Ada Valaitis 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: литовский to: английский

Original

Translation

Išlikimo kaina

литовский | Ieva Toleikytė

„melsvu alyvų múilu nuskalauti parkai“

vienintelė eilutė iš visų mokyklos laikų eilėraščių
kurią dar pamenu, daugiau nieko

tada rašydavau daug, eilėraščius numeravau
su biurokrato, kalnakasio nykštuko pasitenkinimu
sverdavau ir skaičiuodavau –
lyg aukso kapšus

publikuodavau irgi baisiai daug
nežinau, ką manė redaktoriai, kodėl spausdino
pačiai jau po kelių savaičių pasidarydavo gėda
buvau nešvankiai godi, siaubingai reikėjo
įdomių draugų, užtarėjų, pripažinimo
mėgau flirtuoti

buvau jau peržengus šimtą, o prisimenu tik vieną eilutę
visa kita teleportavosi į juodąją skylę
sugedus kompiuteriui

ji man kelia kone antropologinį susidomėjimą:
kas buvo tas žmogus? kas jam rūpėjo?
ką nutuokė apie pasaulį, jo dydį ir savybes?

„melsvu alyvų múilu nuskalauti parkai“
tokia 2007-ųjų metų fosilija
kartais galvoju, joje užfiksuota
mano esmė

ta naivi romantika, estetinis pojūtis
mokėjimas mėgautis (nematant kitų ir savęs)

tokia romantika, kurioje iš tiesų svarbesni
santykiai su gamta
o ne (įsi)vaizduojamu partneriu
(meilės siužetas tik fonas parko medžių šlamesiui
žvyro gurgždėjimui, nulytos žemės vėsai ryte
melsvoms alyvų kvapo bangoms)

romantika, kurios naivumas
gali pasirodyti piktybiškas, nuoseklus ir klastingas:
vienas durklas, dvi rankos ilgais pirštais, tūkstančiai blyksnių

ar tas žmogus aš?

Audio production: Lithuanian Culture Institute

The price of survival

английский

“parks awash in blue lilac soap”


this is the only line of poetry from my school days

that I still remember, nothing more


I used to write a lot back then, I’d number my poems

with the contentment of a bureaucrat, a mountain-mining dwarf

I swung and counted –

like gold in a purse


I published a great deal as well

I don’t know what the editors thought, why they published them

after a few weeks I’d myself be ashamed

I was obscenely greedy, I needed terribly

interesting friends, promoters, recognition

I liked to flirt


I’d already surpassed one hundred but I remember only that one line

everything else has been teleported into the black hole

of my broken computer


this elicits a somewhat anthropological curiosity:

who was that person? what was important to her?

what did she know about the world, of its qualities and magnitude?


“parks awash in blue lilac soap”

such is the fossil from the year 2007

sometimes I think my essence

is captured there


that naively romantic, artistic sensation

knowing how to take pleasure (not seeing others, or yourself)


a kind of romance that real importance lies

in your relationship with nature

and not (en)visioned partners

(the romantic plot is only a backdrop for the rustling of park trees

the crunching of gravel, the smell of rain soaked earth on a cool morning

the scent of blue lilacs coming in waves)


a romance whose naivety

might seem malignant, systematic, insidious:

one dagger, two long-fingered hands, thousands of flashes


is that person me?

Translated from Lithuanian by Ada Valaitis

Kryželis

литовский | Indrė Valantinaitė

Kryželis virš mano tėvų lovos,
Kryželis virš mano tėvų tėvų lovos.

Kryželis tarp mano mažučių kauburėlių
Pirmosios Komunijos dieną.

Išmokau įsakymus atmintinai,
bet negalėjau liautis pavydėt
gražesnės suknelės Linai D.

Deklamavau maldas kaip eilėraščius,
išpažinau visas nuodėmes,
ir buvau tikra, kad naujų nebedarysiu.

Tada man buvo vienuolika.

© Indrė Valantinaitė
from: Pasakos apie meilę ir kitus žvėris
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2011
ISBN: 9789986396796
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

A Cross

английский

A cross above my parent’s bed,
A cross above my parent’s parent’s bed.

A cross between my tiny mounds
On First Communion Day.

I learned the Commandments by heart,
but couldn’t curb my jealousy
of Lina D’s prettier dress.

I recited the prayers like poems,
confessed all my sins,
and was certain I wouldn’t sin again.

I was eleven then.

Translated from Lithuanian by Ada Valaitis

Lena

литовский | Indrė Valantinaitė

Kurorto kavinukės virėja Lena
rūkydama atsilošia į lauko durų staktą.

Per lietaus portjerą į jūrą sminga žvilgsnis it peilis,
išskrosdamas dar nepagautas žuvis.

Kiaurai permerkto žiurstelio su žirniukais kišenės tuščios –
ji ką tik su visam atidavė raktą.

Kurorto kavinukės iškaboj aštriadantė žuvis –
čia firminis patiekalas „Ucha“.

Virtuvėje girdėti kapojamos lydekų galvos:
čak čak čak...

Savininko meilužė nusivalo rankas į džinsus –
jaunutė skundikė saulės spalvos plaukais.

Lenos rankinėje sugedusiu užtrauktuku
šąla trys nugvelbti kotletai –
vakarienė dukroms ir sau.

Paskutinis autobusas į namus po dviejų valandų.

© Indrė Valantinaitė
from: Pasakos apie meilę ir kitus žvėris
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2011
ISBN: 9789986396796
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Lena

английский

The resort cafe’s cook Lena
leans smoking against the doorjamb.

Through the curtain of rain, a look sharp as a knife pierces the sea
Cutting fish not yet caught.

The pockets of her soaking wet apron are empty –
She just returned the key.

A fish with sharp teeth adorns the café’s sign –
The signature dish here ‘ucha’. Fish soup.

The sound from the kitchen of fish heads being severed:
Chop, chop, chop…

The owner’s lover wipes her hands on her jeans –
young snitch with hair the color of the sun.

Lena’s handbag with the broken zipper
holds three lukewarm cutlets –
Dinner for her two daughters and herself.

The last bus home leaves in two hours.

Translated from Lithuanian by Ada Valaitis

Greičiausiai būsiu liesa senė

литовский | Indrė Valantinaitė

Praplėšdama savo bučinius ir baimes
Ji atsibunda naktį,
Kad stebėtųsi viskuo, kas ją pakeitė.
Paul Éluard


Kokiais 2055 greičiausiai būsiu liesa senė
ir užimsiu mažai vietos autobusuose ir eilėse.

Už pusės amžiaus į mano kūną
Težiūrės vonios veidrodis ir daktarai.

Prie manęs liesis
tik prakaituoti naktiniai marškiniai
praplyšusia pažastim.

Tada prieš užmigdama prisiminsiu
mylimojo liežuvį ir jo seilių skonį.
Ir visus kitus vyrus,
kurie manęs kadaise geidė.

Ir dar – kaip girgžda lova
Į kurią sugulama
po du.

© Indrė Valantinaitė
from: Žuvim ir lelijom
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2006
ISBN: 9986-39-436-8
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

I’ll probably be a skinny old woman

английский

Ripping open her kisses and her fears
She awakes at night
To be astonished by everything that has changed her.
Paul Éluard


In 2055, I’ll probably be a skinny old woman
and I won’t take up much space on buses and in queues.

In half a century, only the bathroom mirror and doctors
will look at my body.

I’ll only be touched
by sweaty night gowns,
torn at the underarm.

Then, before I fall asleep,
I will remember the taste of my lover’s tongue and saliva
and all the men who wanted me long ago.

And – how the bead creaks
when two lie upon it.

Translated from Lithuanian by Ada Valaitis

Mauduolė

литовский | Indrė Valantinaitė

Moteris pakilo nuo žalsvo patiesalo
ir įsibrido į jūrą

(iki kulkšnių
iki kelių
iki liemens
iki krūtų
iki pečių
iki kaklo),

kol smulki figūrėlė ištirpo
po bangų baldakimais su purslų nėriniais.

Iš lėto versdamas lapus
vėjas skaitė jos paliktą knygą.

Sutemus apsitrynusį tomelį atidavė smėlynų bibliotekai,
užpildamas smiltimis veikėjų burnas,

vis dar gyvas ir springstančias
neatpažįstama kalba parašytais sakiniais.

Ji buvo svetimšalė, kokių trisdešimties metų.
Niekas jos nepažinojo.
Atostogavo viena.

© Indrė Valantinaitė
from: Pasakos apie meilę ir kitus žvėris
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2011
ISBN: 9789986396796
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Swimmer

английский

A woman rose up from a greenish blanket
And waded into the sea

(up to her ankles
up to her knees
up to her waist
up to her chest
up to her shoulders
up to her neck)

until the tiny figure melted
under a canopy of waves with sprays of lace.

The wind slowly turned the pages,
reading the book she left on the shore.

At dusk, it gave the tattered tome to the library of the dunes
And filled the mouths of the characters with sand,

still living and choking
the sentences written in an unknown language.

She was a stranger, about thirty years old.
No one knew who she was.
She traveled alone.

Translated from Lithuanian by Ada Valaitis

[žolių]

литовский | Gabrielė Labanauskaitė

*
žolių
       
 l
            a
                 i
                       p
                               t
                                     a
                                           i
                                                     s
žingsniai

n
e
a
i
d
i

laukimo ausys jų neišgirsta

© Gabrielė Labanauskaitė
from: Nėra okeano (CD/DVD) with Avaspo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

Grass stairs

английский

Grass stairs mute step-echoes
For expectant ears each step is
in
        au
                                                  dib
            le

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis and Kenneth Smallwood

[Mūsų lyderiams taip patinka būti panašiems į tėvus]

литовский | Gabrielė Labanauskaitė

Mūsų lyderiams taip patinka būti panašiems į tėvus,
Nepaisant to, kad tėvai jau seniai neparneša namo mamuto.
Mūsų ekonomikai taip patinka būti panašiai į mamą,
Dažniausiai ji stengiasi būti stabili ir atsakinga,
Bet jei pratrūksta, peša slapta cigaretę po cigaretės.

Mūsų biržos akcijoms taip patinka būti panašioms į seseris
Jos ginčijasi tarpusavyje ir vagia vienos kitų veidrodėlius.
Mūsų kapitalui taip patinka būti panašiam į brolį -
Dažniausiai  į vyriausiajį brolį - jis žino, ko reikia, bet tyli.

Mūsų žiniasklaidai patinka būti panašiai į pirmos eilės pusseserę
Skleidžiančią gandus po kiekvieno giminių baliaus.
Mūsų reklamos panašios į hiperaktyvias dukterėčias,
O nekilnojamas turtas panašus į nuo viršsvorio kenčiantį dėdę.


Mūsų belyčiai nuodai yra arčiausiai kūno.
Mūsų belyčiai nuodai išsišakoja kaip medis,
Kraujagyslių medis ištiestose rankose.
 
Aš neturiu šeimos.
Anksti tapau našlaite.

© Gabrielė Labanauskaitė
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

[Our leaders love to act like parents]

английский

Our leaders love to act like parents
But it’s been so long since they’ve brought home wages
Our economy is like a mother,
Usually stable and responsible,
But a break down has her smoking one cigarette after another.

Our stock exchange is like a pair of sisters
Who argue constantly and steal each other’s things.
Our capital likes is like a brother –
The eldest brother who knows just what we need.

Our press is like a first cousin
Who spreads rumors after every family gathering.
And our advertising likes to act like hyperactive nieces,
While our real estate is like an overweight uncle.

Our asexual poisons are nearest to our bodies
Our asexual poisons branch out like trees
Branching blood vessels in our outstretched hands.

I don’t have a family
I’ve been an orphan for so long.

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis

[Kaip majų kalendoriuje prabėgę metai susiveda į nulį]

литовский | Gabrielė Labanauskaitė

Kaip majų kalendoriuje prabėgę metai susiveda į nulį
Reiškiantį nieko daugiau, tik tuščią kevalą
Taip ir mūsų buvimas
Yra toks pat beprasmiškas
Arba toks pats išsipildymas –
Čia jau kaip pažiūrėsi.

Bet juk net ir nuo to niekas nesikeičia.

© Gabrielė Labanauskaitė
from: Niagara (CD) with Avaspo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

[As in the Mayan calendar, the years gone by]

английский

As in the Mayan calendar, the years gone by
Add up to zero
Signifying nothing more than an empty shell.
Our existence
Is equally insignificant
Or the same fulfillment –
Depends on how you look at it.

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis

LT – Gabrielė Labanauskaitė

литовский | renshi.eu [GR-RO-FI-SK-NL-LT-FR-GR]

Mūsų lyderiams taip patinka būti panašiems į tėvus,
Nepaisant to, kad tėvai jau seniai neparneša namo mamuto.
Mūsų ekonomikai taip patinka būti panašiai į mamą,
Dažniausiai ji stengiasi būti stabili ir atsakinga,
Bet jei pratrūksta, peša slapta cigaretę po cigaretės.

Mūsų biržos akcijoms taip patinka būti panašioms į seseris
Jos ginčijasi tarpusavyje ir vagia vienos kitų veidrodėlius.
Mūsų kapitalui taip patinka būti panašiam į brolį -
Dažniausiai į vyriausiajį brolį - jis žino, ko reikia.

Mūsų žiniasklaidai patinka būti panašiai į pirmos eilės pusseserę
Skleidžiančią gandus po kiekvieno giminių baliaus.
Mūsų reklamos panašios į hiperaktyvias dukterėčias,
O nekilnojamas turtas panašus į nuo viršsvorio kenčiantį dėdę.

Mūsų belyčiai nuodai yra arčiausiai kūno.
Mūsų belyčiai nuodai išsišakoja kaip medis,
Kraujagyslių medis ištiestose rankose.

Aš neturiu šeimos.
Anksti tapau našlaite.

© Gabrielė Labanauskaitė
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Lithuania – Gabrielė Labanauskaitė

английский

Our leaders love to act like parents
But it’s been so long since they’ve brought home wages
Our economy is like a mother,
Usually stable and responsible,
But a break down has her smoking one cigarette after another.

Our stock exchange is like a pair of sisters
Who argue constantly and steal each other’s things.
Our capital is like a brother –
The eldest brother who knows just what we need.

Our press is like a first cousin
Who spreads rumors after every family gathering.
And our advertising likes to act like hyperactive nieces,
While our real estate is like an overweight uncle.

Our asexual poisons are nearest to our bodies
Our asexual poisons branch out like trees
Branching blood vessels in our outstretched hands.

I don’t have a family
I’ve been an orphan for so long.

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis

FUJI

литовский | Gabrielė Labanauskaitė

Nufotografuos tave iš naujo
Šiam kičiniam saulėlydy
Tarp monolitinių uolų ir pilko rūko
Dailiam japonų atvirukui.

Nufotografuos tave iš naujo
Ir nuskanuos akies rainelę,
Ten pro palatos langą žiūri
Apdegęs kojas vienišas senelis.

Nufotografuos tave iš naujo
Spalvotom fuji kaladėlėm,
Įamžins USB pavidalu,
Galbūt – pirmąkart kaip gėjų,
Liūd nai gurkš no jan tį mochito.

Nufotografuos tave iš naujo
New Age istorija
Ant klaviatūros bus daug kraujo,
Galbūt tai tik ironija,
Kad visą naktį prakeliavęs tu myspace‘u
Ir radęs tiktai vieną žvaigždę
Tru
   pan
      čią
         hardcore‘u
Eksperimentiniu klyksmu
Raminančią melodiją:

Kiek daug fotoaparatų išrasta pasaulyje
Visos jų akys žiūri į tave,
Visos jų akys žiūri į tave...
Kiek daug fotoaparatų išrasta pasaulyje
Visos jų akys žiūri į save,
Visos jų akys žiūri į save...

© Gabrielė Labanauskaitė
from: Niagara (CD) with Avaspo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

FUJI

английский

They will take your picture again
In this kitchy sunset
Among monolithic cliffs and mists of smog
For a pretty Japanese postcard.

They will take your picture again
And will scan the iris of the eye,
There a lonely old man with burned legs
Looks through the window of his hospital room.

They will take your picture again
Colorful Fuji blocks
Immortalized in USB
Perhaps – first like a gay man,
Sad ly sipp ing mojitos.

They will take your picture again
A New Age story
So much blood on the keyboard
Maybe it’s just ironic

That after traveling all night through myspace
You only found a single star
Crumb    ling      with     hardcore
Experimental screams
Of...
                      a soothing melody

Translation from Lithuanian by Ada Valaitis