Jorge Souza 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: каталанский to: испанский

Original

Translation

(PARLA EL VAMPIR)

каталанский | Margarita Ballester

Homenatge a Murnau

Desconec les rialles dels músics
i les notes que porta la cançó

Ara no puc venir i mirar-te;
queda la nit retirada del solc
per on passen les bèsties
i el dia empeny per on surt el sol

Vindrà la garsa a siular vora teu
mentre jo dormo.

             Però algun dia fugiré de la nit
             i tanta llum no quedarà insensible:
             Murnau, el mestre.

© Margarita Ballester
from: Entre dues espases
Audio production: institut ramon llull

(HABLA EL VAMPIRO)

испанский

Homenaje a Murnau

Desconozco las risas de los músicos
y las notas que trae la canción

Ahora no puedo venir y mirarte;
queda la noche retirada del surco
por donde pasan las bestias
y el día empuja por donde sale el sol

Vendrá la urraca a silbar a tu vera
mientras yo duermo.

            Pero algún día huiré de la noche
            y tanta luz no quedará insensible:
            Murnau, el maestro.

Traducción de José Bru y Jorge Souza

Talismans

каталанский | Enric Sòria

The World that I regard is my self
                                                                              T. Browne


Bell com el desig, quan no descansa en res, quan busca i quan tremola.
Bell com l’aurora en certs matins d’hivern.
Bell com un foc en la neu, en la nit.
Bell com la geometria, eixa paraula grega.
Bell com l’àlgebra, eixa paraula àrab.
Bell com la joventut, quan els déus són benèvols.
Bell com l’Anunciació de Fra Angelico i com les verges ciutadanes de
                                                      Ghirlandaio, el pintor florentí.
Bell com la mar de nen.
Bell com la mirada i el riure dels amants.
Bell com la nit i el terror que somià Michelangelo.
Bell com la tendresa dels homes.
Bell com la ira dels homes.
Bell com l’amor, tendre i rabiós, humà.
Bell com el Cançoner i com la Ilíada. Com els versos d’Aldana i
                                                             els de Shakespeare.
Bell com una noia entrevista a un autobús l’hivern de gràcia
              de 1977 o com uns ulls al mercat de Maó. No sé oblidar-los.
Bell com els cicles i els epicicles de l’art de Ptolomeu, eixa meravella
                                                                                     oblidada.
Bell com el cant mesurat dels últims monjos.
Bell com la desolació de la jungla d’asfalt de Huston i com
                              l’amistat en el curs del temps de Wenders.
Bell com jo no ho vaig ser, ni ho sóc, ni ho seré mai.
Bell com l’amable filosofia de Kant, qui en la seua Estètica parla de la
                                                      jardineria i dels nois agraciats.
Bell com el bosc de les faules.
Bell com cada orgasme de la dona que estime, que em permet entreveure
                                                                             una altra vastedat.
Bell com tornar a casa després d’un llarg viatge.
Bell com les vides dels sants i dels heretges.
Bell com els obscurs fragments d’Heràclit.
Bell com la primera cançó que compongué la humanitat, que potser es
                                          conserva en alguna memòria que ho ignora.
Bell com la finesa amb què el diamant talla el vidre.
Bell com els jocs de cadells dels lleons i dels llops.
Bell com els poemes al vi que van beure Kayyam i Li Bo.
Bell com el vi a qualsevol hora, sempre serà la seua.
Bell com els cavalls d’Espriu i de Durer. Salvatges.
Bell com només pot ser-ho el que estimem, tot allò de què no podem
                                                          prescindir quan hem sentit que és.
Bell com els deserts de gel que s’estenen molt lluny, deshabitats.
Bell com ho és l’Orient de Borges.
Bell com la festa d’Osiris en el Nil.
Bell com un instant perfecte. Tots n’hem tingut, i el seu enyor no acaba.
Bell com la Passió de Johann S. Bach. Eixa ària inoblidable.
Bell com els cels de Brueghel i com el Crist de Grünewald. Hi ha un dolor
                               més enllà de paraules. La pintura i la música l’han dit.
Bell com les primeres mans expertes que em van acariciar. Recordar-ho és
                                           reviure-ho. Tornar a enamorar-me dels sentits.
Bell com la rosa: només és una rosa.
Bell com l’amor, la conversa i la nit.
Bell com tot allò que no sabem per què ens fa sentir feliços, o almenys
                                                                                    reconciliats.
Bell com Granada i Ravenna. Com la sorpresa del reconeixement.
Bell com una vesprada de música i de pluja dins un parc berlinès. Record
                                                                                         amabilíssim.
Bell com el Paradís, que fou un jardí grec, i abans un jardí persa, i abans
també un jardí on Assurbanipal celebrava la mort dels enemics vençuts (hi
                                                 ha un relleu assiri que en dóna testimoni).
Bell com la meditació de Donne on se’ns recorda que un home no és cap illa.
Bell com la lleialtat.
Bell com el goig d’haver provat de fer allò que potser ens justificarà.
Bell com el vol dels falcons, com els ulls dels felins.

Bell com el déu que va forjar el tigre alhora que l’anyell.
Bell com la joia; ¡ié, paian, ié!
Bell com eixa rara esmaragda: la saviesa.
Bell com la suma de totes les belleses.
Bell com ho és que tot això m’ignore.
Bell com el déu que ho va fer ser perquè la paraula bell poguera dir-se.

© Enric Sòria
from: L’instant etern
Proa, 1999
Audio production: Institut Ramon Llull

Talismanes

испанский

Bello como el deseo, cuando no descansa en nada, cuando busca y cuando tiembla.
Bello como la aurora en ciertas mañanas de invierno.
Bello como un fuego en la nieve, en la noche.
Bello como la geometría, esa palabra griega.
Bello como el álgebra, esa palabra árabe.
Bello como la juventud, cuando los dioses son benévolos.
Bello como la Anunciación de Fra Angélico y las vírgenes ciudadanas de
                                                                 Ghirlandaio, el pintor florentino.
Bello como las pirámides.
Bello como la única frase que hay en la mayor de ellas y que resume toda
                                                                       teoría posible del orgullo.
Bello como la mar de niño.
Bello como la mirada y la risa de los amantes.
Bello como la noche y el terror que soñó Michelangelo.
Bello como la ternura de los hombres.
Bello como la ira de los hombres.
Bello como el amor, tierno y rabioso, humano.
Bello como el Cancionero y como la Ilíada. Como los versos de Aldana y los
                                                                                  de Shakespeare.
Bello como una chica entrevista en un autobús el invierno de gracia de 1977
                         o como unos ojos en el mercado de Maó. No sé olvidarlos.
Bello como los ciclos y los epiciclos del arte de Ptolomeo, esa maravilla olvidada.
Bello como el canto mesurado de los últimos monjes.
Bello como la desolación de la jungla de asfalto de Houston y como la
                                   amistad en el curso del tiempo de Wenders.
Bello como yo no lo fui, ni lo soy, ni lo seré nunca.
Bello como la amable filosofía de Kant, quien en su Estética habla de la
                                                  jardinería y de los chicos agraciados.
Bello como el bosque de las fábulas.
Bello como cada orgasmo de la mujer que amo, que me permite entrever
                                                                                  otra vastedad.
Bello como volver a casa tras un largo viaje.
Bello como las vidas de los santos y de los herejes.
Bello como los oscuros fragmentos de Heráclito.
Bello como la primera canción que compuso la humanidad, que quizás se
                                         conserva en alguna memoria que lo ignora.
Bello como la finura con que el diamante corta el vidrio.
Bello como los juegos de cachorros de leones y de lobos.
Bello como los poemas al vino que bebieron Kayyam y Li Bo.
Bello como el vino a cualquier hora, siempre será la suya.
Bello como los caballos de Espriu y Durero. Salvajes.
Bello como sólo puede serlo lo que amamos, todo de lo que no podemos
                                             prescindir cuando hemos sentido que es.
Bello como los desiertos de hielo que se extienden muy lejos, deshabitados.
Bello como lo es el Oriente de Borges.
Bello como la fiesta de Osiris en el Nilo.
Bello como un instante perfecto. Todos hemos tenido alguno, y su añoranza no acaba.
Bello como la Pasión de Johann S. Bach. Esa aria inolvidable.
Bello como los cielos de Brueghel y como el Cristo de Grünewald. Hay un
                dolor más allá de palabras. La pintura y la música lo han dicho.
Bello como las primeras manos expertas que me acariciaron. Recordarlo es
                                       revivirlo. Volver a enamorarme de los sentidos.
Bello como la rosa: sólo es una rosa.
Bello como el amor, la conversación y la noche.
Bello como todo aquello que no sabemos por qué nos hace sentir felices, o
                                                                       al menos reconciliados.
Bello como Granada y Ravena. Como la sorpresa del reconocimiento.
Bello como una tarde de música y de lluvia dentro un parque berlinés.
                                                                 Recuerdo amabilísimo.
Bello como el Paraíso, que fue un jardín griego, y antes un jardín persa, y
      antes también un jardín donde Arsubanípal celebraba la muerte de los
                    enemigos vencidos (hay un relieve asirio que da testimonio).
Bello como la meditación de Donne donde se nos recuerda que un hombre
                                                                                  no es una isla.
Bello como la lealtad.
Bello como el gozo de haber tratado de hacer aquello que quizás nos justificará.
Bello como el vuelo de los halcones, como los ojos de los felinos.

Bello como el dios que forjó el tigre a la vez que el cordero.
Bello como la alegría: ¡ié, paian ié!
Bello como esa rara esmeralda: la sabiduría.
Bello como la suma de todas las bellezas.
Bello como lo es que todo eso me ignore.
Bello como el dios que lo hizo ser para que la palabra bello pudiera decirse.

Traducciòn : José Bru and Jorge Souza

Després de la mudesa

каталанский | Jaume Pont

Has emmudit.

El cel
és una glopada
de llet calenta

on el meu plor
retroba
el coragre de Déu,
l’amor i el seu
silenci

© Jaume Pont
from: Vol de cendres
Edicions 62, 1996
Audio production: Institut Ramon Llull

Tras la mudez

испанский

Has enmudecido.

El cielo
es un sorbo
de leche caliente

donde mi llanto
reencuentra
la acedía de Dios,
el amor y su
silencio.

Traducción al español de José Bru y Jorge Souza

Axioma

каталанский | Enric Sòria

Hi ha veritats dolces, però no són eternes.
Hi ha veritats dolces perquè no són eternes.
No hi ha veritats eternes.
De dolces, unes poques.

No hi ha veritats eternes
perquè no n’hi ha de certes, cap ni una.
Veritat i certesa no són pas el mateix.
Veritat és humana
i, com a tal, és insegura i dèbil,
o clama justiciera o calla acovardida,
i implora compassió si se l’acaça.
És, vel•leitosa i múltiple, fràgil i parolera,
si molt convé menteix, o almenys contemporitza.
I és veritat que en aquesta feblesa trobem la seua glòria.

Certesa, cas d’haver-n’hi,
pertany a un altre món, potser pensable,
però no imaginable, i encara menys vivible,
que no ve mai a tomb i en res ens concerneix.

El meu amor és dolç, i és veritat, també.
La més dolça que tinc. I la seua fermesa,
com la seua durada, em són desconegudes.
El meu amor no és la meua certesa,
és molt més bell que això.

El meu amor és dolç i m’ompli
de veritat humana, clara i fràgil.
El meu amor em mou i em mena, com un pes,
el dolç pes que em fa ser,
perquè i ara que ame.

En la seua dolçor no hi ha res que em retinga
En la seua veritat res que em limite.
L’eternitat no pot prometre tant.

© Enric Sòria
from: Compàs d’espera
Edicions de la guerra, 1993
Audio production: Institut Ramon Llull

Axioma

испанский

Hay verdades dulces, pero no son eternas.
Hay verdades dulces porque no son eternas.
No hay verdades eternas.
Dulces, unas pocas.

No hay verdades eternas
porque cierta, no hay ninguna.
Verdad y certeza no son lo mismo.
Verdad es humana
y, como tal, es insegura y débil,
o clama justiciera o calla acobardada,
e implora compasión si se la acosa.
Es, veleidosa y múltiple, frágil y charlatana,
si conviene miente, o al menos contemporiza.
Y es verdad que en esta debilidad encontramos su gloria.

Certeza, en caso de haberla,
pertenece a otro mundo, quizás pensable,
pero no imaginable, y todavía menos vivible,
que no viene nunca al pelo y en nada nos concierne.

Mi amor es dulce, y es verdad, también.
La más dulce que tengo. Y su firmeza,
como su duración, me son desconocidas.
Mi amor no es mi certeza,
es mucho más bello que esto.

Mi amor es dulce y me llena
de verdad humana, clara y frágil.
Mi amor me mueve y me dirige, como un peso,
el dulce peso que me hace ser,
porque y ahora que amo.

En su dulzura no hay nada que me retenga.
En su verdad nada que me limite.
La eternidad no puede promover tanto.

Traducciòn : José Bru and Jorge Souza

ALFORJA

каталанский | Margarita Ballester

L'amor és conversar amb els déus
a l'ombrós paradís de móres i pomeres
on els barrancs et porten
les humides olors d'antigues llunes
–degotadís airet de branques molles–
sense pols ni petjades
fora del temps, fora del temps.

© Margarita Ballester
from: Paisatge emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX
Audio production: institut ramon llull

ALFORJA

испанский

El amor es conversar con los dioses
en el umbroso paraíso de moras y manzanos
donde los barrancos te traen
los húmedos olores de antiguas lunas
–destilado airecillo de ramas blandas–
sin polvo ni pisadas
fuera del tiempo, fuera del tiempo.

Traducción de José Bru y Jorge Souza