Ilya Kaminsky

angleščina

Jānis Elsbergs

latvijščina

Elegy

Yet I am. I exists. I has
a body,
When I see

my wife’s slender boyish legs
the roof
of my mouth goes dry.

She takes my toe
in her mouth.
Bites lightly.

How do we live on earth, Sonya?
If I could hear

you what would you say?
Your answer, Sonya!

Above all, beware
of sadness

On earth we can do
--can’t we?--

what we want.

© Ilya Kaminsky
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Elēģija

Un tomēr es ir. Es pastāv. Tam es
ir ķermenis;
redzot manas sievas

tvirtās zēniskās kājas,
aukslējas sakalst man mutē.

Viņa paņem manas kājas pirkstu
mutē.
Iekož mazliet.

Kā gan mums dzīvot uz Zemes, Soņa?
Ja vien es varētu tevi dzirdēt,

ko tu man teiktu?
Tavu atbildi, Soņa!

Visupirms
sargies no skumjām:

uz Zemes mēs taču varam darīt
— vai varam? —

ko gribam.

Atdzejojis Jānis Elsbergs