Се затворам

Има едно ладало
со мапа на светот
што со години се затвора во мене

Копната полека се стеснуваат
вулканите се гаснат
реките запираат, светилниците замрзнуваат
пустините се замотуваат
како теписи полни прав

Еден ден ќе го отворам ладалото
и целиот свет ќе се рашири во мене
заедно со небото и крилјата
на големите птици

© Nikolina Andova
从: Поврзи ги точките
Skopje: Темплум, 2014
录制: Haus für Poesie, 2017

I'm closing

There's a fan 
with a map of the world on it 
that's been folding into me for years

The land is slowly narrowing
the volcanoes fading away
the rivers stopping, the lighthouses freezing
the deserts wrapping up
like dusty carpets

One day I will open the fan
and the world will spread inside me 
together with the sky and the wings 
of the big birds

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova