Запирки

Пронајдов фотографија во подрумот
од местото на мојата куќа
пред да биде изградена
кога била само скица
во рацете на архитектите
И знам приближно од кога ја има
годината кога е изградена
е замачкана во бетонот во еден агол на дворот
но не знам колку време претходно
ја немало
и пред да постојат
џбуновите тревите и небото
што избледуваа на фотографијата
Дали непостоењето e подолго
од постоењето
и колку е старо ништото

Од прашината што се крена
од фотографијата
како запирки во воздухот
се закашлав

© Nikolina Andova
从: Влезот е од другата страна
Темплум, 2013
录制: Haus für Poesie / 2017

Commas

I found a photograph in the basement
of the place of my house
before it was built
when it was only a sketch
in the hands of the architects
And I know approximately since when it exists
the year of construction is
engraved in the concrete in a corner of the yard
but I do not know how long before
it did not exist
and before the
bushes
weeds and the sky existed
that fade in the photograph
Is the non-existence longer
than the existence
and how old is the nothing
From the dust that rose
of the photograph
like commas in the air
I coughed

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova