Helena Eriksson

švedščina

Helena Eriksson

angleščina

MAR 66 – h-hallo!

fenan sidan nästa sida läser:
RONNY A  H  THC MAR 66 HH J A

P eller R  H  YG  YG

MAR 66  RABIJE eller SABINE
OST   THC MAR 66
u.s. SABINE   OST 66

P eller R YG YG   H frekvent  både fena och sida
leta på fenan nästa fena nästa sida   buk-
omfånget de hittade den   dödade
THC MAR 66   H, som i harpun  HH J A.
sidan, ja, pulsådern  någorlunda GI HI
P eller R  YG   MAR som i MARTIN på den svårlästa
fenan J A som i H som ♥ S

MATS 66 MAR 66 THC MAR 66. M ♥ E
eller P ♥ E   M P. och J.P.  Tydligt D.F
MN  J.S  u.s  LOT eller LO fyrkant  t  RABIJE
eller SABINE
RONNY A H 1986 september  OST MAR 66
ALLO  GI HI EE  J A
sidan tydlig JÖRN. Tydlig.
Tydligt genom man ser genom huden. Som MAR som Mario
ser genom väggen
M som i MATS MARTIN Malm som i MAR Marina
Mario 66 RABIJE    ♥ H H ALLO
13/4 THC Mario inne i valens oläsbarhet
H  u.s.  J.S.  P ♥ E ♥ S

han ropar nej han är stilla harpunerar
i valsidan i sömnen i fenan
fenans sida i buken vid JÖRN vid J.S. vid
vid MAR vid RABIJE     oläsligt
reporna ljuger i den genomlysta sidan om
polerade fernissade putsade  H.W II
finns inte   vid gångjärnen   någon i valen     H H ALLO
RONNY A H  MATS  BERT  MARTIN  Mario  THC MAR 66 de
hämtade den   i stycken
i väggarna   gömmer man texten glömmer man hela kontexten
genomskinlig vaggar vokalen rädda den

vokalens oläsbarhet i vokalrummets dunkel skymmer
läser sidan fenan letar på nästa och nästa och omfånget
dödade THC MAR 66  H  i hjärtana

© Helena Eriksson
Avdio produkcija: OEI

MAR 66 – h-hallo!

the fin the side next side reading:
RONNY A  H  THC MAR 66 HH YES

P or R  H  YG  YG

MAR 66  RABIJE or SABINE
OST   THC MAR 66
u.s. SABINE   OST 66

P or R YG YG   H frequent  both fin and side
searching the fin next fin next side  the size of
the venter they found it  killed
THC MAR 66   H, as in harpoon  HH YES.
the side, yes, the artery  moderately GI HI
P or R  YG   MAR as in MARTIN at the hardly legible
fin YES as in H as ♥ S

MATS 66 MAR 66 THC MAR 66. M ♥ E
or P ♥ E   M P. and J.P.  Legible D.F
MN  J.S  u.s  LOT or LO square t  RABIJE
or SABINE
RONNY A H 1986 September  OST MAR 66
ALLO  GI HI EE  YES
side legible JÖRN. Legible.
Legible through you see through the skin. As MAR as Mario
is seeing through the wall
M as in MATS MARTIN Malm as in MAR Marina
Mario 66 RABIJE    ♥ H H ALLO
13/4 THC Mario inside the illegibility of the whale
H  u.s.  J.S.  P ♥ E ♥ S

he’s shouting no he’s quiet harpooning
into the side of the whale into the sleep into the fin
the side of the fin into the venter beside JÖRN beside J.S. beside
beside MAR beside RABIJE     illegible
the scars are lying in the transilluminated side about
cleaned varnished polished  H.W 11
isn’t there  close to the hinges  somebody inside the whale     H H ALLO
RONNY A H  MATS  BERT  MARTIN  Mario  THC MAR 66 they
took it away   in pieces
in the walls  if you’re hiding the text you’re forgetting the context
transparent rocking the vowel save it

the illegibility of the vowel in the dusk of the vowelroom obscure
reading the side the fin searching the next and the next and the size
killed THC MAR 66  H  into the hearts

Translated into English by Helena Eriksson