To speak in a foreign tongue
is like dressing in borrowed clothing.
 
Helga confuses the meanings of land and landscape.
(What kind of person would you be in another language?)
 
You, sometimes, you make me notice that
this vocal
string instrument of mine
sings out of tune.
 
In the light well of language,
prosody gets hooked
on my dress.
 
I will tell you something about my problems with tongues:
there are things that I cannot pronounce.
 
Like when I observe you seated and I see only
a chair–
ceci n'est pas une chaise.
A camera obscura projecting onto gray matter.
 
To pronounce: if the poem is
an exorcism, a phase transition ; some humor
solidifies to abandon us.
 
That's how phonation is, enthalpy.
 
But you are absolutely right:
my vocalism leaves
much to be desired.
 
(If I stop looking at your teeth
I won't understand anything of what you say.)
 
The sky shrinks. Helga smiles in italics.
 
And I learn to differentiate between a beard and a bird
beyond one's taking flight
if I try to trap it
between my hands.

Translation: Lawrence Schimel