Чукни пред да влезеш

Биди секогаш внимателен, чукни пред да влезеш
знај дека во собите кои се во тебе
секогаш има некој
Остани најдолго во оние каде ќе те примат без збор
во кои ќе влезеш и ќе седите
долго молчејки
Некои од нив ќе те прашаат за името, ќе те поканат да седнеш
ќе те понудат со колачиња, ќе ти го придржат палтото
ќе потрчаат по тебе ако го заборавиш чадорот
Некои ќе ги видиш само низ окцето на тишината
на вечно затворените врати
и често нема да знаеш дали сите тие се твои гости
или пак ти едноставно не си дома

© Nikolina Andova
从: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
录制: Haus für Poesie / 2017

Knock before entering

Always be careful, knock before you entering
you should know that in the rooms inside you
there’s always someone
Stay longer in those where you are silently welcome
where you will enter in and sit
in the long silence
Some will ask for your name, will invite to you sit down
will offer cookies, will hold your coat
will come running after you if you forget your umbrella
Some you will see only through the wink of silence
of the forever closed doors
and often you will not know whether they are your guests
or you are simply not at home

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova