ಮತ್ತೆ ಮಳೆ

ನಾನು, ಅವನು,
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ
ಮೈಗೆ ಮೈ ಬೆಸೆದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ನೆನೆಯುತ್ತಾ
ಅವನ ದೇಶದ ಕಾಡುಗಳನ್ನ.

ಆಳೆತ್ತರ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ
ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿ.
ಮೆಲ್ಲಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ,
`ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಮಳೆ'.

ಅವನ ಕರಿ ಗುಂಗುರ ಸುರುಳಿ
ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲಾಡಿ,
ಪಿಸುಗುಡುತ್ತೇನೆ,
'ಮಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ'
ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಜಿನುಗುತ್ತದೆ ಮೋಹ
ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ.

ನನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರು
ಅವನ ಮೈ ಮೇಲಾಡಿ
ಅವನ ನಗು ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲೆ,
ಕಾಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ ಹೊರಗೆ,
ನಾವು ಒಳಗೆ;
ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ...
ಮಳೆಯಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ನಾನು ಮಳೆ ಅವನೊಳಗೆ
ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ!
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ,
ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ
ಅವನ ನೆನಪು
ಮರೆತ ಕನಸು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಘಮ್ಮೆಂದು ಪ್ರೀತಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಅವನೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಹನಿಯುತ್ತದೆ ನನ್ನ ನೆನಪು!

ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ
                ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ.

© Mamta Sagar
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Rain Again

Me and him
getting wet;
in the distance between our welded bodies,
and me remembering
the dark dense woods of his country.

Tall trees,
nests of love in each bough
‘it rains like this there too’
he whispers

his black curly locks
play over my forehead
and i whisper;
‘it rains like that here too’
lightning fills the eyes
and desire rains.

My hot breath
plays over him;
his smile
plays over my lips.
The rain waits outside
as we wait, getting wet within;
he the rain within me
I the rain within him
and without.
Now
his memories pour as rain
like a forgotten dream;
returning here, the
fragrance of his love

and there,
my memory drops
in his heart.

            Rain, it pours
            here and there.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet