Yolanda Castaño

加利西亚文

COUSAS QUE COMEZAN POR Y

Esa nostalxia, as violetas,
unha sinatura tan allea ás nosas linguas,
estar de viaxe, Armenia, signos estranxeiros,
a capa carnosa que cobre a miña sensación.
Un país que non existe, a terra rara septuaxésima,
en vastas extensións o mínimo elemento para a cópula.
Todo o varón que hai en min,
ás veces ti, e eu outras,
non teño ningunha palabra de nove letras.
Vítima e verdugo abrazados nunha soa lingua,
horizontes aos que nos guindar: ao mar, a Portugal, a España.
O sendeiro impracticable do tao, gaiolas aladas nos 70,
o vermello das pantallas, algúns metais prateados.
O punto da túa vida no que non sabes que decisión tomar,
tres liñas iguais, soñando un pacto,
a memoria escura da nación terrible.
A violación do meu nome, o último que che escribo.
A xuventude, corréndonos entre os dedos en distintas direccións.
Cando abrimos a porta do cuarto de baño da poesía
atopamos o pai convertido nunha rocha.
A mera ocorrencia de que poida ser un xugo ese sur,
yo-lan-da-cas-ta-ño repetido ata que non significa                nada.
Segundo algúns códigos, o meu número inevitable,
a simultánea prole dunha illa que implora,
o tormento do modisto, os cascallos do medievo.
O respectado capricho dos nacionais patriarcas,
os desvelos do illamento nunha aldea de Suecia,
o bendito sabor das uvas de Corinto,
mercé dos teus labios nunha hora futura
e, entre as pernas, o meu sexo
que tamén comeza
por Y.

© Yolanda Castaño
从: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

CHOSES QUI COMMENCENT PAR Y

Cette nostalgie, les violettes,
une signature si étrangère à nos langues,
être en voyage, Arménie, signes étrangers,
la couche charnue qui recouvre ma sensation.
Un pays qui n'existe pas, la soixante-dizième terre rare,
en de vastes extensions l'élément minime pour l'accouplement.
Tout le mâle qui est en moi,
parfois toi, et moi d'autres,
je n'ai aucun mot de neuf lettres.
Victime et bourreau embrassés dans une seule langue,
horizons où nous lancer : à la mer, au Portugal, à l'Espagne.
Le sentier impraticable du tao, cages ailées des années '70,
le rouge des écrans, quelques métaux argentés.
Le point de ta vie où tu ne sais quelle décision prendre,
trois lignes égales, rêvant d'un pacte,
la mémoire obscure de la terrible nation.
Le viol de mon nom, ce qu’en dernier je t'écris.
La jeunesse, nous courant entre les doigts en diverses directions.
Quand nous ouvrons la porte de la salle-de-bain de la poésie
nous voyons le père transformé en rocher.
La simple idée que ce Sud puisse être joug,
yo-lan-da-cas-ta-ño répété jusqu'à ne signifier rien.
Selon certains codes, mon nombre inévitable,
la génération simultanée d'une île qui implore,
le tourment du couturier, les décombres du Moyen-Âge.
Le caprice respecté des patriarches nationaux,
les insomnies de l'isolement dans un hameau de Suède,
la saveur bénie des raisins de Corinthe,
grâce de tes lèvres dans une heure future
et, entre les jambes, mon sexe
qui aussi commence
par Y.

Traduit par Frederic Bourgeois