Margita Gailītis 
Translator

on Lyrikline: 19 poems translated

from: latvijščina to: angleščina

Original

Translation

Bezpiederīgie (2.)

latvijščina | Liāna Langa

Čaukst skaidras nakts nosaldētās lapas starp pirkstiem. Krauķis sper soli tuvāk dubļu krāsā nopervētajam krustam. Mests pret lēta granīta plāksni, balts olis
     tavu
atbalsi izsauc. Lietas te noris daudz ātrāk nekā tirgū, mīlošo jūsmā un politikā.
Atbalss ir līdzīga skaņai, kad laši nārsto, nosūbējušām mugurām beržoties,
     tikai
tā dzirdamāka. Bet viens baložtēviņš triec knābi otram tēviņam tieši sirdī.

Kapu kopēja Vallija smaržo pēc vodkas un paranormālas dzīves zem lapu
     gubām.
Ņem viņa naudu ar lillā rokām, bet šķiet, ka ar nodzeltējuša krīta lūpām.
Debesīs mākoņi kunkuļos saveļas gluži kā lētas viesnīcas spilvenā sintētika.
Kapličas atslēga piekaramā Baltijas vējā šķind kā turīga cilvēka maks,
nu mēs baranku caurumus baudīsim, lapu kapeikas joņo ap krustiem kā
     negudras.

Aizsaulijā, kur piepildījumam ierāda vietu ar lāpstas kātu, smilšu sauju un
     šņukstu,
laiks rok līdz kaulu kaulam, un atmet viņš to, ko reiz skūpstot
ziedojām eņģeļiem. Melnsveces tūjas pakājē tagad tie pārakmeņoti.
Nejaudā sērot, top modri. Pārāk taustāma pēkšņi ir nebūtība, kura tā var
     satuvināt.
Mana mute ir sāļu oļu pilna, kad savu vārdu pūlos tev atgādināt.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

Leaves frost-bitten by a harsh night rustle between my fingers.
A rook siddles closer
to a cross painted mud-colour. A white pebble thrown against
the cheap granite slab summons an echo
of your voice. Here, fired by the passion and politics of lovers,
all transactions take place more swiftly
than in a market. An echo is like the sound of salmon spawning
as they rub their dulled backs, just more audible.
But one pigeon cock thrusts its beak straight into the heart
of another pigeon cock.

The grave-keeper Valerie smells of vodka and a paranormal life
under piles of leaves.
Although she grasps money with purple hands, it seems
more like she does so with yellowed chalk lips.
In the sky the clouds congeal into lumps
just like synthetic pillows in cheap hotels.
The hanging chapel key jangles in the Baltic wind like the money bag
of a wealthy man,
now we’ll gnaw on baranka holes, while the leaf kopecks
madly race among the crosses.

In nether land, where one’s place is shown by the pointing
of a shovel’s handle, a handful of sand and a sob,
time digs down to the bone of bones and rejects whatever
was once kissed and offered up to the angels
At the foot, black-candle cedars now have fossilized.
Grieving accidentally, one grows vigilant.
Suddenly too tangible is non-existence, which can be so easily
approximated. My mouth is full
of salt pebbles, when I try to remind you of my name.

Translated by: Margita Gailītis

Bezpiederīgie (7.)

latvijščina | Liāna Langa

Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Neērti pilsētas trokšņi modina gulošos monstrus
Draudīga apmēra gultās, kurās caur margotiem logiem
ieplūst tumsa un gaisma, uzšķiļot zvērisku kaisli
Bet bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Kaktā aiz četrdurvju skapja dīc aizmirstība
Ģimenes kalendārā pāršķirstot speķainas lapas ar
Taupības receptēm, insektu aprakstiem, bildēm
Vienkāršiem padomiem, kā varbūt nemirt pirms laika
Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Aizmirstībai ir vilkača seja. Ar tumšzilu mēli
Tas pārbauda, vēlreiz pārbauda visus faktus
Īpaši gadskaitli tūkstots deviņsimt sešdesmit
Uz grāmatas vāka, kas smaržo pēc Dašavas gāzes
Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Rudeņos vēlos mīl tie ar glumajām lapām uz mašīnas
Priekšējā stikla, dubļainām grīdām, rozīņu sviedriem
Uz plaukstām, mīl tie ar skaņu, kas saārda klusuma nervus
Mīl tie ar treknu ogli, kas, uzspiežot stingri, zīmē ļodzīgus
Vaibstus uz diendusas zeltainās ādas. Sveicināts, vilkaci!
Svētki aiz margotiem logiem nepieder mums
Paturi sev savu sāpi. Bezpiederīgie mīl vairāk.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

The ones who don’t belong love non-belongers. Love more.
Awkward city noises wake sleeping monsters
in beds of threatening size, in which through barred windows
dark and light flows in, kindling beastly passion
but the ones who don’t belong love the non-belongers. Love more.
In the corner behind the four-door wardrobe forgetfulness hums.
Turning over greasy pages in the family calendar
with thrifty recipes, descriptions of insects, photos,
down-to-earth advice, perhaps how not to die before one’s time.
The ones who don’t belong love non-belongers. Love more.
Forgetfulness has a werewolf’s countenance. With a dark blue
tongue it examines, examines once more all the facts.
A specially-numbered year thousand nine hundred and sixty
on the cover of the book which smells of Dachau’s gas.
Those who don’t belong love non-belongers. Love more.
In late autumns they love when slimy leaves cover front windows
of cars, muddy floors, raisins of sweat on palms,
they love by the sound that wrecks the nerves of silence,
they love with the plump coal, which, when pressed forcefully,
draws squiggly features on midday rest’s golden skin.
“Hello werewolf!” The holidays behind the barred windows
do not belong to us. “Keep your pain to yourself.”
Those who don’t belong love more.

Translated by Margita Gailītis

Bezpiederīgie (6.)

latvijščina | Liāna Langa

Ardievu, homo mediocris! Sapņojam un guļam vēl ikros bāli sārtos.
Tik lēna viņu kustība, tik lipīga. Tā, it kā mūsu caurspīdīgās miesas
kāds tūlīt nāks un kopā salīmēs. Mēs varam arī paši! Tomer neļauj
ūdens, kurš vienmēr pār mums nomodā.

Es slikti atceros, bet reizēm prātā ataust, ka satikāmies lielā pilsētā,
kur karaliskās garneles bij vietējiem tik prasta uzkoda, un sakaitētās
ielās, kur dižciltīgi Zemes dēli mori rībināja bungu bungas
no spodri nopulēta tērauda.

Gaiss bija sviedru pilns un zilā debess sāls pa pastu atceļoja aploksnēs
bez adresāta. Tās vaļā vērām, sāli laizījām bez sāta, un viesmīļi arvien
uz galda vēstulītes rindoja. Tu vaicāji, vai atpazīstu
sūtītāju. Es atbildēju: .

Kolibri manos matos ligzdas tina, bet bija mūsu rokas kā no svina,
kad mēģinājām otram pieskarties. Laiktelpā iesprostoti, šūpojām
vien galvas, kur pelēkajā vielā ieaugušās spalvas kā antenas
mūs rotāja.

Tu teici: raidītāji ieslēgti. Par moluskiem un liesmām, par cilvēkiem
un nedzirdamām dziesmām vai varam mākoņiem mēs pastāstīt?
Bet bungu rība bija pārāk skaļa. Visapkārt puva lielgabalu gaļa.
Es nevarēju tevi saklausīt.

Mēs turpinājām galvas šūpot rimti. Drīz nomelnēja visi gadu simti.
Joprojām vāji atceros, bet šķiet, mums garām dīvains cilvēks
aizlidoja. Tam galva lielāka par zemeslodi bija. Un zobos atbalss
mezgli divpadsmit.

* homo mediocris - parastais cilvēks

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

Farewell, homo mediocris! We dream and sleep still among roe
subtly rose. So slow their movement, so sticky. As if someone
will come shortly to glue our transparent flesh together.
We can do it ourselves! Just the water doesn’t permit it,
which is always above us when we’re awake.
I remember poorly, but now and then it dawns in my mind
that we met in a large city where giant royal schrimp were just
a vulgar appetizer for the locals, and in the red-hot streets,
where noble moors, earth sons, thundered
their drums of brightly polished steel.
The air was full of sweat and a blue-sky salt arrived by mail
in unaddressed evelopes. We opened them, licking salt
but never feeling sated, while the waiters lined up still more
and more letters on the table. You asked: “Do you recognize
the sender?” To which I answered: “Yes.”
Hummingbirds wound nests in my hair, but our arms were like lead
when we tried to touch each other. Imprisoned in space and time,
we swung only our heads, where in the grey matter feathers
ingrown like antennae decorated us.
You said: “The transmitters have been turned on. Can we tell
the clouds about molluscs and flames, about humans
and inaudible songs?” But the sound of the drums was too loud.
Around us cannon fodder was decaying.
I couldn’t hear you.
We continued to swing our heads slowly. Soon centuries grew black.
I still recall vaguely, but it seems, a strange human flew by us.
His head was larger than earth’s girth. And in his teeth echoed
knots twelve.

Translated by Margita Gailītis

Bezpiederīgie (5.)

latvijščina | Liāna Langa

Mazdārziņa karaliene iekāpj vilcienā Aizkraukle - Rīga.
Viņai kājās gumijnieki, sirmas ūsas ap sačervelētām lūpām.

Viņai maisiņā gurķi, mazdārziņa karaliene ir nogurusi.
Bet viņai maisīņā pašas audzēti gurķi, lieliska šķirne.

Vai tik es neatstāju grābekli starp dobēm, viņa domā.
Acis vēl dziļāk iegulst dobumos, kad viņa domā.

Kaimiņu suns bieži ienāk viņas dārziņā nokārtot darīšanas
un izbradā asteres, reizēm zemeņu stādus.

Vilciena vagons nav pilns. Tā nobružātība kaut kā piestāv
viņas gumijniekiem, sasvīdušajiem kāju pirkstiem tajos.

Mazdārziņa karaliene pēkšņi saprot, ka vagons un zābaki
ir viens un tas pats. Viņas kāju pirksti ir vilciena pasažieri.

Galvenais tas, ka vagonā viss ir ļoti tīrs.
Viņa nekad nav sapratusi, ko nozīmē vārdi nervi un pedikīrs.

Šmaugi bērzi paskrien garām vagona logiem.
Mazdārziņa karaliene ievēro studentu netālu sēžam.

Klēpī tam grāmata. Puisis ir labi ģērbies, viņš snauž.
Stacija Gaisma ar savām ogļu kaudzēm paskrien garām. 

Mazdārziņa karalienes acis izlien no dobumiem kā vāveres bērni.
Dzīvnieciņi apžilbst no pārlieku lielās gaismas.

Tomēr veča turpina lūkoties uz studentu,
kurš viņai atgādina reiz satiktu Stepanu.

Stepans, jauns karavīrs, viņai iemācīja trīs tūkstoš
vai vairāk skūpsta variāciju mežā pēc ballītes.

Viņa atceras Stepana skūpstu bezgalīgumu.
Bezgalīgums garšoja pēc zābaku smēres un kazarmu paikas.

Bija vasara, dienas līdzīgas šai: zaļa, smaržīga tume visapkārt,
bet naktis caurspīdīgas kā melna kaprona zeķe.

Mazdārziņa karalienes lūpas sakustas.
Krampji kāju pirkstos pret labvēli likteni saceļas.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

A roadside garden queen boards the train Aizkraukle – Riga.
She’s wearing rubber boots, a grey moustache
above a chapped mouth.
Carrying a bagful of cucumbers, the roadside garden queen
is exhausted but in her bag are her own grown cucumbers,
a splendid variety.
“Could I have left the rake between the garden rows?” She worries.
Her eyes sink deeper into their hollows as she tries to remember.
The neighbour’s dog often comes into her garden to do his business
and, in doing so, tramples her asters, now and then,
the strawberry plants.
The train wagon is not full. Its bedraggled state somehow suits
her rubber boots and sweaty toes shoved in them.
The roadside garden queen suddenly knows that the wagon
and her boots are one and the same. Her legs are
the train’s passengers.
The most important thing is that the wagon is very clean.
She has never understood what the words ‘nerves’
and ‘pedicure’ mean.
Slender birches race past the wagon windows.
The roadside garden queen notices a student sitting nearby.
In his lap a book. The boy, well-dressed, is catnapping.
The station Gaisma with its piles of coal races by.
The roadside garden queen’s eyes crawl out of their hollows
like a squirrel’s offspring, beasties dazzled by too much light.
But the old woman continues to gaze at the student
who reminds her of Stephan once-met.
Stephan, a young soldier, taught her three thousand
or so variations of kisses in the woods after a dance.
She recalls the infinity of Stephan’s kisses.
Infinity, which tasted of boot black and barrack fare.
The summer days then were much like today: a green,
fragrant gruel, but nights transparent like a black nylon stocking.
The roadside garden queen’s lips move.
Cramps in her toes protest against benevolent fate.

Translated by Margita Gailītis

Bezpiederīgie (4.)

latvijščina | Liāna Langa

Nāc, dzīves ziema! Palodzes stūrī zīlīte knābā speķi,
kas baltāks par pilsētas sniegu. Citondzeltenu staru dūdas,
strēgstot koku zaros, atskaņo sēru maršus. Skrejoši mākoņi
debesīm pielīp kā slimnieka mutei cepuma drupatas. Mīlas izdedžu
kraukšķīgie kukaiņi rāpo pa vēstuli, kuru, iespējams, rakstījis
Dievs. A4 formāta lapai pāri skrien ideāls rokraksts, vārdu
ķēdes bez atmiņas. Tās pamazām sakarst no vēstuli lasošā
gūstekņa ķermeņa siltuma. Viņš sasaistīts burto, un nesaprot tajā
ne vārda, tik klausās un klausās važu bezskaņas žvadzoņā.

Nāc, dzīves ziema! Kad zīlīte aizspurgs no skatiena mājām
un aukstums būs tāds, ka vārdi lāstekās sasals un lielāki kļūs
par vārdu mamma, saldās, prasīgās mutēs, kad vēstule ieputināsies
bezgala sniegā un gulēsim uzsprāguši un kaili šās ainavas vidū
rokraksta daļa, kā burti, no kuriem austas dienas un naktis
un zīlītes speķis, tad ziema nāks gūstekni pestīt un vēl vienu reizi,
neveikli gurkstot, sacerēs ēdienu, dūmus no krematorijas skursteņa,
aplausus, motorus, darvu, maigumu, spirtu, netīras ielas, kucēnu
dvašu, ziemsvētku pastmarku krāsas, šā gada pirmo sērsnu.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

Come, life’s winter! In a corner of a window ledge a titmouse
pecks at a bit of bacon
whiter than the city’s snow. Lemon yellow sunbeam bagpipes
tangle in tree branches sounding funeral marches. Racing clouds
stick to the sky like cookie crumbs to a sick man’s mouth.
The crunchy bugs of love’s slag crawl over a letter that possibly
was written by God. Over the A4 format page courses ideal
handwriting, chains of words without memory. They slowly
are warmed by the letter’s reader, a captive, his body warmth.
He, involved, follows letter by letter, understanding not a word,
just listening and listening to the soundless rattle of chains.

Come, life’s winter! When the titmouse will flutter away
from homing glances and the cold will be such that words will freeze
into icicles and all the sweet,
demanding mouths shall grow larger for the word mamma, when
the letter will be blizzarded into infinite snow and we’ll sleep
exploded and naked in the midst
of this landscape as part of the handwriting, as the letters
from which days and nights and the titmouse’s bacon are woven,
then winter will come to save
the captive and one more time, awkwardly gurgling, will create food,
smoke from the crematorium chimney, applause, motors, tar,
tenderness, alcohol, dirty streets, a puppy, breath,
Christmas stamp colours, this year’s first icy snow crust.

Translated by Margita Gailītis

Bezpiederīgie (3.)

latvijščina | Liāna Langa

Tu saki man - vasara? Beidz! Pārāk daudz kaistošu miesu, glāžaini
pelēkas gaismas uz plakstiņiem, pūstošu meloņu smakas. Varbūt
uz kino, didam, didam? Dipadī, dapadā, varbūt uz Antarktīdu?
Nedusmo. Bēgšana dziedē, bet tikai uz noteiktu laiku, kamēr vien
asinis melnē un medūzu slāņos sagulst smilšu pulksteņu traukos.

Pēc tam, kā tu zini, smilts atgriežas mūsos, lai vergotu tālāk.

Kurš pateiks, kurp lai mēs dodamies? Ielas, tās aizvedīs tālāk
par pašu itin kā drošajiem soļiem. Asfalta graudainie paklāji ieaudīs
sevī zemu jo zemu nodurtu skatienu ģērboņus, gājēju muskuļu
saspringto gaismu, tušu, ko izlaista ēnas. Pilsēta vārtīsies
karsonī, pilsoņiem lūdzot, lai dakteri izsauc.

Matu cirtās ap friziera papēžiem, tikko kā nopirktos zīdaiņu
ratiņos, skatienos, kuri sastopas pēkšņi un samilst kā tūska,
tur dzīvo laiks. Kurš pateiks mums priekšā, kurp doties?

Kādā tveicīgā pēcpusdienā tirgū no letes miesnieka
sniegbaltais elkonis smilšu pulksteni nejauši nogrūž.

Plānās lauskas uzšķērž vasaras sulīgās vēnas.

Tagad tu redzi, kā jaunas atskaņas dzimst -

vājredzīgs onkulis diedziņā pasauli tur,
piecgadīgs Volfgangs diriģē putekšņu baletu,
dzērves dzērvēnus baro,
rūda top rūda.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

You say to me – summer? Stop! Too much of glowing flesh, glassy
grey light on eyelids, the odour of decaying melons. Maybe
a movie, ditam, ditam? Dipetti, dipetti, perhaps to the Antarctic?
Don’t be angry. Escape heals, but only for a space of time, just until
the blood blackens and medusa stratas layer the hourglass vessels.

Afterward, as you know, the sand returns in us,
so we may slave further.

Who shall say where we should head? The streets shall lead
further than our own seemingly sure steps. The grainy asphalt
rugs will weave into themselves the coat-of-arms
of cast-down glances, the tense light
of a walker’s muscles, the Indian ink
shed by shadows. The city will wallow fevered, it will beg
its inhabitants to call a doctor.

In hair locks shed around a hairdresser’s high heels, recently-bought
a baby carriage, glances, which meet suddenly and swell
like an edema – this is where time lives. Who will instruct us
where we should head?

On a sultry afternoon in a market from a butcher’s counter
a snow-white elbow accidentally knocks down an hourglass.

Fine glass slivers slash summer’s juicy veins.

Now you see how new rhymes are born –

a short-sighted uncle holds the world by a thread,
five-year old Wolfgang conducts a pollen ballet,
cranes feed their cranelings,
ore becomes ore.

Translated by: Margita Gailītis

Bezpiederīgie (1.)

latvijščina | Liāna Langa

Es pēkšņi atmodos no dziļa miega.
Starp krūmiem mežā mana ēna klīda.
Pie miglas trauka piekļāvuši purnus,
simttūkstoš gadi valgmi kāri zīda.


Kā liela, slapja zaļās tējas lapa
man acīs debess iepeldēja, šaurums
to nebiedēja. Zvaigžņu kuģi
pie manis pieglaudās, pie vraka.


Es nezināju, ko man zvēri teiks,
un nesapratu, kādēļ viesi klusē.
Es biju tava atslēga, jauns vīns,
ko dievbijīgie melnās mucās spundē.


Kad tumsa transā dvesmoja un šķīda,
man vaibstos metot atblāzmas no citām,
vēl citām pagājībām, citām dzīvēm,
tad manī liela daļa manis mira.


Es pēkšņi atmodos no dziļa miega,
man sejā tavi krusas graudi koda.
Kāds pūces valodā man blakus teica dievs,
un bija tukša, tukša tava roka.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

The Ones Who Don’t Belong

angleščina

I wake suddenly from deep sleep.
In the forest’s undergrowth my shadow roams.
Hundred-thousand-year greedy muzzles suck
moisture clinging to a vessel of mist.


Like a large wet green tea leaf
the sky swims into my eyes – the narrows
do not frighten it. Star ships
nestle close to me, the wreck.


I don’t know what the beasts will tell me,
don’t understand why my visitors are silent.
I was your key, the new wine
that the devout locked away in dark barrels.


In a trance the dark breathes, dissolves,
casts in my features other reflections
of other bygones, other lives
and then inside a large part of me dies.


I suddenly wake from a deep sleep
as the grains of your hail erode my face.
Someone in an owl’s voice says: God
but your hand is empty, empty.

Translated by: Margita Gailītis

Pasaules malā

latvijščina | Knuts Skujenieks

Šī pēdējā barikāde, uguns līnija, sarkanā svītra,
Pāri tai
Mēs vairs nesadosimies rokās.
Ne draugi, ne parlamentārieši, pat ne pudelesbrāļi.

Pēdējā diena, pēdējais teikums, pēdējā šanse.
Uz robežas sadegs vārds mēs.
Cauri ugunij netiks vārds jūs.
Paliks vienīgi viņi.

Šovakar pasēdēsim uz mūsu saprāta čemodāniem,
Uz mūsu goda jūtu mugursomām
Un saskaitīsim mūsu mūža sīknaudu
Turp – vai atpakaļceļam.

Pasēdēsim līdz rītam.

from: Sēkla sniegā
Rīga: Liesma, 1990
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

At the edge of the world

angleščina

This is the last barricade, firing line, red zone.
Across it
We no longer shall stand hand in hand
Neither friend nor deputy nor drinking pal.

This is the last day, last sentence, last chance.
On the boundary the word we shall burn.
The word you won’t make it through fire.
Only they will remain.

Tonight let’s sit on our baggage of reason,
On the backpacks of our sense of honour
Let’s count the small change of our life
Needed to reach our destination – or return.

Let’s sit together till the morning.

Translated by: Margita Gailitis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Vārds bez vārda

latvijščina | Knuts Skujenieks

no viduča no klusuma
no paša kodoliņa
lai iet līdz tevīm un lai grimst
visdziļākajā ziņā

pēc kura runāt iesākšu
pirms kura runāt beigšu
tas vārds ko mūžam gribēšu
un mūžam nepateikšu

© Knuts Skujenieks
from: Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
ISBN: 978-9984-675-80-0
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

A word without a word

angleščina

From the centre from silence
From the very core
May it reach you and sink
In the deepest sense

After which I’ll start to say
Before which I’ll stop to say
The word I forever search for
And never shall say

Translated by: Margita Gailitis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Vārds ir vārds

latvijščina | Knuts Skujenieks

es neesmu uzveicams es neesmu iznīdējams visklajākā
laukā nomīdītā pielamātā un piespļautā
neskatieties uz maniem kauliem kas arvien gausāk
staigā zem ādas nu bet ja gribat skatieties varbūt ka tas ir
pamācoši bet klausieties manos vārdos klausieties
ieklausieties noklausieties pārklausieties bet klausieties
jo mani vārdi ir mani darbi un citu darbu man nav
un nebūs
un nav tādas dzīves cīņas kurā es būtu zaudētājos jo
man nav ne durkļa ne kara viltības tikai vārds kuru
es nolieku vidū visklajākajā vietā un tas dod sakni pēc
gada vai divsimt kāds tam svars? vai tūlīt uz vietas vai
pēc septiņiem mēriņiem sviedru kāds tam svars?
mani kauli ir graša vērti jo pie manis ir vārdi un tie nav
ne jāņa ne pētera ne knuta skujenieka vārdi tie vārdi ir
Cilvēks
ja gribat skatieties balstiet kaulus pie elkoņiem vai
aizmetiet kāju priekšā bet vārds ir vārds un pat aizmirsts
viņš atstāj meža atbalsi ūdens viļņošanu un ļaužu
nesaderību ar dzīvi un sevi
un pat visrupjākais vārds visrūgtākais vārds ir Cilvēks ne
man to zināt ne jums no kurienes vārdi nāk un kur tie
aiziet
un mūsu nezināšana tura mūs dzīvus pat nāvei parādā
esamus
tādēļ klausieties līdzklausieties audzējiet savu sakni
un jūs neuzvarēs

© Knuts Skujenieks
from: Skujenieks, Knuts. Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

A word is a word

angleščina

I’m not conquerable I’m not destroyable in the open
Field trampled cursed and spat on
Don’t look at my bones that ever slower
Walk under my skin but if you wish to look perhaps
This is a lesson listen to my words listen
Listen hear listen again but listen
Because my words are my work and other work I don’t have
I won’t have
A battle in life in which I’ll be the loser because
I don’t have either a bayonet or war ruse only words
I place in the centre in the most open place to root after
A year or two hundred what does it matter? If right now or
After seven ounces of sweat what does it matter?
My bones aren’t worth a penny because I have words and they’re
Not janis’ peter’s or knuts Skujenieks words these WORDS are
Human
If you want to look balance bones on elbows or
Put your foot in front but a word is a word even forgotten
It leaves echoes in the forest circles in water and peoples’
Discord with life and themselves
Even the most vulgar word the most bitter word is human
Not for me to know nor you where these words come from
Or where they go
And our lack of knowledge keeps us alive indebated to death
Our being
So listen hear beside me root

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

[Ja būtu vijole zivs...]

latvijščina | Jānis Rokpelnis

Ja būtu vijole zivs,
vai tu izzvejotu to vijoli,
iepriekš zinot, ka vijole mirs?
Mirs,
bet tomēr tavās rokās
brīdi skanēt nenorims.

Bet, kā zināms, nav vijole zivs.
Kaut gan - kas to tā noteikti zin.

© Jānis Rokpelnis
from: Zvaigzne, putna ēna un citi
Rīga: Liesma, 1975
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

[If a fish were a violin...]

angleščina

If a fish were a violin
would you fish out the violin
knowing beforehand the violin would die?
It shall die
but nonetheless in your hands
for a moment its sound
shall not subside.

But, as you well know, a violin is not a fish.
Although – who really knows this for sure.

Translated by: Margita Gailītis

[Svina gulbis peld kanāla melnajā brūcē...]

latvijščina | Jānis Rokpelnis

Svina gulbis peld kanāla melnajā brūcē.
Peld un neslīkst zem ziemeļu zilajām trūcēm.
Svina zārks gulbja izskatā šūpojas viļņos.
Vējš ar plaukstu glauž zālāju nekopto vilnu.
Svina gulbī guļ gulbis - balts kā jau gulbis.
Balts kā divpadsmit zvaigznāji, sakrauti gubā.
Peld un neslīkst, un nenoslīks vairs nekad.
Aizies pelnu gads, velnu gads, dimanta gads.
Melnā kanālā atkal peldēs viens gulbis.
Svina gulbis, kur reiz mani mirušu guldīs.

© Jānis Rokpelnis
from: Zvaigzne, putna ēna un citi
Rīga: Liesma, 1975
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

[A lead swan swims in the black wound of a canal...]

angleščina

A lead swan swims in the black wound of a canal.
It swims and doesn’t drown under the northern blue swell.
A lead coffin in the shape of a swan sways in the waves.
The wind with its palm caresses a green lawn’s unkempt wool.
In the lead coffin lies a swan – it is white like a swan is.
White like twelve constellations of stars piled in a heap.
It swims and doesn’t drown and won’t drown ever again.
The year of ashes, year of the devil and of the diamond shall pass.
Once more a swan will swim in the black canal.
Lead swan, on dying, where will I ever be laid to rest.

Translated by: Margita Gailītis

Ciešā jumī

latvijščina | Knuts Skujenieks

kad cilvēki lasīs šos pinumus rūgtos
šos vārdus nesauktos neizlūgtos
un domās par to kas tādus ir devis
kā tur būs vairāk? manis vai tevis?
kad cilvēki domās par vientuļu garu
kas spēj pat no bezspēka izskaldīt staru
ja sacīs labi vēl pasaule staro
vai viņi zinās kas staru baro?
es pats to nezinu mīļā mana
tu tālā un dobjā kā zvanīšana
es nezinu to bet es tevi jūtu
un atkal rindu uz papīra sūtu
tu drebi kā gaiss no putna vēdām
pār manām cerībām manām bēdām
mēs varam šķirties kā padebeši
bet nevaram atmosties auksti un sveši
priekš citiem aizliegt viens otru varam
bet pašiem sev mums nepaiet garām
mēs varam rūgties ka dzīve vīla
bet mūs tura važās ne tikai mīla
no kopīga krama mums uguns viena
no kopīga dvēseles pavediena
ja nogursi zini ka cilvēki lasīs
un atkal un atkal pēc stara prasīs
un ciešā jumī mēs esam radi
es tevi dziedu tu mani vadi
un katrā burtā ir tava dvaša
un tikai puse no manis paša

© Knuts Skujenieks
from: Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
ISBN: 978-9984-675-80-0
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

Intertwined

angleščina

When people shall read this bitter intertwining
these words not called nor begged for
and think of what created them
whom will they reflect more? You or me?
when people shall think of a soul so lonely
who even powerless can light up a sunbeam
should they say fine the world still has sunbeams
will they know what feeds the sunbeam?
I myself don't know my beloved
you the distant hollow sound of a bell
I don't know but I sense you
and send another line on paper
you tremble like air from the flutter of wings
over my hopes and my sadness
we may separate like low clouds
but we don't wake cold and estranged
for others we may deny each other
but we don't pass each other by
we may be bitter about life's betrayal
but we're chained not only by love
from common refuse we burn the same fire
from a common spiritual fibre
if you should tire know that people will read
again and again ask for the sunbeam
and intertwined we are related
I sing of you while you lead me
your breath in each letter
half of it me

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Neliels sentiments

latvijščina | Knuts Skujenieks

dzidracainais kaķēns
no runču valstības
kad tu uztrausies man uz skausta
tad es zinu ka esmu
vajadzīgs cilvēks

mazais glupiķi
tu pat akmeni atbruņo
un pataisi mīkstu
to akmeni kas stāv krūtīs
tos abus akmeņus labā acī un kreisā acī
un to kas uz mēles

laiks pataisīs
tevi par apātisku un tizlu tēviņu
un mani atkal par akmeni
bet ne pavisam

jo runču valstība visai liela
un dzimstība pārsniedz mirstību

© Knuts Skujenieks
from: Raksti: dzeja 1963–1969.
Rīga: Nordik, 2002
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

A Minor Sentiment

angleščina

Clear-eyed kitten
from the kingdom of tom-cats
when you climb on my shoulder
then I know I am
a needed man

small foolish one
you disarm even a stone
and soften
the stone in my breast
the two stones of my right eye and my left eye
the one on my tongue

time will turn
you into a bored and crippled tom
and me into stone again
but not altogether

because the kingdom of tom-cats is large
and the birth rate exceeds the death rate

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Ziemas vakars

latvijščina | Knuts Skujenieks

Ar savām kājām pa apvārsni
sarkans jātnieks klīst
viņš acīm redzami noveco
viņš ātrāk par ziedu vīst
Ai!
Ar cilvēkiem runāt viņš neprot
Ai!
Zirgs viņu nepazīst
Ai!
Sirdis
kas jātnieku redzējušas
palēnām palēnām plīst

from: Sēkla sniegā
Rīga: Liesma, 1990
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

Winter Evening

angleščina

With both feet planted into the horizon
A red rider wanders
Visibly ages
Fades faster than a flower
Oh!
He doesn’t know how to talk to people
Oh!
The horse does not recognise him
Oh!
Hearts
Seeing the rider
Slowly slowly tear

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Ja mēs

latvijščina | Knuts Skujenieks

nemeklēsim pasaules vainu
negaidīsim komētu asiņainu
mums komēta nepalīdzēs
draugiem paliks iet bojā
un ienaidniekiem paliks atriebība
un mēs paliksim vidū
tikai komētas aste izies caur mūsu sirdīm
un mēs paliksim vidū
un pasaule paliks ne laba ne ļauna
ne auksa ne karsta bez goda bez kauna
atstāsim gultā baltos palagus
nerosīsimies uz gaisā paraušanu
komēta aizgriezīsies pa savām parabolām
un mēs paliksim vidū
uz tilta
ja nebūsim sataisījuši savus gaismekļus
savai atnākšanai pa savām parabolām
un pasaule stāvēs bez prāta bez vilta
un mēs paliksim tukši uz tukša tilta
ar komētas asti caur mūsu sirdīm
ja mēs sevi neparausim savā gaisā
ja mēs paši neiziesim caur savām sirdīm
komēta paliks tukša kā avīzes lapa
četrkārt pārplēšama uz uzdurama uz nagliņas
draugiem paliks iet bojā
un ienaidniekiem paliks atriebība
negaidīsim

from: Raksti: dzeja 1963–1969.
Rīga: Nordik, 2002
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

If we

angleščina

Don’t search for the world’s guilt
Don’t expect the bloody comet
The comet won’t help us
Friends will still be destroyed
Revenge will still be enemies’
But we’ll still be in the middle
Only the comet’s tail will pierce our hearts
But we’ll still be in the middle
And the world will still be not good not evil
Neither cold nor hot without shame without honour
Let’s leave the sheets in the bed white
Let’s not prepare to be blown into air
The comet shall return to its parabola
But we’ll still be in the middle
On the bridge
If we haven’t prepared our floodlights
For each to return to his own parabola
And the world will stand still mindless and clueless
And we’ll still be empty on an empty bridge
With a comet's tail piercing our hearts
If we won’t blow ourselves up into our air
If we ourselves won’t go through our hearts
The comet will remain just an empty newspaper page
To be torn in four and placed in a toilet
Friends will still be destroyed
Revenge still will be the enemies’
Let’s not wait

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

[Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt...]

latvijščina | Knuts Skujenieks

Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt,
Ja sirds tam ik rītus palo,
Ja mūžīgi diena sarkana lec
Un mūžīgi neizbalo?

Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt,
Ja sirds tam caur asiņu stīgām
Ik rītus ceļ spārnus, ik vakarus krīt
Ar degošām bezdelīgām?

Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt,
Ja sirds dreb ik rītus zem naža
Un tūkstošiem blāzmu pa dzīvi nāk līdz
Kā gara un sarkana važa?

Ja tūkstošiem rītu bez žēluma nāk
Un katrs jādzīvo savādāk?

© Knuts Skujenieks
from: Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
ISBN: 978-9984-675-80-0
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

[How many sunrises can a human bear...]

angleščina

How many sunrises can a human bear
If his heart floods each morning
If eternally the sun rises red
And never fades?

How many sunrises can a human bear
If his heart through blood strings
Raises its wings, each evening falls
With burning swallows?

How many sunrises can a human bear
If his heart each morning trembles under a knife
And a thousand red dawns drag along with life
Like a long interminable red chain.

If thousands of mornings arrive without regret
And each must be lived differently?

Translated by: Margita Gailītis. Latvian literature. Latvijas Literatūras centrs, 2003

Lu Ši-kaņa rokas

latvijščina | Knuts Skujenieks

                                           Te tas nebij, tas bij Ķīnā...

                                                                           Rainis 

Stāsts ir īss.
Pianistam
Salauza rokas.

Salauza
Pasaules Revolūcijas
un Gaišās Nākotnes vārdā.

Saka,
ja dieviem griboties ēst,
esot vajadzīgs upuris.

Un pianistam
salauztas rokas
ir vienīgā lojalitāte,
ja vispār cilvēks var būt kaut cik lojāls
pret badīgu elku.

Kaur arī neesmu
ne ķīnietis,
un ne pianists,
Lu Ši-kaņ,
Es šo to zinu
Par elkiem
Un elku dievību.

© Knuts Skujenieks
from: Skujenieks, Knuts. Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

Liu Shikun’s Hands

angleščina

This story is short.
They broke the hands
Of the pianist.

Broke them
In the name of World Revolution
And for the sake of a Bright Future.

They say,
If gods are to be fed
There must be a sacrifice.

And the pianist’s
Broken hands
The only proof of loyalty
If a human can ever pledge loyalty
To a voracious god.

Even though I’m not
Either Chinese
Our the pianist
Liu Shikun,
I know a thing our two
About idols
And idoltry.

Translated by: Margita Gailītis, "Latvian literature”, Latvijas Literatūras centrs, 2003

Ziemas saulgrieži 2002/2003

latvijščina | Liāna Langa

Nav nekā jutekliskāka par īso mijkrēšļa mirkli,
sazobi starp dziestošo gaismu un ēverģēlīgo dzīvības ritmu.
Saule ir grandiozs sūknis mūsu asiņu pārpumpēšanai,
savas ādas akvalangos iespīlējušies, vērojam decembra vēju.
Viņš ir nebēdnīgs kremētājs tūkstošrocis.
Viņa rokas ir sausas faraona kaulu smadzenes.
Lūk, tas kaisa sniega pelnus uz mūsu galvām,
lūk, iegriežas mūsu mājās, lūk, skatās uz mums,
lūk, apsēžas blakus pie galda.

Bezskaņas sarunas, tumsu, kas iesūcas lūpās uz palikšanu,
ar marmelādi notrieptu puikas ģīmi, vārdus bez nozīmes,
ciemiņu tveicīgās paduses, tramīgās svecīšu liesmas un skujas
izvēlas kremētājs. Pret mūsu gribu mēs ģimene kļūstam.
Spoguļu fiksāžā grozās bildes, kurās piebriestam jēlās krāsās
kā tikko uzšķērstas zivis. Jautājumzīmes pārliekušās pār galdu -
smaidošas, kustīgiem matiem, džinkstošiem ledus putekļiem
skrimšļos. Trimm, trimm, trimm, pats sevi uzgriež modinātājs,
lai kremētājs neaizguļas un modina mūs rīt
no rīta, kā nolikts. Steidz krēsla sev kompotu vārīt no tā,
kas pa rokai - grumbām spīdīgās pierēs, kušetes
putekļiem, mulsinošajiem knikšņinātājiem kaktos. Telpā,
kas necieš nevienu, mūsu hologrammas vējš tūkstošrocis
apkampj jo cieši un piespiež sev klāt. Nepanesami
saulgriežos būt, sulot tiem līdzi, pilēt uz nākamo klasi.
Tie piedalās maltītē, žagojas, saka paldies par dāsnumu.
Mūsu vidū nav un nevar būt liecinieku. Aizsvilstas nākotne.
Asinsrite mūs ieslauka dziļāk, iekšup sevī,

par divām sekundēm garākas dienas aizsmakušajā rīklē

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Winter Solstice 2002/2003

angleščina

There is nothing sensual about the short twilight moment
the teeth-locking of the waning light and mischievous life rhythms.
The sun is a grandiose sponge for the re-pumping of our blood,
squeezed into the aqualungs of our skin, we gaze at the December wind.
It’s a carefree thousand-handed cremator.
Its hands are a pharaoh’s desiccated bone marrow. Look, how it scatters the ashen snow on our heads.
Look, it come into our home, look, it gazes at us.
Look, it sits down beside us at the table.

Soundless conversations, the dark that penetrates our lips to stay,
a boy’s face smeared with marmalade, words without sense,
the sweltering armpits of visitors, restless candlelight and fir needles
chosen by the cremator. Against our will we become a family.
Fixed by mirrors pictures fidget, therein we swell in raw colors
like recently gutted fish. Question marks, leaning over the table –
smiling, mobile hair, jangling ice motes in our cartilage.
Trimm, trim, trim – an alarm clock turns itself on
so the cremator does not sleep in and shall wake us tomorrow
morning as set. The dusk hurries to cook up a compote from all
it has on hand – with foreheads shiny with frown lines, couch
dust, perplexing fiddling in corners. In a space
that doesn’t tolerate anyone, our hologram thousand-armed wind
hugs us and presses ever so close to us. Unbearable
to exist during solstice, to exude sap along with it, to drip to the next class.
It shares our meal, hiccupping, saying thanks for our largesse.
In our midst there are no witnesses nor can there be any.
The future catches on fire.
Our blood circulation sweeps us deeper within ourselves.

Days two seconds longer in a hoarse throat.

Translated by: Margita Gailītis