ನದಿಯೊಳಗೆ

ನದಿಯೊಳಗೆ ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ತಣ್ಣಗಿನ ಸೂರ್ಯ,
ನನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲೊಂದು ನದಿ.

ಮೇಲೆರಚಿದರೆ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ
ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮೈ ಮೇಲೆ
ನದಿ - ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ಸೂರ್ಯ.

ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕುಡಿದಂತೆ
ನದಿ - ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ಸೂರ್ಯರನ್ನ

                ಅಡಕ ಯಾರು ಯಾರೊಳಗೆ?

© Mamta Sagar
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

A River Poem

Inside the river are the sky,
the cloud, the cold sun.
cupped in my hands the river.

If I throw up my hands,
the river spills in drops, scattering
sky, cloud, and sun all over me.

If I drink the river from my hands
then within me are
the sun, the cloud, the sky.

Tell me then, who is in whom?

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet