Aase Berg

švedščina

Johannes Göransson

angleščina

4.1 KRISTALLSTRUKTURER

Denna lyster genom fiberkablarna och aggregaten
Denna infrastråle genom fiberkablarna och aggregaten
Det är ansiktet av Ivo, Hänger framför mig
Konstruerar ytbehandlar ansiktet av Ivo
Inför Ivos smärtas korngräns stråle
Inför Ivos smärtas höga-blå strukturer
Ivo katedralers master höga uppåt
Skjuter fram ur isen lämnat havet Ivo
Ivo katedraler strukturerar aggregaten
Ivo katedralers rekristallation i stålets halo
Ut från katedraler spänner sprängjärns broar
I reaktormönster kontrollerad atmosfär
Pelare och ferristorn av rostfria karbider
Svalgningen perlitkorn aktualisera hårdhetsgraden
Ivo katedraler dimensioner hänger höga uppåt
Böjda uppåt under flera dygn i stålet
Kontrollerat högblå euklidiska reflexer
Genom stålet strävar härdningen av grövre bjälkar
Denna lyster genom ansiktet av Ivo
Utmed stängerna av riktningen mot Ivo

© Aase Berg
Iz: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Avdio produkcija: Haus für Poesie, 2019

4.1 CRYSTAL STRUCTURES

This luster through the fiber cables and aggregates
This infra ray through the fiber cables and aggregates
It is the face of Ivo, hanging before me
Constructs surface-treats the face of Ivo
In front of the grain boundary ray of Ivo's pain
In front of the high-blue structures Ivo's pain
Ivo cathedrals' masts high upward
Shoot out of the ice left the ocean Ivo
Ivo cathedrals structure the aggregates
Ivo cathedrals' recrvstajlizatipn in the steel's halo
Out from cathedrals iron bridges jut
In reactor patterns controlled atmosphere
Pillars and Ferris Towers made from stainless steel carbides
The gulfing perlite grains actualize the hardness levels
Ivo cathedrals dimensions hang high upward
Bent upward through several days and nights in the steel
Controlled high-blue Euclidian reflexes
Through the steel strives the annealing of coarser beams
This luster through the face of Ivo
Along the fence in the direction of Ivo

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)