Diane Butterman 
Translator

on Lyrikline: 9 poems translated

from: голландский to: английский

Original

Translation

[Ik dacht dat de tijd via via zou werken]

голландский | Paul Bogaert

Ik dacht dat de tijd via via zou werken,
met een lichte erosie, een trage schimmel,
dat hij, vanuit de schaduw, op een lauwe vogelpoot knabbelend,
een laagopgeleide wind de klus zou laten klaren,
desnoods iemand zou sturen
om een spatie weg te pikken of discreet een paar tinten te innen.

Dat ik het zelf niet zag,

nat en verblind door de zon in de camera
van jouw ogen kijkend,
blij opnieuw vaste grond te voelen, tong over bovenlip,
blij aan sommige spieren herinnerd te worden, alle aders
weer open voor de zoute roes van de bloedgroep, de homerun,

dat ik niet zag hoe

de tijd zelf al het grootste werk had gedaan
en blijkbaar beslist had
op korte termijn, tussen de branding en mijn spullen,
in een paar flitsen, eigenhandig, fors
met de knuppel, en hop en

klop en nog één

erop.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[I thought that time would work indirectly]

английский

I thought that time would work indirectly,
with a light erosion, a slow mould,
that he, from the shadow, gnawing at a lukewarm bird’s leg,
would allow a low-educated wind to do the job,
if necessary would send someone
to steal away a space or discreetly collect a couple of tints.

Why didn’t I see it myself,

wet and blinded by the sun looking in the camera
of your eyes,
pleased to once more feel solid ground, tongue on upper lip,
pleased to be reminded of certain muscles, all the veins
reopened for the sweet high of the blood group, the home run,

why didn’t I see how

time itself had done most of the work
and had apparently decided
in the short-term, between the surf and my things,
in a couple of flashes, with one’s own hands, firmly
with the cudgel, and hop and

rap and another

clap.

Translation: Diane Butterman, 2014

[Wacht maar tot je godin Aurore]

голландский | Paul Bogaert

Wacht maar tot je godin Aurore
over haar terugtrekkende tandvlees begint
en je beseft dat je een fortuin hebt besteed
aan placebo’s en kleurspots.

Wacht maar tot jou gevraagd wordt
terug te bellen
naar de demon van het middaguur, die in een espressobar
zijn dagen slijt.

Wacht maar tot er een smurf vol begrip
aan de deur in het schemerdonker jou
twee morfinepompen aansmeert.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[Just wait until your goddess Aurora]

английский

Just wait until your goddess Aurora
starts going on about her receding gums
and you realize that you have spent a fortune
on placebos and coloured spotlights.

Just wait until you are asked to
call back
the demon of noon, who fritters away his days
in an espresso bar.

Just wait until full of understanding
at the door at dusk a Smurf comes to
fob you off with two morphine pumps.

Translation: Diane Butterman, 2014

[Met de ingenieuze]

голландский | Paul Bogaert

Met de ingenieuze
combinatiepedalen

leidt de onderdrukking
van het rood-oranje staafdiagram
tot de verschijning van

een reliëf van gracieuze figuren, een complex
amalgaam van ampères en Schweppes, een orgie
van geel-groene geisers, geflankeerd door dunne blauwe spiralen,
met daarachter een schuimbekkend oprijzend indigo glittergordijn
en een plotloos miniballet van violette pionnen ervoor,
zo elegant en vulgair tegelijk dat het niemand verveelt.
In deze vernuftig voorprogrammeerde seance
in deze tovergrot vol explosies en inzinkingen
en diepwortelende, levenslustige sprinklers,
in deze fantasmagorie, dit buitenissige festival
van groeiende waaiers in steeds hogere Ti-Amo-Ti’s
in een door uitzinnige zwiepers gegeselde potpourri
van opschietende, elkaar kruisende lijnen
in alsmaar symmetrischer opgepompte krachtpatserijen

stort dan de hele horizon verticaal neer in het zwart.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[With the ingenious]

английский

With the ingenious
combination pedals

the suppression
of the red-orange bar diagram
leads to the emergence

of a relief of gracious figures, a complex
amalgam of amperes and Schweppes, an orgy
of yellow-green geysers, flanked by thin blue spirals,
behind that a mouth-frothing rising indigo glitter curtain
and in front a plot-less mini-ballet of violet pawns,
so simultaneously elegant and vulgar that no one is bored.
In this cleverly contrived pre-programmed séance
in this magical grotto full of explosions and depressions
and deeply-rooted, high-spirited sprinklers,
in this phantasmagoria, this eccentric festival
of growing fans in increasingly higher Ti-Amo-Tis
in a frenzied swishing potpourri of upwardly shooting
crisscrossing lines lashing each other in ever-increasingly
symmetrical pumped-up demonstrations of amazing strength

the entire horizon then comes crashing down in the dark.

Translation: Diane Butterman, 2014
First published on Poetry International, 2014

[Al wie opgewekt is]

голландский | Paul Bogaert

Al wie opgewekt is, mag naar zaal Paardenbloem.
Dat geldt ook voor iedereen die sterk en spontaan is.
Ook sociale of stoere personen gaan met Geoffrey mee.

De anderen blijven hier om de grondverf
om te roeren en daarna een dunne laag aan te brengen.
Daar heeft iemand een vraag, graag in de loopmicrofoon.

Wat met de zelfverzekerde mensen?
Nog even jullie aandacht. Ook zelfverzekerde mensen mogen
Geoffrey of Sylvia volgen naar de Paardenbloem.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[All the light-hearted]

английский

All the light-hearted may proceed to the Dandelion salon.
Much the same applies to anyone who is strong and spontaneous.
Sociable or tough people can also go with Geoffrey.

The rest can stay here to stir
the primer before then applying a thin layer of paint.
Someone there has a question, please use the wireless mike.

What about the self-assured people?
Can I just have your attention please. Also self-assured people
may follow Geoffrey or Sylvia to the Dandelion salon.

Translation: Diane Butterman, 2014

IS DAT WEL IETS

голландский | Paul Bogaert

Hij smijt haar op het bed, dat moet, 

die coltrui moet uit,
de rest ook, een scheur is niet erg, hij moet snel
met zijn huid
op haar huid gaan liggen; zij is onderkoeld.

Of dat wel iets voor mij is? Natuurlijk.
Als het lukt met die poriën, dan is zij gered!

Ik ben oud genoeg; ik weet
tot welke combinaties deze context leidt.
Ze zweet en ze hoest en ze moet hem nu voelen.
De kajuit – wat een mooie kajuit – is een kajuit
rond een rat. Voor het leven.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

IS THAT REALLY SOMETHING

английский

He throws her on the bed, it has to be done,
the polo neck must come off,
the rest as well, a rip doesn’t matter, he must quickly
lie with his skin
upon her skin; she is hypothermic.

Whether that’s really something for me? Of course.
If it works with those pores, then she’ll be saved!

I am old enough; I know
the combinations to which this context leads.
She sweats and she coughs and she must now feel him.
The cabin – what a beautiful cabin – is a cabin
round a rat. For life.

Translation: Diane Butterman, 2014

[- Ik hoor dat je gestabiliseerd bent]

голландский | Paul Bogaert

- Ik hoor dat je gestabiliseerd bent.
Ik ben het, nee, dat neem je niet
in de mond,
te ruw, dat versta ik,
iets
tegen de jeugd, is het dat
wat je wil, tegen de jeugd?
- Ik walg van de superette,
van de geur van de satan in cornflakes,
van het overal aangeborduurde …
- Zeg zulke dingen niet.
Het kunnen afscheidswoorden zijn.
Laat ook de grote doos beletseltekens dicht.
Goed.
Je kunt je ogen rollen
naar de kabelstaart. Wil je
misschien wil je sukkelstraat sukkelstraat, ja, spuw het maar uit.
Wacht maar tot ik of tot wij - is dat hijgen normaal?
Je lijkt elk woord,
greeploos, kniediep,
te beamen.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2009
from: de Slalom Soft
Antwerpen: De Bezige Bij, 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[– I hear that you have stabilized]

английский

– I hear that you have stabilized.
It’s me, no, that’s not something
you’d eat or utter,
too crude, I understand that,
something
against the young, is that what
you want, against the young?
– I am disgusted by the mini-supermarket,
by the smell of the devil in the cornflakes,
by the everywhere inembroidered . . .
– Don’t say such things.
They can turn out to be last words.
Leave the big box with dots in it closed too.
Alright.
You can roll your eyes
to the cable spaghetti tail. Do you
perhaps do you want trailing lane trailing lane, yes, spit it out.
Just you wait until I or until we – is that gasping normal?
You seem to beam
approval with every word,
graspless, knee-deep.

Translation: Diane Butterman, 2014

Vandaar die lichtinval (fragment)

голландский | Paul Bogaert

[…]
Het moederhart heeft oren die nooit slapen!
Ik bedoel
dat moederhart dat van trampolinestof
en zeemleer is gemaakt.
Wie het moederhart kopieert
en op de kopie een etmaal kauwt, krijgt een
onberekenbaar gewicht.
Wie de kopie hakt, in de pan bakt,
krijgt enorm veel
witte rook en alle geuren tot nu toe terug.
Maakt men van het moederhart
de haakjes los, dan popt het, zwelt het,
wordt het groot, te groot, onhandelbaar,
een opgevouwen tent, die zich
verdrievierdubbelt tot een zeppelin, die zich dan, losgeslagen,
tot nog iets extremers strekt, en zo een schaduw geeft, een schaduw
die kinderen persoonlijk hoort, geruisloos volgt.
[…]

© De Bezige Bij Antwerpen, 2009
from: de Slalom Soft
Antwerpen: De Bezige Bij, 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

Hence that illumination angle (fragment)

английский

[…]
The mother’s heart has ears that never sleep!
I mean to say
the mother’s heart that is made
of shammy leather and trampoline material.
Whoever copies the mother’s heart
and chews on the copy for twenty-four hours gets an
incalculable weight.
Whoever tears the copy, fries it to shreds in the pan,
gets back a great amount of
white smoke and every scent so far.
If one loosens the hooks of the mother’s heart
then it will pop, it will swell up,
it will grow large, too large, unmanageable,
a folded tent that
triple-doubles itself to a zeppelin, which then, cut loose,
extends to something even more extreme and casts a shadow, a shadow
that personally hears children, follows them soundlessly.
[…]

Translation: Diane Butterman, 2014

Handelend naar de letter

голландский | Paul Bogaert

Handelend naar de letter
en de geest van het aanvangsuur
controleert hij de boeien en de temperatuur
en doorkruist hij schuw de zones.

– Dag collega die met pipetten en potten, deksels
en mini-etiketten secuur de procedures eert.
– Dag Mister Chloorshock, val dood en je krijgt
op de homepage van mij een hommage.
– Goedemorgen stagiair met de zoetzure grijns.
– Dag collega van de leuke collage van pleisters
(maar moet dat in onze kantine?) zo vroeg al
bijna in de armen van die met de piepschuimen stem.
– Dag kabouterdouche, ook vandaag weer eenvoudig obsceen.
– Dag valse waterval, eentonig ding.
– Hallo dubbele massagestraal, ik zie je straks.
– Dag Golfslag de Golfslag die nu natuurlijk nog slaapt, moe
van al dat onverdroten, onverschillig slaan en zalven.
– Dag onderwaterinjectie, wat ben je weer krachtig.
– Dag klepperend klepje in de vervloekte hoek.
– Dag waterslang met de onwillige krinkel.
– Dag zwetende kraan.

Handelend naar de letter
en de geest van het aanvangsuur
beklimt hij routineus (met stijve kuiten) zijn stoel.
Daar scheurt zijn beurtrol open
en komt in één gulp al zijn aandacht los.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2009
from: de Slalom Soft
Antwerpen: De Bezige Bij, 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

Proceeding to the letter

английский

Proceeding to the letter
and in the spirit of the scheduled starting time
he checks the buoys and the temperature
and shyly he traverses the zones.

– Hello colleague who, with pipettes and pots, lids
and mini-labels, securely honours the procedures.
– Hello Mister Chlorine Shock, drop dead and I’ll pay you
homage on the homepage.
– Good morning trainee with the sweet-and-sour grin.
– Hello colleague with the nice collage of plasters
(but must we have that in our canteen?) so early already
almost in the arms of the one with that squeaky Styrofoam voice.
– Hello gnome shower, once again today plainly obscene.
– Hello treacherous waterfall, tedious thing.
– Hello double massage water jet, I’ll see you later.
– Hello Sea Wave the Sea Wave that’s still of course asleep, tired
from all that unremitting, indifferent firmness and kindness.
– Hello underwater injection, how vigorous you are once more.
– Hello little rattling flap in the cursed corner.
– Hello hose pipe with the obstinate coil.
– Hello dripping tap.

Proceeding to the letter
and in the spirit of the scheduled starting time
he climbs (with stiff calves) in a routine way onto his chair.
There his shift bursts open
and in one spurt his attention gushes out.

© Translation: Diane Butterman, 2014
First published on Poetry International, 2014

‘IEDEREEN KAN HET’

голландский | Paul Bogaert

In ons land pakken we ingehouden pijn aan
vanuit het idee dat iedereen kan
schilderen, haten, inbreken, moorden en pijn aanpakken.

Dat is dus altijd een getrek en geduw
of wat had je verwacht?
Een wegduw, een wegrol (nee, te afstandelijk)
of een omduw of een omrol (nee, veel te clownesk)
of een omleg, ja, een omleg klinkt goed (denk visstick).

Dat alles eerst en vooral naar binnen toe.

De rest komt later.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2013
from: Ons verlangen
Antwerpen: De Bezige Bij, 2013
ISBN: 9789085425915

‘EVERYONE CAN DO IT’

английский

In our country we deal with pent up pain
by assuming that everyone can
paint, hate, break in, murder and deal with pain.

So there is always a pulling and a pushing,
what else did you expect?
A push away, a roll away (no, too detached)
or a pushover or a rollover (no, much too clownish)
or a turnover, yes, a turnover sounds good (think fish finger).

All of that first and especially directed inside.

The rest will come later.

Translation: Diane Butterman, 2014