John van Tiel 
Translator

on Lyrikline: 6 poems translated

from: nizozemščina to: angleščina

Original

Translation

Verliefd

nizozemščina | Eddy Van Vliet

Zo gaat het, zo ging het en zo zal het altijd gaan.
Afspreken in cafés op de sluitingsdag.
Aan de verkeerde zijde van bruggen staan.
Tussen duim en wijsvinger, als brandende as,
het fout begrepen telefoonnummer.
Parken te nat, hotels te vol, Parijs te ver.
Liefde als een veelvoud van vergissingen.

Onbeholpen woorden als zoëven op zak en
zoveel zin om, los van de wetten
van goede smaak en intellect, te schrijven
dat van de stad waar je elkaar voor het eerst zag,
een plattegrond bestaat, waarop een kus,
die het nauwelijks was, geregistreerd werd.

from: De binnenplaats
Amsterdam: De Bezige Bij, 1987
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

In love

angleščina

That’s the way it goes, the way it was and always will be.
Promise to meet in cafés on closing day.
Standing on the wrong side of a bridge.
Between thumb and index finger, like burning ashes,
the wrongly gathered phone number.
Parks too wet, hotels too full, Paris too far.
Love as a multiple of misunderstandings.

Clumsy words like y’know at hand and –
ignoring the laws of good taste
and intellect, wanting so much to write
that of the city in which you first met
there is a map, on which a kiss
was recorded and barely a kiss it was.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.

Dood

nizozemščina | Eddy Van Vliet

Dood. Heb geen angst. Talm niet
voor mijn deur. Kom binnen.
Lees mijn boeken. In negen van de tien
kom je voor. Je bent geen onbekende.

Hou mij niet voor de gek met kwalen
waarvan niemand de namen durft te noemen.
Leg mij niet in een bed tussen kwijlende
kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen.
Klop mij geen geld uit de zak
voor nutteloze uren in chique klinieken.

Veeg je voeten en wees welkom.

from: De toekomstige dief
Amsterdam: De Bezige Bij, 1991
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Death

angleščina

Death. Don’t be afraid. Do not dither
before my door. Come on in.
Read my books. You are part of
nine out of ten. I know about you.

Do not fool me with afflictions
with names nobody dares to mention.
Don’t put me to bed among dribbling
children who know not what they say, of age.
Do not shake money out of my pocket
for pointless hours in classy clinics.

Wipe your feet and make yourself at home.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.

De wandelaar

nizozemščina | Eddy Van Vliet

De wandelaar hijgt. Bij het achterlaten
van niets heeft hij ervaren hoe alles blijft.

Langs de jaren voordien ging zijn tocht.
Wat tot bedaren werd gebracht,
als met water besprenkeld stof, wordt herdacht.

In over elkaar gelegde landschappen
vindt hij één voor één iedereen terug.

Alleen: omkeren naar zichzelf kan hij niet;

from: De binnenplaats
Amsterdam: De Bezige Bij, 1987
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

The walker

angleščina

The walker breathes heavily. Leaving
nothing he has felt how everything remains.

Along previous years he travelled.
What was hushed, as dust
sprinkled with water, is commemorated.

In tiled landscapes he finds
everyone back, one by one.

Only: return to himself he cannot.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.

De stad

nizozemščina | Eddy Van Vliet

De stad is overstelpt door plekken die
je mij ontnam. Vol gemeenschappelijke
voetstappen, vol gemeenschappelijk lachen.
Zij werden door dromen beschut en desnoods
greep de liefde naar het geweer om hen te beschermen.

Vertel mijn benen hoe zij moeten
ontlopen wat hun toebehoorde.

Vertel het hun. Zij willen niet geloven
dat de theaters zijn afgebrand, in de restaurants
de pest is uitgebroken, de terrassen in de lucht
zijn opgegaan, de hotels werden gesloten,
de binnenplaats is afgebroken.

Zoals ik door het buigen van mijn hoofd
aan de regen denk te ontkomen,
zal ik vergeten wat mij is ontnomen.

from: De toekomstige dief
Amsterdam: De Bezige Bij, 1991
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

The city

angleščina

The city is covered with places you
took from me. Full of joint
footsteps, full of joint laughs.
They were sheltered by dreams and if need be
love grabbed the gun to protect them.

Tell my legs how to evade
what belonged to them.

Tell them. They refuse to believe
that the theatres have burnt, restaurants
were hit by plagues, terraces vanished
into thin air, hotels closed,
the courtyard was demolished.

I bow my head and think
the rain will not hit me. Thus
I shall forget what was taken from me.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.

De binnenplaats

nizozemščina | Eddy Van Vliet

Op de binnenplaats waar het gekoer van duiven
zich al te gemakkelijk voorspellen liet,
hoorde ik een fluiten, dat, zich losmakend
van de zeurende ijsregen om ons heen,
lente vermoeden deed.

Wij keken op. De vogel hield zijn bek.

Evenmin als wij geloofde hij, die gekooid
en eenzaam de seizoenen door elkaar had gehaald,
in de omkeerbaarheid van de tijd, al had
zijn fluiten ons afscheid even vertraagd.

from: De binnenplaats
Amsterdam: De Bezige Bij , 1987
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

The courtyard

angleščina

In the courtyard where the cooing of pigeons
was all too easily predictable,
I heard a singing, which, freeing itself
from the whining sleet around us,
gave the impression of spring.

We looked up. The bird held its beak.

Like us he, caged and lonely having mixed up
the seasons, did not believe in
the irreversibility of time, though
his singing had delayed our parting for a while.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.

Vader

nizozemščina | Eddy Van Vliet

Vader. Ontkleed je. Nu het nog kan.
Toon mij wat de tijd heeft aangericht
sinds wij samen in bad zaten en ik bewees
dat waterdruppels elkaar willen raken.

Schaam je niet. Wij hebben dezelfde structuur.
De benen, de rug, de nagels en ontelbare gebaren.

Ik wil geen zevenentwintig jaar wachten
alvorens te zien hoe ouderdomsvlekken
zich verspreiden, de huid verslapt en
aderwanden het begeven.

Wijs mij wat er rest als de liefde
niet langer wordt beschreven.
Noem mij vrouwennamen en laat ons
berustend schateren.

from: De toekomstige dief
Amsterdam: De Bezige Bij, 1991
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Father

angleščina

Father. Undress yourself. While you still may.
Show me what time has scarred
since we sat in the bath together and I proved
that waterdrops want to touch one another.

Fear not. We have similar structures.
Legs, back, nails and countless gestures.

I do not want to wait for twenty-seven more years
and see how hyperpigmentation
spreads, skin slackens and
veins burst.

Show me what is left when you make
love no more.
Recount names of women and let us
roar and resign.

Translated by John van Tiel
From: Farewell and Fall, Dublin, Dedalus, 1994.