GORE I DOLJE – U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Ona je ostala gore.
On se spustio dolje za stol s društvom.
Ona se samo javila na kratko
porukom da mu kaže da odlazi.
Ona nije znala gdje je on, ali
ni ona nije znala gdje je,
pored svega što želi i mora
i pokraj čega će proći.

On nije znao gdje jest,
ali ustao se kad ju je vidio
kako prilazi mjestu na kojem
će je pokupiti. Samo trenutak,
rekao je i prekinuo razgovor o
poeziji i tim važnim stvarima,
o ozbiljnoj ludosti smo pričali,
izustio je kad joj je prišao.

Oboje su bili dolje, što ne znači
da su tih nekoliko trenutaka prije
bili odvojeni ili da su mogli biti
bliži, bliži jedno drugom dok je
ona ostala naizgled nepomična.

Ona je ostala gore.
On se spustio dolje za stol s društvom.
Ona se javila samo na kratko da odlazi
i on je ispod oka motrio kad će se to
dogoditi. Ali ona nije htjela da on to
vidi. On više nije znao gdje je ona
i gdje on jest. Ona se pomakla za samo
deset metara. Razdaljina napravljena
zbog mnogo čega što se u poeziji da
iskoristiti. On nije znao gdje je kad
su je pokupili. Vidio je tri-četiri-pet
usporenih trenutaka prije vrh njezine
glave, koja nije bila njena jer je virila
iz auta i tražila je tako slična njoj.

Ona je ostala gore.
On se spustio dolje za stol s društvom.
Ona se samo javila na kratko
porukom da mu kaže da odlazi.
Ona nije znala gdje je on, ali
ni ona nije znala gdje je,
pored svega što želi i mora
i pokraj čega će proći.

Avdio produkcija: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

UP AND DOWN – IN CROATIAN LITERATURE

She stayed up(stairs).
He went down(stairs) with friends to the table.
She only called briefly
with a message to tell him that she was leaving.
She didn’t know where he was, but
she didn’t know where she was,
along with everything that she wants and must
and next to that she must pass.

He didn’t know where he was,
but he stood up when he saw her
approaching the place where
he was going to pick her up. Just a moment,
he said and stopped the conversation about
poetry and those important things,
about serious madness we talked,
he gasped when he came close to her.

Both were down(stairs), which doesn’t mean
that a few moments before
they were separated or that they could be
closer, closer to each other while
she stayed apparently motionless.

She stayed up(stairs).
He went down(stairs) with friends to the table.
She said just briefly that she was leaving
and he looked stealthily as to when this will
happen. But she didn’t want him to see
this. He no longer knew where she was
and where he was. She only moved about
ten metres. Distance made because a lot of things in poetry
can be used. He didn’t know where he was
when they picked her up. He saw three-four-five
slowed down moments before the top of her
head, which wasn’t hers because it was sticking
out of a car and was looking for one similar to hers.

She stayed up(stairs).
He went down(stairs) with friends to the table
She only called briefly
with a message to tell him that she was leaving.
She didn’t know where he was, but
she didn’t know where she was,
along with everything that she wants and must
and next to that she must pass.

Translated by Luka Mićanović & Lyn Šikić Mićanović