ورمير 8

چه مي شود گفت
وقتي که از دورها
به شهرت  نگاه مي کني
و من
شماره شماره خانه ها را رد مي شوم
تو دورترين نقطه را انتخاب مي کني
پيدا نکرده ام
نوري بر سطح آب
قلم قلم
         رنگ رنگ
که مي داند از اين فاصله
به هم چه مي گويند؟
صداي آب مي آمده
يا خنده ي زمين
من جا را پيدا نمي کنم
اين بام ها رو به گم شدن اند

چرا يکبار اينجا آمدي در هواي باز؟

چرا ديگر نيامدي؟

© Roshanak Bigonah
录制: 2006, Literaturwerkstatt Berlin

Vermeer 8

Was kann man sagen,
Wenn du aus der Ferne
Deine Stadt betrachtest?
Und ich,
Nummer um Nummer an den Häusern vorbeiziehe.
Du wähltest den entferntesten Punkt aus,
Ich habe bis jetzt keinen gefunden.

Ein Licht auf der Wasseroberfläche,
Pinselsstrich um Strich,
Farbe um Farbe.

Wer weiß aus dieser Entfernung,
Was sie einander sagen?
Das Murmeln des Wassers war zu hören
oder das Lachen der Erde.

Ich finde die Stelle nicht,
Die Dächer sind im Begriff zu verschwinden.

Weswegen bist du nur einmal ins Freie gegangen?
Weshalb kamst du nicht wieder?

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani und Orsolya Kalász