ЗА ПАСВОРДОТ, ПО ЏИБРАН

Полнете си ја еден на друг чашата, но не пијте од иста чаша Давајте си еден на друг леб но не јадете од истата  погача
Пејте и играјте заедно и бидете радосни
но нека секој од вас биде и сам
како што жиците на лирата стојат одвоено
а сепак треперат со истата музика
Калил Џибран


Во една статија на интернет
прочитав дека многу љубовни парови
си ги знаат пасвордите на мејловите
дека си ги разменуваат меѓусебно како знак
на доверба и сигурност

Да бев мудрец како Џибран
а не сум
ќе додадев:
„И праќајте си еден на друг мејлови
но не делете го пасвордот
зашто и човекот и земјата се хранат едно од друго
а ја чуваат тајната за почетоците, секој својата“

© Nikolina Andova
从: Влезот е од другата страна
Темплум, 2013
录制: Haus für Poesie / 2017

On passwords, by Gibran

Fill each other’s cup,
but drink not from one cup.
Give one another of your bread,
but eat not from the same loaf.
Sing and dance together and be joyous,
but let each of you be alone,
even as the strings of a lute are alone
though they quiver with the same music.
Khalil Gibran

In one article on the internet
I read that many couples know
each other’s e-mail passwords
and that they give them to each other
as a token of trust and security

Had a been wise as Gibran
and I’m not
I would’ve added:
“Send e-mails to each other
but do not give away your passwords
for the man and the earth feed off each other
and yet, they keep the secret of their beginnings; each to their own.”

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova