J. C. Todd 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: литовский to: английский

Original

Translation

[iš visų gyvenimų]

литовский | Birutė Mar

iš visų gyvenimų –
prisimenu vieną rudenį
to rudens atminty –
žvelgiu pro sulytą langą
tame lange –
matau nusidriekusį kelią
ant to kelio –
randu įspaustą pėdą
toje pėdoje –
pastatau namus
tuos namuos –
pasodinu vaikystės papartį
tame papartyje –
susapnuoju švytintį žiedą
ant to žiedo –
regiu nukritusį lašą
tame laše –
atpažįstu seną veidą
tame veide –
išgirstu savo balsą…

© Birutė Marcinkevičiūtė
from: Solo
Vilnius: Strofa, 2001
ISBN: 9986-751-47-0
Audio production: Books from Lithuania, 2007

[from all of my lives]

английский

from all of my lives –
I remember one autumn
in the memory of that autumn –
I peer through a rivery window
in that window –
I see an open stretch of road
on that road –
I find a footprint
in that footprint –
I build a house
in that house –
I plant my childhood fern
in that fern –
I dream of a shining blossom
on that blossom –
I see a fallen drop
in that drop –
I recognize an old face
in that face –
I hear my own voice…

Translated by J.C. Todd

Vėlinės

литовский | Birutė Mar

žvakių nėra vaikeliuk
nejaugi nėra
neatmenu metų tokių kad nebūtų
atmenu – snigo prieš pusšimtį metų
balta – tai buvo Dievo vakaras lapkritį
bet kad žvakių nebūtų neatmenu

nueisiu
nejaugi tamsoj
atsisėsiu ant tvorelės
kur vasarą perdažė
žmonės gerieji –
nejaugi tamsoj

tik pamanyk
eis pro šalį
ieškos apgraibom artimų
jei neduok Die mėnulio nebus
apgraibom artimų

pamanyk tik
žvakių nėra –
ir prie bažnyčios tas diedas nebeparduoda
kur su pigiais paveikslėliais sėdėjo
išmaigytus pirštais saldainius
vaikams per pamaldas kišdavo
jau nebesėdi –
pasimirė kur

oi tu Die
nejaugi tamsoj
reiks pralaukt
prakentėti tą tamsą

© Birutė Marcinkevičiūtė
from: Solo
Vilnius: Strofa, 2001
ISBN: 9986-751-47-0
Audio production: Books from Lithuania, 2007

All Souls Day

английский

no more candles, child
really, none
can’t remember the year they were gone without a trace
I do remember – it was snowing, fifty years ago
White – that was God’s evening in November
but I don’t remember candles, without a trace, gone

I will go away
really in darkness
I will sit on the fence
that was painted in summer
oh, my dears –
is it really in darkness

you just say to yourself
someone will pass by
fumbling in the dark, searching for someone dear
as if, God forbid, there is no more moon
fumbling the dark for someone dear

you just say to yourself
the candles, gone, without a trace –
and the old man at the church selling
cheap paintings doesn’t sit there anymore
swapping them for sticky-finger sweets
that he would offer to children during holy mass
not anymore –
dead and forgotten

oh, my God
is it possible? in the dark
will I have to stay
suffering through that darkness

Translated by J.C. Todd

Japonė (iš ciklo „Kaukės“)

литовский | Birutė Mar

lauksiu –

kol ašaros mano pakibs
šerkšno lašais ant medžių

lauksiu tavęs
po mėnuliu baltuoju

žąsys išskris
ant drobės nakties išlikę

mažos senutės išeis
į kalnus numirt -----------

ir aš išeisiu –
bet grįšiu

šimtamete pušim tavo kelio
šmėkla mylėtos moters…

© Birutė Marcinkevičiūtė
from: Kokoro
Vilnius: Vaga, 1999
ISBN: 5-415-01373-3
Audio production: Books from Lithuania, 2007

Japanese Woman (Masks)

английский

I will wait

until my tears are poised to fall
lined -up like drops on a tree

I will wait for you
under the snow white moon

geese will fly away
they have survived on night’s linen

A few old women will leave for
the mountains to die-----------

and I will leave
but I will return

a hundred year old pine on your path
the dark spirit of the woman you loved…

Translated by J.C. Todd

Autobiografinis

литовский | Birutė Mar

išmokti visokių triukų –
vilkėti fraką, peruką
mikliai keisti grimą ir kaukes
šaudyti (iš tuščio šautuvo)
laikyti špagą, špygą (kišenėj)
nepamiršti iškalbos meno
ir pačių paprasčiausių dalykų –
kvėpavimo, dikcijos, elegancijos
formos, santykio

   (kad paskui vieną dieną suprastum
   KAM visa tai, ir ne tik…)

įveikti visas baimes
traumas, ligas – didybės
maniją, depresiją, nerimą
slogą, laikiną meilę
dar būtinai – saikingai gerti ir valgyti
lavinti ne tik kūną –
atmintį, klausą, skonį
vieną po kito skaityti
Nietzschę, Freudą, Platoną, klasikus
(„dviračiai – seniai išrasti“ –
bet ne visi dar keliai…)

išmokti alsuoti giliai
kad užmigtum
nepamiršti jogos, tylos, meditacijų
garsų terapijos, šokių
išmokti visokių –
menuetų, valsų, duetų,
piruetų, tango, baleto
striptizo ir net

išmokti stovėti tamsoje
būti paskutiniu
išmokti laukti

           (kol pagaliau nusišypsos laimė – vieną dieną
           visų akivaizdoje pakilti spindulio balto švieson
           ir, viską užmiršus, pereiti lyną ploniausią,
           užmerktomis akimis, lengvai tarsi koptum
           žvaigždynais, likimo styga, staiga
           supratus KAM visa tai,
           ir ne tik…)

ir kas benutiks –
virtuoziškai išsisukti
koketiškai šypsotis
elegantiškai lenktis
mįslingai tylėti
fotogeniškai atrodyti, tačiau
filosofiškai žvelgti į viską

           (staiga supratus KAM visa tai, staiga
           suklusus, kaip verčiasi, virpa,
           kūlvirsčiais skrieja maža
           akrobatė – širdis…)

© Birutė Marcinkevičiūtė
from: Solo
Vilnius: Strofa, 2001
ISBN: 9986-751-47-0
Audio production: Books from Lithuania, 2007

Autobiographical

английский

to learn a variety of tricks
to wear a dress coat, a wig
deftly change makeup and masks
shoot (from an empty rifle)
handle a sword, a snub (picked from a pocket)
not to forget elocution
and its most simple aspects –
breathing, diction, elegance
form, relation

(that one day you come to realize
WHAT is all that? and not only that…)

to overcome all fears
traumas, illnesses – mania
for fame, depression, anxiety
nightmares, passing love
and without fail – eat and drink in moderation
to train not only body –
but also memory, ear, good taste
one after the other, to read
Nietzsche, Freud, Plato, the classics
(“bicycles – invented long ago”
but not yet all the road)

to learn deep breathing
so as to fall asleep
not to forget yoga, silence, meditation
healing with sound, dance
to learn a variety –
minuets, waltzes, pas-de-deux
pirouettes, tango, ballet
striptease and more than that

to learn to stand in darkness
to be the last
to learn to wait

          (until at last happiness will smile on you – one day
          with all eyes on you to rise into a beam of light
          and forgetting everything else, to pass across the thinnest rope,
          eyes shut tight, becoming lighter, as if scaling
          constellations, a string of fate, all of a sudden
          having realized WHAT all that is
          and not only…)

and so whatever happened
like a virtuoso, step out of it
coquettishly smile
elegantly bow
mysteriously keep silent
appear photogenic, but
look at everything philosophically

          (all of a sudden having realized WHAT all that is, all of a sudden
          my ears prick up, how better to listen, a quiver
          tumbling, it takes flight, my tiny
          acrobat – heart…)

Translated by J.C. Todd

Vietoj biografijos

литовский | Birutė Mar

1. VAIDMUO, arba visi vaidmenys –
kažkada suvaidinti ir užmiršti,
patys mieliausi, t. y. tie, kurie dabar,
ir tie, kurie dar svajonėse…

2. KELIONĖ, arba visos kelionės,
pasitinkantys nepažįstami miestai,
traukinių bėgiai, debesų takai,
žmonės, kurie irgi keliauja,
susitikimai ir sudie, laiškai, atstumai,
laimingi akimirksniai, laikas…

3. TYLIAI, arba tai, kas lieka iš visų kelionių,
balsų, veidų, kasdienio šurmulio…
Kas prasideda, atvertus baltą puslapį –
tyla, prisiminimas, eilėraštis…

© Birutė Marcinkevičiūtė
from: Solo
Vilnius: Strofa, 2001
ISBN: 9986-751-47-0
Audio production: Books from Lithuania, 2007

Instead of an Autobiography

английский

1. A ROLE, or all the roles –
played once upon a time and forgotten,
the most dear, i.e., the ones that somewhere remain present,
and the ones that somewhere become reverie…

2. A JOURNEY, or all journeys,
satisfied with strange cities,
train tracks, cloud tracks,
crowds of people that travel, too,
hellos and goodbyes, letters, distances,
good times, time…

3. IN SILENCE, or that which remains from all journeys,
voices, faces, the din of everyday…
What begins when a white page opens –
silence, remembrance, poem…

Translated by J. C. Todd