ಮಳೆ

ಮುಸು ಮುಸು ಅಳುವ ಮನಸಿನ ಹಾಗೆ
ನಿಂತು ನಿಂತು ಬಿಕ್ಕುವ ಮಳೆ.
ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನದಾಲಿಕಲ್ಲು
ಭೋರ್ಗರೆವ ಮಳೆ.
ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಧೋ ಅಂತ
ಸುರಿವ ಸೋನೆ ಮಳೆ.
ಹರಿದ ಚಿಂದಿ ಮನಸಿಗೆ ತೇಪೆ
ಹಚ್ಚುವ ಸೂಜಿದಾರದೆಳೆ ಮಳೆ.
ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ಜಾಡು
ಜಡಿ ಮಳೆ.
ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು
ಪದ..
ಪದ..
ಪದ..
ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದು,
ಹಾಡು ಹರಿದು,
ಊರೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದು.....
ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ
ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ,
ತೊಪ್ಪೆ ತೊಯ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ
ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನ,
ಅವರ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಹಸಿ
                ನಗುತ್ತದೆ ನಾ ಬರೆದ ಸಾಲು. 
                ಮತ್ತೆ ಮಳೆ!
                ಹನಿ ಹನಿ ಸುರಿವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಾಗೆ
                ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದು
                ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಡು.

© Mamta Sagar
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Rain

Sob! The rain sobs!
like the sobbing depressed mind
sob by sob it rains.
Hailstones of grief and despair
pour as downpour.
Sorrows descend like torrential rain.
Knitting the torn sleeves of mind,
the fine rain.
My song roots                               
in this rain that has no end.                  
A poem, an unbroken thread of
words
and words
and words
pours the rain
flows the song
wet everywhere.
Children in the rain, rainy children search for me;
drenched completely,
soaked in my songs
wet smiles on their lips
the lines that I wrote
rain again
flow again
drop by drop
word by word
threaded through
                        the song-flow.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet