Johanne de Boer 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: фризский to: французский

Original

Translation

[fjouwerjend kaam er út syn lêste dream...] (fy)

фризский | Tsead Bruinja

fjouwerjend kaam er út syn lêste dream
as in roastige ridder op in wytferve hynder
mei in hurde kul en boadskip foar syn wiif
dat er fijn oer har fantasearre hie

sy wosk syn piipjende pak leafdefol yn in bad
mei cola massearre mei boarstels fan blein
har hurde hannen it wyt út syn wiid iepentearde hynstelea
holp him hymjend op it hynder en wiisde him it paad

syn skerpe bonken dy't ûnder de grouwe bealch
sawat troch it teare fel hinne stutsen rattelen as
in âld blikje skuonsmarsel mei in kniper yn it achtertsjel
tsjin de binnenkant fan it blinkjend poetste harnas

in ripe apel rôle yn `e tromp oer de mei spek beleine bôle
fan de iene nei de oare kant wie syn lâns glêd skjirre
de punten slipe hy sobbe om op it muntsje op syn tonge
en streake it sadel yn it fet

en ik woe oant de wjukken him brekke soenen
neat mear fan in wrâld om ús hinne fernimme
woe meirinne mei syn wyld giseljende mûnen

oan it gleone ein ta

© T.B. / Bornmeer
from: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Audio production: NLPVF, 2005

[au galop il sortit de son dernier rêve]

французский

au galop il sortit de son dernier rêve
comme un chevalier rouillé sur un cheval peint en blanc
avec une érection et un message pour sa femme
il avait agréablement rêvé d’elle

elle lava son costume grinçant avec amour dans un bain
de coca massa avec des brosses de baleine
ses mains dures le blanc du corps de son étalon déplié
l’aida en haletant à monter sur le cheval et lui indiqua le chemin

ses os pointus qui sous son gros ventre
perçaient presque sa peau délicate crépitèrent
comme une vieille boîte de cirage accrochée à la roue arrière
contre l’intérieur de son armure bien astiquée

une pomme mûre roula dans la boîte sur le pain au lard
d’un coté à l’autre sa lance était parfaitement poncée
les pointes aiguisées il suça la pastille de menthe sur sa langue
et enduit la selle de graisse

et je voudrais jusqu’à ce que les ailes du moulin le cassent
ne plus rien savoir d’un monde autour de nous
voudrais accompagner ses moulins cinglant à la folie

jusqu’à la fin ardente

Traduction par Dorien Kouijzer, Johanne de Boer et Antoine Jaulmes