Високо

Денес нема да одам по истиот пат
ќе скршнам лево
можеби ќе видам како на некое дете
му излетува топката на улицата
и ќе му ја подадам назад, како што мене денот
секогаш љубезно ми ја враќа
самотијата во игралиштето
кога ќе ја шутнам
високо

© Nikolina Andova
从: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
录制: Haus für Poesie / 2017

High

Today I will not go down the same road
I will turn left
I may see a child
whose ball flies away on the street
and I will return it to him, as my day
always politely returns
the loneliness in the playground
when I kick it
high

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova