Medeinė Tribinevičius 
Translator

on Lyrikline: 7 poems translated

from: литовский to: английский

Original

Translation

Noriu keliauti

литовский | Ieva Toleikytė

                                             Remember the day
                                             When I left home to buy some food
                                             Myself in that painful February mood
                                             I did what I could
                                                                                 Sibylle Baier

Feisbuke mačiau kovotojų už gamtos teises video:
banginis išplaukė į krantą ir nebenorėjo grįžti
žmonės jį plukdė gilyn į jūrą –
jis išplaukdavo ant smėlio

galiausiai nušovė, kad nesikankintų

atlikę skrodimą rado 28 plastikinius maišelius
skrandis nepajėgė jų suvirškinti
žmonės išplovė juos, išlygino
ir dailiai išdėlioję ant žemės nufilmavo
skaitmeniniams žmonėms šiurpinti
(dar galėjai įskaityti kelis prekinius ženklus)

bet iš tiesų tirpau iš nuostabos:
galbūt Atlanto vandenyne
milžiniškam, kiaukutais ir jūržolėm
apaugusio banginio skrandy keliauja
nykus prekybcentrio maišelis
kuriame vieną dieną parsinešiau maisto ar rūbų

niekam nereikalingas, sprangus, beprasmis
labai lėtai ir kantriai
kviečiantis mirtį

Atlanto vandenyne...

jei pajėgčiau jį įsivaizduoti
tai jau būtų beveik tas pats
kas suvokti begalybę

© Ieva Toleikytė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

I want to travel

английский

Remember the day

When I left home to buy some food

Myself in that painful February mood

I did what I could

              Sibylle Baier


I saw a video on Facebook made by environmental activists:

a whale swam to the shore and didn't want to leave

people would pull it deeper into the sea—

it would swim out onto the sand


in the end they shot it so it wouldn't suffer


during the autopsy they found 28 plastic bags

that its stomach couldn't digest

people washed and flattened the bags

then filmed them carefully laid out on the ground

to make the digital people shudder

(you could still make out several company logos)


but in actuality I melted with amazement:

to think that in the Atlantic ocean

in an enormous mollusk and seaweed

encrusted whale's stomach travels

a dismal bag from a shopping centre

that I used one day to carry home food or clothes


useless, hard to swallow, meaningless

very slowly and patiently

inviting death


in the Atlantic ocean…


if I could find a way to imagine that bag

it would be almost the same

as understanding infinity

Translated by Medeinė Tribinevičius

Viena gliptotekos lankytoja

литовский | Ieva Toleikytė

Kai sutikau kiklopą
maniau, kad nebereikia jo bijoti
mačiau Redono interpretaciją –
rausvam putotam samanyne gulinti moteris
ir didelis kaip kalvagūbris padaras:
svaiginanti jo akis
žvelgė į ją, ar tiksliau, į galerijos lankytojus

nors svetimas ir gąsdinantis
atrodė beveik nekaltas –
lyg norėtų draugauti, būtų vaikiškai smalsus

tikėjau, kad geriau nuo siaubo ne bėgti
bet jį paglostyti

juk ant Delfų šventyklos portalo
buvo iškaltas toks užrašas:
„Pažink pats save“

bet kai sutikau kiklopą
jis pasirodė senos pasijos pavidalu
turėjo geidulingas lūpas ir mažas putnias rankas
tą liūdną lydytos geležies žvilgsnį, nuo kurio oda ėjo pagaugais
specializavosi psichoanalizėje
kiaurai matė mane jo akis: tam žmogui negalėjau
atsispirti, bet atsispyriau

kažkodėl niekas nesakė, kad savęs pažinimas
tiesiogiai susijęs su nusivylimu
su keistomis nusivylimų meilėmis

neva, poezija turi sunaikinti visas
saviapgaules, klišes, sudraskyt lipnius ir storus
voratinklius, kuriuose įsikūręs Jis:
juodais šeriais apžėlęs voras aštriom lyg adatos
galūnėm, kurio tamsiam snukuty gali įžvelgti šypseną
(ką ji reiškia – kitas klausimas)

neva, poezija...

plepalai, juk žinome –
vienintelis būdas išsmukti gyvam, palikti olą
yra prisiplojus prie avies papilvės

Audio production: Lithuanian Culture Institute

One visitor to the Glyptotek

английский

When I met the cyclops

I thought I no longer needed to fear him

I'd seen Redon’s interpretation—

a woman lying amidst foaming pink moss

and a creature as large as a mountain range:

his intoxicating eye

looking at her, or more correctly, looking at the gallery visitors


though foreign and scary

he looked almost innocent—

as though he'd like to make friends, would be childishly curious


I believed it was better to caress fear

rather than run from it


for on the portico of the altar at Delphi

were carved these words:

"Know thyself”


But when I met the cyclopes

he appeared to me as a former flame

voluptuous lips and small chubby hands

that sad smelted-steel gaze that made your skin crawl

he specialized in psychoanalysis

his eye saw clear through me: I couldn't resist him

but I did


for some reason no one mentioned that knowing thyself

was so directly connected with disillusionment

with a strange loving of disappointment


apparently, poetry has to destroy all

self-illusions, all cliches, has to tear apart the thick sticky

cobwebs where He has settled:

a spider overgrown in black bristles limbs sharp as

needles, in whose dark snout you can just barely make out a smile

(what it means is another question entirely)


apparently, poetry...


but nonsense, as we all well know:

the only way to escape alive, to get out of this cave

is flat against the belly of a sheep

Translated by Medeinė Tribinevičius

* * * [Pastebėjau, kad kartais nustoju kvėpuoti]

литовский | Ieva Toleikytė

Aptinkami pamiškėse ir miško aikštelėse ant įvairių augalų žiedų
ar ant medžių kamienų ar drevėse. Kvepia degutu. (Wikipedia)

Pastebėjau, kad kartais nustoju kvėpuoti
vakar daug valandų verčiau filmą apie vabalų valgymą
ir pajusdavau, kad nebekvėpuoju, tada lėtai, giliai įkvėpdavau
ir versdavau toliau, tai daugybę kartų kartojos

tie vabalai ir kirmėlės mane ima kerėti
supratau, kodėl tokie šlykštūs
jie rangosi, jų daug, jie dažnai minta mėšlu, rožių nektaru
puvėkais visokiais, o keptuvėje ima raitytis
nuo karščio atgyja, juda ir šnibždasi
kitaip tariant, jie labai gyvybingi

mes pratę prie lavonų ir abstrakcijų: rausva blizganti
filė, blyškūs melsvi ketvirčiai ir faršas raudona šerdimi
niekada nematęs samanų, sidabrinių briedragių ir upelių,
kuriais čiuožinėja padarai ploniausiom pūkų kojom,
angliškai Kristaus vabalais vadinami
mes pratę valgyti lavonus, kurie niekada nesujudės
lėkštėje

kodėl tai mažiau baisu
už prisikėlimą, perkeitimą, stebuklą

Audio production: Lithuanian Culture Institute

* * * [I noticed that I sometimes stop breathing]

английский

Found at the edges of forests or in clearings on the flowers of various plants and on tree trunks or hollows. They smell of pitch. (Wikipedia)


I noticed that I sometimes stop breathing

yesterday (for hours) I was translating a film about eating insects

and I'd sense that I was no longer breathing, I'd slowly take a deep breath

and continue to translate, this repeated over and over


those insects and larvae bewitch me

I understood why they are so disgusting,

they wriggle, there are so many of them, they often feed on manure, rose nectar

all sorts of rotten stuff, but in the pan they begin to wiggle

come alive in the heat, move and whisper

in other words, they're so full of life


we are used to corpses and abstractions: shimmering pink

fillets, colourless blue chicken quarters, heart-red ground meat

having never seen mosses, silvery elk-horned lichens and streams

where creatures skate on stick-thin legs,

in English they're called Jesus bugs,

we are used to eating corpses that will never move

on our plates


why is this any less horrifying

than resurrection, transformation, a miracle

Translated by Medeinė Tribinevičius

Kliuni muziejuje

литовский | Ieva Toleikytė

Vertikaliame krištolo karste
iš bažnyčių lobynų atgabentas
dvimetrinis ragas –

iškilmingas įrodymas, kad vienaragiai egzistuoja

nors kaip pasipūtęs XXI a. žmogus
žinojau, kad čia narvalo iltis
tai nemenkino jos daromo įspūdžio:
rantyta, pilko kaulo vandenynų ietis
aštri smailė
akivaizdžiai skirta kautis

prie jos sutikau pamaldų viduramžių žmogų

nuosprendis mums buvo bendras: mirtis
daiktų, molekulių kelionės, jausmai ir visa kita
tik man kelionių buvo žadama daugiau

dar nespėjus mirti spalvinga kuprinė, kedai
violetinio aksomo sijonas, kiti daiktai ir niekučiai
išvyks į labdarynus (per badmetį nieks nesuvalgys odos dirbinių)
arba iš lėto keis spalvas sąvartynuose
gal vandens keliais kokia šiukšlė pasieks tropinę salą
šventvagiškai įsitaisys
narvalo skrandyje

ko gero, šios banalios detalės
padeda negalvoti apie esmę, –
toks gūglo ir feisbuko paveiktas mąstymas
bet galbūt patyriau tą pačią
pagarbią baimę, estetinę kapituliaciją
kaip ir viduramžių žmogus
savom akim išvydus stebuklingąjį ragą
galintį išvalyti užnuodytas juodas upes
galintį pasmeigti tave, perverti tą išpuoselėtą
išvargintą kūną –
tada tiesiog virsi mėsa

būtų teisinga, jei po to mane
kas nors suėstų

Audio production: Lithuanian Culture Institute

At the Musée de Cluny

английский

A vertical crystal coffin

housing a two-meter-long horn,

brought out from a church treasury somewhere—


ceremonial proof of the existence of unicorns


though, as a conceited 21st century person,

I knew it was a narwhal tusk

this didn’t lessen its effect:

a ridged, bone grey ocean spear

sharp point

clearly designed for battle


there I met a pious soul straight from the Middle Ages


our sentence was the same: death

to things, molecules, feelings and all the rest

only I was promised more journeys


even before death my colourful knapsack, Keds,

violet velvet skirt, my other things and nothings

will go off to charities (no one will eat leather goods during a famine)

or will slowly change colour in landfills

maybe by some waterway a little scrap of my trash will reach a tropical island

settle blasphemously

in a narwhal's stomach


I guess these banal details

help avoid thinking about the essence—

a thinking shaped by google and facebook


but maybe in that moment I experienced the same

blessed fear, the same aesthetic capitulation

as that soul from the Middle Ages,

when I too laid eyes on this magical horn

capable of cleansing poisoned black rivers

capable of impaling, piercing your cherished

exhausted body—

turning you into meat


it would be fair if afterwards,

someone ate me

Translated by Medeinė Tribinevičius

Atspėjau

литовский | Ieva Toleikytė

Kaip apibūdinti tą kvapą?

Rudų sudžiūvusių lapų, aukso dulkių
(ant jų ištryškę žalių sulčių lašai)

kaip arbata šilto prūdo paviršiaus, saldžiai
pūvančių meldų (kai jau seniausiai turėjo užšalti)

pirmą kartą jį užfiksavau 2015 metų rudenį:
į miestą kelioms dienoms siūbtelėjo
tvanki, į ežerus smingančiom dulkėm dvelkianti vasara

viskas teikė malonumą:
šiluma temstant, maudynės Žaliuosiuose ežeruose
kiekvienas įkvėpimas, žingsnis kiekvienas

klausinėjau visų pažįstamų: iš kur tas kvapas? ar jauti?
ką jis reiškia? kada vėl galiu jo laukti?

žmonės karpė nosimis, lyg nieko nesuprastų
kiti gyrė, bet tarsi dažną, mėgstamą daiktą –
rūką, rasą ar panašiai

šalia nebuvo didelių Nosių
kurios smegenyse kataloguotų kvapus, prisiminimus ir jų derinius
kurtų nuodingas ir gydančias kombinacijas

laukiau, nepamiršau

šį pavasarį jis sugrįžo, drauge su vidurvasario karščiu
kaip radauskiškos pasakos spąstuos žalios skaros suplyšo
žodžiu, naiviai sužydėjo viskas – nuo slyvų iki kaštonų...

visa sutirpau, plaukiojau tame žydinčių rūdžių kvape
kurio nepermušė vyšnios

bet demaskavo ploni balseliai portaluose:
oras baisiai užterštas, išdegė hektarų hektarai miškų
be vėjo ir lietaus smalkės neturi kur dėtis

toks įkyrių peliukų choras:
cyp cyyp, cyp cyyyyp!

cyyyp!

cyyyp!

© Ieva Toleikytė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

I guessed it

английский

How to describe that smell?


Dried brown leaves, gold dust

(sprinkled with drops of green juice)


the surface of the warm pond warm as tee, reeds

rotting sweety (though it should have cooled off long ago)


the first time I felt it was fall 2015:

for several days summer gushed into the city,

air thick the lakes soaked in dust-scented summer


everything giving pleasure:

heat in the gloaming, bathing in the Green Lakes

every inhale. Every step


I asked everyone: what’s that smell? can you feel it?

what does it mean? will it come back?


some twitched their noses as though they didn’t understand

others praised it, but as a usual thing –

like fog, or dew or the like


there were no great Noses around

who catalogued smells in their minds, their memories and compositions

created noxious or healing combinations


I waited, did not forget


this spring it returned, along with the mid-summer heat

the green buds tore open as though ensnared in a Radauskas story

in short, everything bloomed naively – from the plums to the chestnuts…


I melted, swimming in the scent of blooming rust

that cherries could not overpower


but all was unmasked by the thin voices in the new portals:

the air is terribly polluted, hectares and hectares of forest burned

no wind or rain the ash has nowhere to go


such a pesky chorus of mice:


squee squee, squeee squeak!


squeak!


squeak!

Translated by Medeinė Tribinevičius

deklaratyvus

литовский | Dainius Gintalas

paskaitau vieną afrikietę, net sukrūpčioju
kokia kraupi poezija, pagalvoju
kokia nejauki

o kaip gi kitaip
gera poezija gąsdina

gera poezija – gyvenimo prakaitu
ir mirties šlapimu sulaistyta
elektros skydinė
prie kurios prisilietus rangos kraujagyslės
pulsuoja vyzdžiai
lyg išgyvenant pažeminimą

            smala jau kunkuliuoja
            tuoj į ją įkiš tavo pirštuką, miesčioni,
            taip, taip, bijok geros poezijos
            nes, matai, žmonės ne tik
            skrenda į Bali
            ir laižo ledus
            žmonės laižosi žaizdas
            vaikai uosto ne tik gėles
            bet ir dujas
            miega ne tik lovose,
            bet ir tarp dviejų žemės kauburių
            iš vienos pusės kauburys su mama, iš kitos – su tėčiu

gera poezija dalyvauja orgijose
net apsiputojus tvatinasi
su įvairiausiais pavidalais, gamtos reiškiniais
pavyzdžiui, žaibais
tik įsivaizduok poezijos ir žaibo sueitį...
aišku, dar su paukščiais, augalais,
visa grybų karalyste,
vaiduokliais, driežais, žinduoliais
jai ne prie širdies sušukuoti grynaveisliai
jai patinka susivėlę sukrypę mišrūnai

gerai poezijai mielos visos iškrypimo formos
nes pabandyk ją uždaryt į kokią trigonometriją
ar Sandoros skrynią –
dar nesugalvotas toks keiksmažodis
kuriuo jinai išsprogdins visas
ją veržiančias sienas

gera poezija dedasi tai gyvenimu, tai mirtim
ji tai deivė, tai giltinė –
kažkoks dantytas tarpas
atrodo, va, pralįsi, bet visada susikruvini

            tuviai paskandinti degtinėj
            indėnai uždaryti į konservus
            banginiai ryja plastiką ir verkia vandenynuos
            atogrąžos kraujuoja palmių aliejum
            po kurį klampoja orangutangai –
            šiandien patys liūdniausi poetai

poezija yra literatūros
ką ten literatūros, viso gyvenimo DNR
su visom kosminėm dulkėm
požeminiais bio archyvais
ir epigenetikos triukais

ji nepakaltinama, bet kada išsitrauks baltą bilietą
ji milžinė prieš įstatymą
niekas jos negali pasodint, nuteist myriop
visi kalėjimai jai – tik smėlio pilys
visi baudžiamieji būriai – tik alaviniai kareivėliai

ji net negali nusižudyt
nes jei ir pabando, iškart pastoja
nuo to, kas ją žeidžia

nuo geros poezijos dažnai bandoma slėptis
nuo blogos – dažniausiai ne
ši – nekviečiamas baubas, apsikaišęs žibutėm
ana – žaizdota guodėja, ateinanti tik išsikvietus

bet nėra nieko baisiau
už blogos poezijos reanimaciją
ten siaubingi net ir visai nebaisūs demonai
o štai net patys baisiausi
geros poezijos demonai –
beveik angelai
jie draugužiai, su kuriais gali siaust naktimis
ir nardyt bedugnėm

nuo įtampos ten sproginėja šmėklos
nuolat pražysta ir miršta
mirimu įsismelkia
trapiausia pasaulių šviesa

© Dainius Gintalas
from: Poetinis Druskininkų ruduo'22
Vilnius: Vaga, 2022
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

declaratory

английский

I read an african woman poet and shudder

what dreadful poetry, I think

how unpleasant


and how different it is

to be terrified by good poetry


good poetry is full of life’s sweat

and death’s piss

it is an electrical switchboard

where contracting blood vessels

pulse visibly

as though suffering a humiliation


          the tar is already bubbling

          soon they will stick your finger into it,

          philistine,

          yes, yes, you must fear good poetry

          because, you see, people don’t

          just fly to Bali

          and lick ice cream

          they also lick wounds

          children don’t just sniff flowers

          but also sniff glue

          they sleep not only in beds,

          but also between two mounds of earth,

          on one side mama, on the other – papa


good poetry participates in orgies

thrashes around, all worked up,

with various incarnations, with natural phenomenons,

lightning, for example

just imagine poetry and lightning coming together…

of course also with birds, plants,

the whole kingdom of fungi,

ghosts, lizards, mammals

but she is not fond of groomed purebreds

she likes the dishevelled, crooked mixed breeds


all crooked forms are beloved to good poetry

because just try and confine it to any trigonometry

or Ark of the Covenant –

the curse word has not yet been invented

that she will invoke to explode

any walls closing in around her


good poetry gives life to some and death to others

to some she is goddess, to others, the reaper –

a toothed gap of some sort

that you always think you can squeeze through but inevitably leaves you

bloodie


          the tuvans drown in alcohol

          the indians are confined to reservations

          whales swallow plastic and weep in the oceans

          the tropics bleed palm oil

          for orangutans to wade through –

          today’s most melancholy of poets


poetry belongs to literature

and what is literature but a lifetime of DNA

all that cosmic dust,

underground bio archives

and epigenetic tricks


she is not competent, will pull the exemption card in a heartbeat

she is colossal against the law

no one can detain her or sentence her to death

prisons are but castles made of sand,

firing squads—but tin soldiers


she cannot even kill herself

and if she tries immediately falls pregnant

with anything that might try to harm her


people often try to hide from good poetry

from bad – not so much

one is an uninvited boogey-man, covered in liverwort

the other a wounded comforter, appearing only when called

and there is nothing more terrible

than the resuscitation of bad poetry

it makes even the most harmless demons horrible

and thus even the most horrible demons of good poetry

are downright angelic

companions with whom you can rage into the night

and dive into the abyss


spectres burst from this energy

bloom and die continually

and in death

pass on to you

the most fragile of the world’s light


Aus dem Litauischen von Medeinė Tribinevičius

x

литовский | Ernestas Noreika

ilgai žiūrėjau į dangų
į pamestas lėktuvų juostas

kurios atrodė
lyg tyčia paliktas ženklas

jos buvo susirišę tarpusavy
jos sudarė didelį iksą

lyg būtų kas pažymėjęs
melsvoje drobėje baltu markeriu
vietą kurią reiktų įpjauti
kad atsivertų anga į kitą pusę

kad sužinočiau kas slepias anapus
mirguliuojančio ekrano
anapus plazdančios drobės
ištapytos judančių debesų kanojomis

kurias plukdo senas vyriškis
atsistumdamas nuo dugno
saulės spinduliu

pagalvojau kad mes lyg dangus
kai žiūrime vienas į kitą
tokiomis akimis lyg į dangų

matom pažymėtas vietas
kurias reiktų įpjauti

kad sužinotume
kas slepias už mūsų

bet vis nesiryžtam
drebančiom rankom
laikydami peilį

bijom įpjaut per giliai
bijom sužeisti

kitapus mūsų
gyvenančius žvėris

Audio production: Lithuanian Culture Institute

x

английский

for a long time I looked up at the sky

at the airplane trails thrown across


which appeared like a sign

left on purpose


they were tied together

they made a big “ex”


as though someone had marked

on the blue canvas with a white marker

the place to make an incision

to open an aperture across


so I could discover what lurks on the other side

of the glittering screen

the other side of the flapping canvas

painted with moving canoes of clouds


in which floats an old man

pushing away from the bottom

with beams of sun


I had the thought -- we are like the sky

when we look at one other

with the same eyes we look at the sky


we see the marked places

where we should cut


to find out

what lurks behind


but we cannot resolve to do it

hold the knife

with shaking hands


we are afraid to cut too deep

we are afraid to harm


the animals living

on the other side

Translated from Lithuanian by Medeinė Tribinevičius