نيمه من است كه ميسوزد

از نيمه آغاز شدهام
و باغهاي معلق فراز سرت
در نيمه هاي نيم سوخته من
                        اسطوره ميسازد
از نيمه آغاز شدهام
          از نيمه آغاز
               از نيمه آ
                    از…
و نيمي از زمين
              در من تمام ميسوزد
نيمه من است كه ميسوزد
لز باغهاي از نيمه آغاز
              بر اين زمين سوخته از …
                         غربال شدهام
و آسمان
     بر دوش هاي نيمه من
                      آرام ميسوزد
نيمه من است كه ميسوزد
من نام آسمان و زمين
    من نام شهر
        من نام من
            من نام تو
من نام شعرهاي جهان را
             از نيمه نيمسوز شدهام
نيمه من است كه ميسوزد
از نيمه آغاز شدهام
و نيمه معلق من
        در باغهاي فراز سرت
               پرسه ميزند
و نيمه معلق من
              پرسه ميزند
و نيمه معلق من
         و نيمه من
         و نيم
          من
          ن…

© Alireza Behnam
录制: Ali Abdollahi, 2006

It’s my half that is burning

I began in a half
And hanging gardens over your head
In my half burned halves
Creates myths

I began in a half
In a half I began
     In a half
         In a…

And half the earth
Burns in me to the end
It is my half that is burning
From the gardens of beginning in a half
To the earth burned of
I fell down
And the sky
On shoulders of my half
Burns slowly

It’s my half that is burning

The name of sky I burned by
And the earth
The name of the town
The name of me
The name of you
The name of every poem in the world
I burned by to my half

It’s my half that is burning

           I began in a half
       And my hanging half
In the gardens over your head
               Is drifting
       And my hanging half
               Is drifting
       And my hanging half
            And my half
               And half
                   My
                    M…

Translated into English by Alireza Behnam