ომის ოდა

ფშაველი ჯარისკაცის წერილი –
სიკვდილი #2


ლ-ს
რ-ს

აქ ახლა ცოტა უფრო გრილა,
მაცვია თითქმის ისევ ისე –
ქუდი დავკარგე და იარაღი.
ჯიბეში ოფლით გარეცხილი პური შემომრჩა.
აქ ოთახები სუფთაა და კედლები თბილი,
ვსვამ ყავას,
აღარ ვიგინებდი,
ცოტას ვეწევი.
ჰო, ასე მოხდა –
შიში დავკარგე,
იმ გაუსაძლის სიცხეებში შიშისათვის არვის ცხელოდა,
არც მიძებნია –
სადღაც უკან დავკრაგე შიში
და მერე მაძღარ მეგობრებზე მივაბიჯებდი,
რომლებმაც ისევ შეიყვარეს ჭამის მერე
ძილი მკვდარივით..
ჰო, ექვსი დღე ტყვიებს ვჭამდით
და მშრალ ცრემლებს ვაყოლებდით,
ყელში გაჩრილი ტყვიები რომ გადაგვეტანა..
ჩვევის საქმეა ჭამის მერე საღათას ძილი,
მე კი ძილი ღამითაც კი ჭირივით მძულდა,
აი, ახლაც კი ვერ გავძელი და გავიღვიძე –
აქ ახლა ცოტა უფრო გრილა,
ღია ფანჯრიდან ქუჩის ფრთხილი ხმაური მესმის
და მეზობლები უნებლიე სიმღერებს თხზავენ.
აქ არვის ვიცნობ.
იმ ფანჯრიდანაც ერთადერთხელ გადმოვიხედე,
შენ გახსოვს როგორ მეშინოდა სიმაღლეების,
ეს შიში ახლაც შემრჩენია –
ამ ფანჯრიდან ისე შორი ჩანან ღრუბლები,
ისე ქვევით ჩანან ღრუბლები,
ისე ქვევით
და ისე შორი.

© გიორგი კეკელიძე / Giorgi Kekelidze
录制: Giorgi Leonidze State Museum of Literature, Georgia

Ode of War

Letter of Soldier from Pshavi –
Death #2

To L
To R


Now it’s a little colder here,
I’m dressed nearly in the same clothes –
I lost my hat and gun.
In my pocket ther’s left bread washed in my sweat.
Here rooms are clean and walls are warm,
I drink coffee,
I don’t swear any longer,
I smoke not so much.
Yes, it’s happened so –
I lost fear,
In those unbearably hot days none cared for hat,
I didn’t look for fear –
I lost fear somewhere behind
and then I was steping on my satiate friends,
who fell so much in love with sleeping
like dead after eating…
yes, we were eating bullets during six days
and were taking dry tears after them
in the order to swallow the bullets – sticked into our throats…
it’s just habite to be in lethargy after eating,
but I hated sleeping like black death even at night,
here, even now I couldn’t stand but waking up –
now it’s a little cooler here,
I hear careful noise from an open window
and my neighbours are composing unintentional songs.
Here I know none.
And even from that window I looked only once,
you remember how much I was afraid of heigh,
this fear still remains in me –
clouds are seen so far away from this window,
clouds are seen so much below,
so much below
and so far.

Translation by Nino Bardzimashvili