Ајде да му избегаме на времето

Ајде да му избегаме на времето
што ни се заканува со оптегнат лак
и нѐ нишани со малата стрелка
Ова сакав да ти го кажам
– ако поминам со раката низ некоја географска
       карта
нема да ги напипам ни планините ни врвовите
нема да се намокрам ниту да ги наполнам рацете со земја
така и ноќва кога поминуваш со раката низ
      моето тело
нема да најдеш ни прав ни ветер, ни остатоци
од моето име што секојпат одново се раѓа
Зашто не знам колку време помина вечерва
минута, час, година, целиот живот
можеби
Понекогаш кога ќе погледнам горе и долу
не знам која трага ми се чини подолга
онаа од млазот на авионот на небото
или онаа што полжавот ја оставил зад себе

© Nikolina Andova
从: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
录制: Haus für Poesie / 2017

Let’s escape from time

Let’s escape from time
that threatens us with a pulled bow
and takes aim with the small arrow
This is what I wanted to tell you:
– If I pass with my hand on a geographical map
I will not touch the mountains nor the peaks
I will not get wet nor fill my hands with soil
so tonight when you pass your hand through my
       body
you won’t find dust or wind, neither my name
that is always reborn
Because I do not know how much time had passed
       tonight
minute, hour, year, lifetime
maybe
Sometimes when I look up and down
I do not know which trail seems longer
one on the jet plane in the sky
or the one that the snail had left behind

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova Shopova