ಕಂಪು

ಸುರಗಿ ಹೂವಿನ ಕಂಪು
ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು
ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗೇರು ಬೀಜದ ಕಂಪು
ಎಲ್ಲಿಂದ ಸುಳಿದಿತ್ತು ಈ ಕಂಪು
ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಧಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಮುಳುಗಿತ್ತು.

ಘಳಿಗೆಗೊಂದು ವಾಸನೆ
ಎಂದೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು
ತಟ್ಟನೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಳಿದ ಹಾಗೆ 
ಮರೆತ ಏನೇನ್ನೋ ಮತ್ತೆ
ಕರೆದಹಾಗೆ.

ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಹಿಂದೆ
ಕತ್ತಲಲಿ ಅವಿತು ಕೂತಿದ್ದು
ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎದೆಯ
ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಕ್ಕದೆ ಅತ್ತಿದ್ದು
ಜಗಲಿ ಬದಿ ಮಬ್ಬಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು
ಸಂಜೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕಳೆದಿದ್ದು.

 ಇದು ಯಾವ ನೆನಪು
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗೆ;
ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸದಹಾಗೆ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು
ಭಿತ್ತಿಯಲೆ ಬೆರತು,
ಕಂಡಿದ್ದು,
ಕಾಣದ್ದು,
ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿ........

ಮೋಡದಲಿ ಮುಳಗಿದ ಹಾಗೆ
ಚಕ ಚಕನೆ ಸರಿದು......

ಯಾರೋ ಕರೆದರು..... ಎಲ್ಲೋ!
ಯಾರು ಕರೆದರು?
ಎಲ್ಲಿ?
ಇದು ಯಾವ ಬಾಗಿಲಿನಗಳಿ
ಕಟ ಕಟ ಸದ್ದು...
ತೆರೆದರೆ ನೂರೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಈಗ ಹೊತ್ತೇನು?
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ
                ಆದರ ಮ್ಯೆಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮರುಕಳಿಸುವ ನೆನಪು.

© Mamta Sagar
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

A Fragrance

The suragi flower’s fragrance,
the fragrance of the earth
after the rains, the fragrance
of cashew roasted on burning coal --
where do these sneak in
from? -- for a second it
hit me, and vanished --

Every moment has a
fragrance unique, something
that happened some time
descends on this moment --
as if forgotten time
was consulted all over.

Behind the staircase, there,
in the dark, crouching,
with silent sobs,
I had sat.
On the sidewall of that
veranda, I sat quietly,
and spent the evening,
            facing the gloom.
What are these memories?
-- like the blowing
of the wind, like this,
over and over, not blinking
an eye, these images
pile up on the canvas --
things seen, not seen,
            in quick succession.

I sink into them
            like in a cloud of
            images fast-drifting.

Somebody calls, somewhere --
who called, where?
which door-latch makes this
rat-a-tat sound --
when you open the door,
            a hundred questions.
What time is it now?
This time has no past or future,
its body is full of recurring memories.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet