Nehody vnímania času

Ouverture

Režimy vnímania: medzi kanálmi.
Bezslovné dni, roky, obdobia.
Storočia kreslenia tuhou, pálenou sienou do skaly.
Nepokojné vrypy. Obrysy nešikovných postáv.
Spleť línií (zvierat v pohybe).
Tísícročia slova: ovíjanie slov okolo tela, bičovanie tela,
obrysy nešikovných viet. Priestor za nimi.
Stíšenie... a nápor hlučných obrazov. Rozuzliť. Preklenúť.
Tváriť sa chápavo.

Ruka pre radosť: kresliť.
Ruka.
Ruka: prežiť, zabiť.
Ústa pre hlas (hrať, klamať). Otvárať. Pre druhého.
Rovnaké k rovnakému (Picasso v jaskyni). A mosty!
Pre seba. Pre druhého.

© Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Avdio produkcija: Ars Poetica

Unglücksfälle der Zeitwahrnehmung

Ouverture

Regime der Wahrnehmung: zwischen den Kanälen.
Wortlose Tage, Jahre, Zeitläufe.
Jahrhunderte des Zeichnens mit harter, gebrannter Siena auf Fels.
Unruhige Kratzer. Umrisse unbeholfener Figuren.
Gewirr der Linien (von Tieren in Bewegung).
Jahrtausende des Wortes: Umwinden des Leibes mit Worten, Peitschen des Leibes,
Umrisse unbeholfener Sätze. Der Raum hinter ihnen.
Dämpfung … und der Ansturm lauter Bilder. Entwirren. Überbrücken.
Verständnis vorgeben.

Hand für die Freude: zeichnen.
Hand.
Hand: überleben, töten.
Mund für die Stimme (spielen, lügen). Öffnen. Für den Anderen.
Die Gleiche zum Gleichen (Picasso in der Höhle). Und Brücken!
Für sich. Für den Anderen.

Aus dem Slowakischen von Ursula Macht