Wladimir Tschepego 
Translator

on Lyrikline: 36 poems translated

from: белорусский to: немецкий

Original

Translation

[Я стаміўся, я змарыўся,]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Я стаміўся, я змарыўся,
Я ўсю ноч раман пісаў.
Сіні золак запаліўся,
І аркестрык заіграў.
Дзеяслоўныя літаўры,
Меладыйныя грамы
З паэтычнае кавярні,
З рамантычнае карчмы.

Чатыры мандаліны
І скрыпачка адна,
Чароўныя хвіліны
Над келіхам віна.
Спявайце, мандаліны,
І, скрыпка, не змаўкай:
З вядомае прычыны
Адам пакінуў рай.

Я пісаў раман пра Лету
І напісанае рваў,
Выпадковаму сюжэту
Сваё сэрца давяраў.
Але гэтага сюжэта
Не ставала для жыцця,
І была каханка Лета –
Гераіняй забыцця.

Чатыры мандаліны
                   2

І скрыпачка адна,
Чароўныя хвіліны
Над келіхам віна.
Спявайце, мандаліны,
І, скрыпка, не змаўкай:
Прысутнасцю жанчыны
Тлумачыцца адчай.

Каніфольныя навіны,
Неспакойныя лады…
Ад капрызнае жанчыны
Столькі светлае бяды!
З пачуццёвае напасці,
Скрыпка, выведзі мяне…
Я – адзін, і гэта – шчасце,
Гэта – радасць удвайне.

Чатыры мандаліны
І скрыпачка адна,
Чароўныя хвіліны
Над келіхам віна.
Спявайце, мандаліны,
І, скрыпка, не змаўкай:
Калі я ў нечым вінны, --
Тады мяне карай.

7 лютага 2001

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Ich bin müde, ich bin matt,]

немецкий

Ich bin müde, ich bin matt,
Ich schrieb die ganze Nacht an einem Roman.
Der blaue Morgen dämmerte,
Und ein Orchesterchen begann zu spielen.
Die Pauken der Verben,
Melodische Donner
Aus dem dichterischen Kaffeehaus,
Aus der romantischen Schenke.

Vier Mandolinen
Und eine Geige,
Berückende Augenblicke
Über einem Glas Wein.
Singt, Mandolinen,
Und du, Geige, verstumme nicht:
Aus bekanntem Grunde
Verließ Adam das Paradies.

Ich schrieb einen Roman über Lethe
Und hab‘das Geschriebene zerrissen,
Einem zufälligen Sujet
Hab‘ ich mein Herz anvertraut.
Aber dieses Sujet
Hat nicht gereicht fürs Leben,
Und die Geliebte Lethe war –
Die Heldin des Vergessens.

                2

Vier Mandolinen
Und eine kleine Geige,
Berückende Augenblicke
Über einem Glas Wein.
Singt, Mandolinen,
Und du, Geige, verstumme nicht:
Durch die Anwesenheit einer Frau
Erklärt sich die Verzweiflung.

Kolophonische Neuheiten,
Unruhige Tonarten ...
Von der launischen Frau
So viel heller Kummer!
Aus der Plage des Gefühls
Führe, Geige, mich hinaus ...
Ich bin allein, und das ist ein Glück,
Das ist doppelte Freude.

Vier Mandolinen
Und eine kleine Geige,
Berückende Augenblicke
Über einem Glas Wein.
Singt, Mandolinen,
Und du, Geige, verstumme nicht:
Wenn ich an etwas schuld bin,
Dann bestrafe mich.

7. Februar 2001

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Я жыву, бо ёсць яшчэ надзея,]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Я жыву, бо ёсць яшчэ надзея,
Што аднойчы здарыцца такое:
Ты мяне навучыш быць Арфеем
І спакой знаходзіць у спакоі.

Я жыву і лепшага, чым гэта,
Анічога, пэўна што, не маю…
Быць Арфеем -- то-бок, быць паэтам,
Што спявае болей, чым кахае.

30 сакавіка 2001

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Ich lebe, denn noch besteht Hoffnung,]

немецкий

Ich lebe, denn noch besteht Hoffnung,
Dass einmal Folgendes geschieht:
Du lehrst mich, Orpheus zu sein
Und Ruhe in der Ruhe zu finden.

Ich lebe und etwas Besseres als das
Besitze ich gewisslich gar nicht ...
Orpheus sein – das heißt, Dichter sein,
Der mehr singt, als dass er liebt.

30. März 2001

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Цябе кахалі іншыя, і я]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Цябе кахалі іншыя, і я
Цябе кахаў таксама і кахаю …
У Менску, дзе не ўчуеш салаўя,  
Ёсць салаўіная пасцель мая ,
І толькі ў Менску я цябе чакаю.   

Табе інакшае імя знайду
У сне ці ў гістарычным фаліянце!
Забудзь ранейшую сваю бяду,
Пчаліным золатам скажы: іду…
Мелісаю з’явіся – у верандзе…

Нам дадзена апошняе, відаць:
І ў старасці, якая надыходзіць,
У вусны з вуснаў мёд перадаваць
І Менск, яшчэ савецкі ўспамінаць, --
Менск мёду ў 91-ым годзе!

Я ведаю: няма ў жыцці жыцця,
Калі жыццё пазбаўлена кахання…
Каханне – наша роднае дзіця,
Яно ўзышло з мядовага лісця;
Яно прыйшло з бясконцага вяртання.    
  
21 лістапада 1999
                     * * *
З царквы ідучы дамоў,
Ты несла па Францысканскай
Кадзільны букецік дымоў
І сумку з ядою сялянскай.

У клопаце ні аб чым
Падумаў я без прынукі,
Што ў нашых цудоўных жанчын
Заўсёды занятыя рукі…

Мне простай здагадкі стае –
Дайсці да шчаслівага сэнсу:
Занятыя рукі твае,
Але не занятае сэрца.

Эрот, не шкадуючы стрэл,
І мне, і багам абвяшчае,
Што толькі ў спадарыні Эл
Занятым яно не бывае.

27 снежня 1999 г.

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Andere haben dich geliebt, ich aber]

немецкий

Andere haben dich geliebt, ich aber
Habe dich auch geliebt und liebe dich noch ...
In Minsk, wo keine Nachtigall zu hören ist,
Ist mein Nachtigallenbett,
Und nur in Minsk erwarte ich dich.

Für dich finde ich einen anderen Namen
Im Traum oder in einem Geschichtsfolianten!
Vergiss deinen früheren Kummer,
Sag mit honiggoldner Stimme: Ich komme ...
Erscheine als Melisse – in der Veranda ...

Uns ist das Letzte gegeben, offenbar:
Auch im Alter, das sich nähert,
Honig von Mund zu Mund weiterzugeben
Und uns an Minsk, das noch sowjetische, zu erinnern, –
Das Minsk des Honigs im Jahre 91!

Ich weiß: Es gibt im Leben kein Leben,
Wenn das Leben der Liebe beraubt ist ...
Die Liebe – unser eigenes Kind,
Sie ist dem Honigklee entsprossen;
Sie ist gekommen aus unendlicher Rückkehr.

21. November 1999

                   ***

Als du aus der Kirche nach Hause gingst,
Trugst du auf der Franziskanerstraße
Ein Sträußchen von Weihrauch
Und eine Tasche mit bäuerlichem Essen.

In meiner Sorge um nichts
Dachte ich unwillkürlich,
Dass unsere wunderbaren Frauen
Immer beschäftigte Hände haben ...


Mir genügt eine einfache Vermutung,
Um den glücklichen Sinn zu begreifen:
Deine Hände sind beschäftigt,
Aber nicht beschäftigt ist dein Herz.

Eros, der keine Pfeile spart,
Verkündet mir und den Göttern,
Dass nur das Herz von Frau El
Niemals beschäftigt ist.

27. Dezember 1999

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Ты заставайся маёй і чужой]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Ты заставайся маёй і чужой,
Я застануся тваім і чужым…
Дым Кальварыйскай плыве над табой,
І нада мною плыве той жа дым.

Наша цярпенне згубіла свой тор;
Наша цярпенне – тэатр закрыцця…
Як і раней, калыханкай ад зор
Ціха анёл суцяшае дзіця.

Ты авалодала мной, як струной,
Ды не пакінула ў сэрцы сваім…
Дым Кальварыйскай плыве над табой,
І нада мною плыве той жа дым.

Ноч – неспакоем аздоблены дол;
Дзень – супакоем аздоблены груд…
Плача дзіця, і гаворыць анёл:
“Слёзы ратуюць яго ад пакут…”

Свет аднаўляецца, як парфенон;
Сон выпіваецца, быццам віно…
Дым застаецца – празрысты палон
І Кальварыйскай празрыстае дно.

19 лістапада 2000

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Bleib du die Meine und eine Fremde]

немецкий

Bleib du die Meine und eine Fremde,
Ich bleibe der Deine und ein Fremder ...
Der Rauch der Kalvarienstraße schwebt über dir,
Und derselbe Rauch schwebt über mir.

Unsere Geduld hat ihre Richtung verloren;
Unsere Geduld – ein Theater des Schließens ...
Wie früher tröstet leise ein Engel von den Sternen
Mit einem Wiegenlied das Kind.

Wie von einer Saite hast du von mir Besitz ergriffen,
Hast mich aber nicht in deinem Herzen behalten ...
Der Rauch der Kalvarienstraße schwebt über dir,
Und derselbe Rauch schwebt über mir.

Die Nacht – ein mit Unruhe geschmücktes Tal;
Der Tag – eine mit Ruhe geschmückte Höhe ...
Es weint das Kind, und der Engel spricht:
„Tränen schützen es vor Leiden ...“

Die Welt erneuert sich wie der Parthenon;
Der Traum wird ausgetrunken, als sei er Wein ...
Der Rauch bleibt – eine durchsichtige Gefangenschaft
Und die durchsichtige Senke der Kalvarienstraße.

19. November 2000

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Там, дзе бывае ціха зусім, ціха зусім,]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Там, дзе бывае ціха зусім, ціха зусім,
Я разумею: дом -- гэта дом, дым -- гэта дым…
Самае лепшае там, дзе імгла --
Падабацца ўсім,
Падабацца ўсім;
Самае горшае ў полі святла --
Заставацца нікім,
Заставацца нікім…

У Лісабоне якраз і было ціха зусім, ціха зусім,
Думанне тое ж: дом -- гэта дом, дым -- гэта дым…
Зведаў навуку самому сабе
Уяўляцца чужым,
Уяўляцца чужым --
Тым, што стаіць пры жабрацкім стаўпе
З кубкам пустым,
З кубкам пустым…

20 сакавіка 2001

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Dort, wo es ganz still ist, ganz still,]

немецкий

Dort, wo es ganz still ist, ganz still,
Verstehe ich: ein Haus – ist ein Haus, Rauch – ist Rauch ...
Das Allerbeste dort, wo ein Dunstschleier ist:
Ist allen zu gefallen,
Allen zu gefallen;
Das Allerschlimmste im Lichtkreis ist –
Ein Niemand zu bleiben,
Ein Niemand zu bleiben ...

In Lissabon war es gerade so still, ganz still,
Und auch das Denken so: ein Haus – ist ein Haus, Rauch – ist Rauch ...
Ich habe für mich selbst die Lehre erfahren,
Mir fremd vorzukommen,
Mir fremd vorzukommen –
Als einer, der am Bettlerpfahl steht
Mit einem leeren Becher,
Mit einem leeren Becher ...

20. März 2001

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Прыязджаў -- па даўнія дзянёчкі.]

белорусский | Volha Ipatava

Прыязджаў -- па даўнія дзянёчкі.
Абдымаў калені у тузе.
Я адказвала, што вугалёчкі
Перапалены.
Даўно.
Усе.

Не давалася размове шчырай,
Пасміхалася з яго бяды.
Так, няма больш жорсткай, чым жанчына,
Тая, што разлюбіць назаўжды.

У якой штодзень халодны золак,
А ўначы на грудзі ляжа столь...
У якой пад сэрцам, як асколак,
Даўняй здрады, даўняй страты боль...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Er war gekommen, um nach alten Tagen zu suchen.]

немецкий

Er war gekommen, um nach alten Tagen zu suchen.
Hat meine Knie in Trauer umschlungen.
Ich vermeldete, dass die Kohlestückchen
Verbrannt sind.
Schon lange.
Alle.

Ich ließ mich auf kein inniges Gespräch ein,
Spottete über sein Leid.
Ja, niemand ist hartherziger als eine Frau,
Die endgültig aufgehört hat zu lieben.

Für die jede Morgendämmerung kalt ist,
Der sich nachts die Zimmerdecke auf die Brust presst ...
Die unter dem Herzen wie einen Splitter
Den Schmerz einstigen Verrats, einstigen Verlustes trägt ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Паслухайце чалавекі]

белорусский | Michas Skobla

Паслухайце чалавекі —
з чаго зроблены вашыя чаравікі
у падэшвах якіх яшчэ цепліцца жыцьцё

як доўга не памірае мора ў ракавіне
малітва ў разбуранай царкве
рэха на стадыёне

і таму не зьдзіўляйцеся
калі звычайная падушка
раптам вылятае ў адчыненае акно
абезгалоўленыя селядцы ў бляшанцы
варушаць спаленымі расолам плаўнікамі
а човен прырастае да берага

і калі полымя вырастае
яно пакідае зямлю —
вяртаецца на сонца

і калі могілкі стануць паркам
імя якога-небудзь Сьмеху Варта
то ўсё роўна яшчэ тысячу гадоў
па начных алеях блукацьме сьмерць

і калі заварушыцца брук —
мы спахопімся
што хадзілі па чарапахах...

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Hört, ihr Menschen]

немецкий

Hört, ihr Menschen –
woraus sind eure Schuhe gemacht
in deren Sohlen sich noch ein Lebenshauch hält
so, wie in einer Muschel lange das Meer nicht stirbt
und nicht das Gebet in einer zerstörten Kirche
das Echo nicht im Stadion

und darum wundert euch nicht
wenn ein gewöhnliches Kopfkissen
plötzlich aus dem geöffneten Fenster fliegt
geköpfte Heringe in einer Konservendose
ihre von Salzlake zerfressenen Flossen bewegen
und ein Kahn am Ufer festwächst

wenn die Flamme groß wird
verlässt sie die Erde –
und kehrt zur Sonne zurück

wenn der Friedhof ein Park wird
mit dem Namen irgendeines Lachhaften
so wird trotzdem noch tausend Jahre lang
der Tod durch die nächtlichen Alleen irren

und wenn sich das Straßenpflaster bewegt –
besinnen wir uns plötzlich
dass wir über Schildkröten gegangen sind ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Малюнак, убачаны ў сне]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Малюнак, убачаны ў сне:
Гадэцыя кінута ў снег.
Аднак ці магчыма такое
У Менску шынельным ці не?!

На яве такога – нідзе.
Звычайны гваздзік упадзе,
Гадэцыі ж, як мне здаецца,
Венецыяй плысці ў вадзе…

Як слаўна! Заместа маны
Прыходзяць раманныя сны,--
Гадэцыі чыстую цноту
Атульваюць снегам яны.

І ты, як зіма снегавая,
Святлу не шкадуеш святла,
І кветку губляеш, якая
У сэрцы маім узышла.

23 снежня 1999

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Das Bild, im Traum gesehen]

немецкий

Das Bild, im Traum gesehen:
Eine Godetia, in den Schnee geworfen.
Ob jedoch so etwas möglich ist
Im Minsk der Militärmäntel, oder?!

In Wirklichkeit gibt es so etwas nirgends.
Da fällt eine gewöhnliche Nelke hin,
Aber eine Godetia, so scheint mir,
Muss in Venedig im Wasser schwimmen ...

Wie herrlich! Statt einer Lüge
Kommen romanhafte Träume, –
Der Godetia reine Keuschheit
Umhüllen sie mit Schnee.

Doch du, wie ein schneereicher Winter,
Sparst nicht mit Licht für das Licht,
Und du verlierst die Blume, die
In meinem Herzen aufgegangen ist.

23. Dezember 1999

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Магу я ўсё – піць, як віно ваду;]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Магу я ўсё – піць, як віно ваду;
  Лавіць агонь і цалаваць нуду;
  І лодку дубам называць магу;
  Быць вольным і сядзець на ланцугу;

  Дукатамі адорваць жабракоў
  І слухаць да знямогі жаб і соў,
  І ў кожным слове бачыць лёс увесь,
  І свет увесь, і нават страх увесь…

  А ты – уява; можаш ты адно:
  З'явіцца золатам, што страчана      даўно…
Я спадзяюся на тваё з'яўленне
Намнога больш, чым на сваё натхненне.

      22 снежня 1999 г.

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Ich kann alles – Wasser trinken wie Wein;]

немецкий

Ich kann alles – Wasser trinken wie Wein;
Feuer fangen und die Langeweile küssen;
Und ein Boot kann ich Einbaum nennen;
Ich kann frei sein und an der Kette liegen;

Mit Dukaten die Bettler beschenken
Und bis zur Ermüdung Fröschen und Eulen lauschen,
Und in jedem Wort das ganze Schicksal sehen,
Und die ganze Welt und sogar die ganze Angst ...

Du aber bist eine Erscheinung; du kannst eines:
Als Gold erscheinen, das längst verloren ist ...
Ich hoffe auf dein Erscheinen
Viel mehr, als auf meine Eingebung.

22. Dezember 1999

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Люблю адзіноту,]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Люблю адзіноту,
Люблю адзіноту – скразную,
Як рана былой маладосці…
Люблю адзіноту,
Люблю адзіноту, якую
Сам Бог запрашае мне ў госці.

У той адзіноце
Гучаць клавесіны і флейты,
І цешацца добрыя эльфы;
Паэт закаханы
На дне беларускае мовы
Шукае пяшчотныя словы.

Той дзень блаславёны,
Калі вас ніхто не турбуе
Ні добраю весткай, ні злою;
Той дзень блаславёны
Дае адзіноту, якую
Заўсёды прымаю душою.

28 студзеня 2001

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Ich liebe die Einsamkeit,]

немецкий

Ich liebe die Einsamkeit,
Ich liebe die Einsamkeit, die absolute,
Wie eine Wunde ist sie einstiger Jugend ...
Ich liebe die Einsamkeit,
Ich liebe die Einsamkeit, welche
Gott selbst zu mir zu Gast bittet.

In dieser Einsamkeit
Klingen Klavizimbel und Flöten
Und vergnügen sich gütige Elfen;
Der verliebte Poet
Sucht in der Tiefe der belarussischen Sprache
Nach zärtlichen Worten.

Der Tag ist gesegnet,
An dem euch niemand beunruhigt
Weder mit einer guten Nachricht noch mit einer schlechten;
Ein gesegneter Tag
Bringt Einsamkeit, die
Ich immer von ganzem Herzen annehme.

28. Januar 2001

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Крышку не па сабе.]

белорусский | Michas Skobla

Крышку не па сабе.
І зорнае неба здаецца
прыцьмелым прыскам,
які разьдзімае раз-пораз вецер
і папярхаецца дымам.

Крышку не па сабе.
Няўжо й на нябёсах
у выраях вечнасьці
чыняцца чорныя справы,
выскаляюцца жаўтазубыя вогнішчы
і брат забівае брата?

Учэпіста вісьне
пад дахам душы
кажан трывогі.
І поўня нязрушна мігціцца,
як пень
           сьпілаванага
                               Дрэва Сусьвету.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Mir ist nicht ganz wohl.]

немецкий

Mir ist nicht ganz wohl.
Und der Sternenhimmel sieht aus
wie dunkel überzogene Glut,
die vom Wind immer wieder angefacht
und vom Rauch wieder verschluckt wird.

Mir ist nicht ganz wohl.
Geschehen etwa auch im Himmel
in den warmen Ländern der Ewigkeit
Missetaten,
grinsen auch dort gelbzähnige Brandstätten
und erschlägt der Bruder auch dort seinen Bruder?

Es hängt mit ihren Krallen
unter dem Dach der Seele
die Fledermaus der Unruhe.
Und unverrückbar flimmert der Vollmond
wie der Stumpf
      des abgesägten
             Weltenbaumes.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

[Каралева Бона любіла мёд,]

белорусский | Leanid Dranko-Majsjuk

Каралева Бона любіла мёд,
І таму для яе, як лёду,
Вазілі ў Варшаву, двойчы на год,
Па восем пудоў з дваццаці калод
Давыд-гарадоцкага мёду.

Каралеву Бону адольваў сум,
Што ні сон – на Мілан дарога…
Тут – балоты, валокі, інтрыгі, тлум;
Там – радзіма, вясны кіпарыснае шум,
Закаханасці першай знямога.

Каралеве Боне спрыянне было
На радзіме жаданай памерці…
Адпускаючы з вуснаў паволі цяпло,
Пакідаючы ў сэрцы Гарыні святло –
Чару з мёдам трымала на сэрцы.

12 студзеня 2000

© Леанід Дранько-Майсюк
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

[Die Königin Bona liebte Honig,]

немецкий

Die Königin Bona liebte Honig,
Und darum brachte man ihr
Nach Warschau genau zweimal im Jahr
Je acht Pud von zwanzig Bienenstöcken
Honig aus Davyd-Haradok.

Die Königin Bona überkam Sehnsucht,
Jeder Traum – nach Mailand der Weg ...
Hier – Sümpfe, Ackerflächen, Intrigen und Wirrwarr;
Dort – ihre Heimat, Frühlingsrauschen der Zypressen,
Der Verliebtheit erstes Schmachten.

Der Königin Bona war es beschieden,
In der geliebten Heimat zu sterben ...
Während von ihren Lippen allmählich die Wärme entwich,
Während ihr Herz das Licht des Haryn-Flusses zurückließ –
Hielt sie einen Becher Honig auf dem Herzen.

12. Januar 2000

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

* * * [і быццам бы я шарык]

белорусский | Valzhyna Mort

і быццам бы я шарык
у барабане спортлато
выкручваю сальты
і танчу
хуткі факстрот
і нейкім задротам абвешчана
внимание: выпал шар
і быццам ніколі ў вечнасьці
мой шарык не выпадаў.

і дзе мне дзецца ад вернасьці
                     упартай як гемарой
таго хто за крок ад беднасьці
ўсё ставіць на нумар мой.
і сочыць вачыма беднымі
за шарыкамі пад шклом
нібыта за бурай белаю
зімою за акном.

і пакуль барабан мой круціцца
і пакуль не сышоў у прастой
мне стаць да маразму хочацца
сьвінцовай сваёй сястрой.

каб выскачыць нечаканаю
у срэбнай сукенцы –
вольная!
і нехта зачараваны
схавае мяне пад сэрцам
і пераапране ў чырвонае.

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

* * * [wie eine Kugel]

немецкий

wie eine Kugel
mache ich Saltos
in der Trommel des Sportlottos
und tanze
einen schnellen Foxtrott
und von einer fiesen Stimme wird verkündet
Achtung: Eine Kugel ist gefallen
und es ist, als sei meine Kugel
ewig nicht gefallen.

und wo soll ich hin vor der Treue
– hartnäckig ist sie wie Hämorrhoiden –
dessen, der, einen Schritt von der Armut entfernt,
alles auf meine Nummer setzt.
und mit seinen armen Augen
die Kugeln hinter dem Glas verfolgt
wie das weiße Schneegestöber im Winter
hinter dem Fenster.

doch solange meine Trommel sich dreht
und solange sie nicht stehen bleibt
durchdringt mich bis zum Marasmus der Wille,
meine bleierne Schwester zu werden.

um plötzlich herauszuspringen
in silbernem Kleid –
frei!
und jemand versteckt mich
verzaubert unter seinem Herzen
und kleidet mich neu ein in Rot.

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


* * * [Не прислоняться!]

белорусский | Valzhyna Mort

Не прислоняться!
Я – дзьверы ў вагонах мэтро.
Не прислоняться!
Моўчкі трымайце ў ахапках
і думкі і справы.
Я на наступным вазьму й адчынюся направа.
Стоп! Вам далей!
А на гэтым сыходзіць Варрава.
Я за шчакой яго позірк насіла бяз кпінаў.
Я па вушных лябірынтах Варраву вадзіла.
Ён жа складаў кубік-рубік з маіх успамінаў,
і я галавой упіралася
ў безвыходнасьць.
А я ўпіраюся ў безвыходнасьць нібыта
ў дзявочую цноту, пляву і іду па тым лёдзе,
і прагну зваліцца ў ваду,
гучна крыкнуўшы – годзе!
І зноўку заўсёды знаходжу ўваход
у безвыходнасьць.
Так – не прислоняться!
Я – дзьверы ў вагонах…
Я – дзе вы?…
Зьенчылі і зашапталі прагаліны моваў.
Я разразаю жывот вамі згубленым словам
і доўга вымаю адтуль
пацукоў і пачуцьці.

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

* * * [Nicht anlehnen!]

немецкий

Nicht anlehnen!
Ich bin eine Tür im U-Bahn-Wagen.
Nicht anlehnen!
Gedanken und Taten
haltet wortlos fest im Arm.
Beim nächsten Halt öffne ich mich einfach mal rechts.
Stopp! Ihr müsst weiter!
Hier steigt Barabbas aus.
Ich habe seinen Blick von der Seite ohne Spott ertragen.
Ich habe Barabbas durch das Labyrinth der Ohren geführt.
Er aber hat Rubiks Zauberwürfel aus meinen Erinnerungen zusammengedreht,
und ich bin mit dem Kopf
gegen die Ausweglosigkeit gestoßen.
Ich stoße in die Ausweglosigkeit wie
in die Mädchenunschuld, ins Jungfernhäutchen, und bewege mich auf diesem Eis,
begierig, ins Wasser zu fallen,
laut schreiend – genug!
Und immer wieder finde ich den Eingang
in die Ausweglosigkeit.
Ja – nicht anlehnen!
Ich bin eine Tür im Wagen ...
Ich – doch wo seid ihr?..
Es ächzten und flüsterten die Sprach-Lichtungen.
Ich schneide mir den Bauch auf mit dem von euch verlorenen Wort
und lange hole ich daraus hervor
Ratten und Gefühle.

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


* * * [На ўсім чым магла я вузлы завязала]

белорусский | Valzhyna Mort

На ўсім чым магла я вузлы завязала
Без вузла толькі шыя мая і самота
Птушкі зглазілі неба і неба лізала
Пер’е аблокаў да белай ікоты.

Зноў папруся з табой не любіць свае словы
Свае думкі працягваць у іголчына вушка
З пунтку А у пункт Б не ідзе а ні сукі
Усьміхайся аднак – раптам выляціць птушка.

Быццам бы караблі з цёмнай гавані
Рукі выходзяць з кішэняў
І праводзяць працэс пагашэньня сустрэч
Канвэртацыю думак
Я шукаю галіну
мне вузел вязаць ёсьць патрэба

Мабыць
Я скіну цябе зь дзевятага неба
А я скіну цябе з восьмага неба
А я скіну цябе зь сёмага неба

Скідай…

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

* * * [Überall, wo ich konnte, schlang ich einen Knoten]

немецкий

Überall, wo ich konnte, schlang ich einen Knoten
Ohne Knoten sind nur mein Hals und meine Einsamkeit
Die Vögel verhexten den Himmel mit dem bösen Blick, und der Himmel leckte
Die Federn der Wolken auf bis zum weißen Schluckauf.

Wieder muss ich dir nachrennen, und kann meine eigenen Worte nicht lieben
Und muss meine Gedanken durch ein Nadelöhr ziehen
Vom Punkt A zum Punkt B geht kein Schwein
Doch lache nur – plötzlich kommt ein Vogel herausgeflogen.

Wie Schiffe aus einem dunklen Hafen
Kommen die Hände aus den Taschen
Und führen einen Prozess zur Löschung von Begegnungen
Eine Konvertierung von Gedanken
Ich suche einen Zweig
Denn ich habe das Bedürfnis, einen Knoten zu schlingen

Vielleicht
Werfe ich dich aus dem neunten Himmel
Und dann werfe ich dich aus dem achten Himmel
Und dann werfe ich dich aus dem siebten Himmel

Wirf doch ...

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


* * * [Мужчыны прыходзяць, як лічбы ў календары]

белорусский | Valzhyna Mort

Мужчыны прыходзяць, як лічбы ў календары,
І потым ізноў паўтараюцца раз на месяц.
Мужчыны, што бачылі дно
найглыбейшых бутэлек.
Багі зямныя, нябесныя каралі.
І быццам пацеркі разарваных караляў,
Разьлятаюцца дрыжыкі ад дотыку іхных рук.
На стук іх сэрцаў – адчыняюцца дзьверы.
На гук іх голасу – плывуць караблі.
І вецер ліжа іх твар, што дурны сабака,
І нясецца цягніку наўздагон.
Яны распрануць мяне, быццам саміх сябе,
І будуць трымаць у руках, як саксафон.
І гэтая музыка, музыка, іхныя блюзы
Ліюцца, як малако з жаночых грудак.
Такіх высокіх нот не адолеюць людзі,
Такіх высокіх нот баяцца багі.
Мужчыны, што вучаць дзяцей дзіцячаму сьмеху,
Мужчыны, што вучаць час не стаяць на месцы,
Мужчыны, што любяць мужчын у туалетах клюбаў,
Мужчыны, што цалавалі рукі самое сьмерці.
Мужчыны, што ніколі мне не павераць,
Putting me into chairs
Mama their lips fall down on me
Like burning airplanes
They are powerful patient
When the world crashes
All rush into shelters
They’ll stop to take out an eyelash
Out of my eye.
Mama, even not mine
Just someone’s mama
Come come
Take me out
Find me under
This airplane wreckage

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

* * * [Männer kommen wie die Zahlen im Kalender]

немецкий

Männer kommen wie die Zahlen im Kalender,
Und wiederholen sich einmal in jedem Monat.
Männer, die den Boden
der tiefsten Flaschen gesehen haben.
Irdische Götter, himmlische Könige.
Und wie die Korallenperlen einer gerissenen Kette
Verrollt das Zittern unter der Berührung ihrer Hände.
Klopfen ihre Herzen, so öffnen sich Türen.
Rufen ihre Stimmen, so kommen Schiffe herbeigeschwommen.
Der Wind leckt ihre Gesichter wie ein dummer Hund
und jagt der Eisenbahn hinterher.
Sie werden mich ausziehen, als wäre ich sie,
und werden mich fassen wie ein Saxophon.
Und die Musik, diese Musik – ihre Blues
fließen wie Milch aus den Brüsten von Frauen.
So hohe Noten können Menschen nicht bewältigen,
so hohe Noten fürchten selbst Götter.
Männer, die den Kindern das Kinderlachen beibringen,
Männer, die die Zeit lehren, nicht stehen zu bleiben,
Männer, die Männer in Clubtoiletten lieben,
Männer, die die Hände selbst des Todes geküsst haben.
Männer, die mir niemals glauben werden,
Putting me into chairs
Mama their lips fall down on me
Like burning airplanes
They are powerful patient
When the world crashes
All rush into shelters
They’ll stop to take out an eyelash
Out of my eye.
Mama, even not mine
Just someone’s mama
Come come
Take me out
Find me under
This airplane wreckage

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


З НАПЯТАЙ БОСКАЙ ЦЕЦІВЫ...

белорусский | Volha Ipatava

З напятай боскай цецівы
Злятаеш звонкаю стралою.
І свет як цешыцца табою --
Такі чароўны і жывы.

Цяпер брыдзеш, і грузне крок,
Нібы на бруднай Камароўцы
Зняважылі каўказцы слоўцам
Тыой лёгкаважкі кашалёк.

Ды Коўш Мядзведзіцы ўначы
Пытальнікам на неба ляжа,
І ўласная душа падкажа,
Як светлы промень зберагчы

І зноў пачуеш -- крык савы,
Таемны шэпат, плач нядужны,
І звон. І ўзлёт галавакружны
З напятай боскай цецівы.

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Von der gespannten göttlichen Bogensehne ...

немецкий

Von der gespannten göttlichen Bogensehne
Fliegst du wie ein schwirrender Pfeil davon.
Und die Welt, wie erfreut sie sich an dir –
So bezaubernd und lebhaft du bist.

Jetzt schlurfst du dahin, und der Schritt ist schwer,
Als ob auf dem schmutzigen Kamarouka-Markt
Die Kaukasier dein leichtgewichtiges Portemonnaie
Mit einem Wort gedemütigt hätten.

Aber die Kelle des Großen Bären nachts
Legt sich wie ein Fragezeichen an den Himmel,
Und deine Seele verrät dir,
Wie der helle Strahl zu bewahren ist.

Und wieder hörst du – ein Eulenschrei,
Heimliches Flüstern, leises Wimmern,
Und ein Schwirren. Und der schwindelerregende Flug
Von der gespannten göttlichen Bogensehne.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ЧАРНОБЫЛЬ

белорусский | Volha Ipatava

Хата. Стогадовы дуб. Крыніца--
І буслы, зляцелыя здаля.
"Чалавек, дазволь нам пасяліцца.
Наймілей нам гэтая зямля."

Расчынялі дзюбкі бусляняты.
Адпаўзалі гады ў лаўжы,
І кружылі радасна над хатай
Як заслон, два белыя крыжы.

...Моц набрала лета сакаўное,
Сонца, як расплаўленая ртуць.
Толькі дзеці хворыя абое,
Ад гнязда ніяк не адлятуць.

"Я знарок вам  не сказаў пра пашу,
Дзе атручанае ўсё навек.
Хай, як я, загінуць дзеці вашы."
І смяецца злосна Чалавек.

І буслісе пасівелай сніцца
Вешчы сон -- ахоўні позні знак:
Мёртваю вадой бруіць крыніца,
І смяецца злосна Ваўкалак...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Tscharnobyl

немецкий

Ein Haus und eine hundertjährige Eiche. Eine Quelle –
Und Störche, von weit her geflogen.
„Mensch, lass uns hier nisten.
Dieses Land ist uns am liebsten“.

Die Storchenjungen sperrten ihren Schnabel auf.
Die Schlangen haben sich ins Bruchholz verkrochen,
Und freudig kreisten über dem Haus
Wie ein Schutz zwei weiße Kreuze.

... Der saftige Sommer gewann an Kraft,
Die Sonne – wie geschmolzenes Quecksilber.
Nur die Kinder sind beide krank,
Sie können nicht vom Neste fliegen.

„Absichtlich habe ich euch nichts von der Weide gesagt,
Wo alles auf ewig vergiftet ist.
Sollen eure Kinder doch wie ich zugrunde gehen.“
Und boshaft lacht der Mensch.

Und die ergraute Störchin hat einen prophetischenTraum –
Spätes Zeichen des Schutzes:
Totes Wasser rinnt aus der Quelle,
Und boshaft lacht der Vampir ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ХРЫСЬЦІЯНСТВА

белорусский | Michas Skobla

Сьвет гэткі галавакружны!

У чалавецтва кружыцца галава
ад эвэрэстаў, парнасаў, п’едэсталаў,
малакроўя, полькі беларускай, каханьня,
ніцшэ, дыму айчыны, С2О…

І чалавецтва зьбіваецца з тропу,
губляе арыенціры,
роспачна азіраецца навокал,
ловіць у ветразі ружу вятроў,
хапаецца за звыклыя восі х і у,
тузаецца ў трохмернай прасторы, --
дарэмна: сьвет стае лябірынтам.

І толькі сыстэма каардынат Крыжа
вяртае людзей на сваё месца.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

CHRISTENTUM

немецкий

Die Welt ist so schwindelerregend!

Der Menschheit schwindelt es
Vor Everests, Parnassen, Piedestalen,
Blutarmut, belarussischer Polka, Liebe,
Nietzsche, Rauch des Vaterlandes, C2O ...

Und die Menschheit kommt vom Wege ab,
verliert die Orientierungspunkte,
blickt verzweifelt in die Runde,
fängt die Windrose in ihren Segeln,
klammert sich an die gewohnten Achsen x und y,
zuckt im dreidimensionalen Raum, –
umsonst: Die Welt wird zum Labyrinth.

Und nur das Koordinatensystem des Kreuzes
bringt die Menschen auf ihren Platz zurück.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

СЫНУ

белорусский | Volha Ipatava

Кожны твой тэлефонны  званок
Медыятар  па струнах – нервах.
Вібрырую: «Як? Што
У тваёй далёкай краіне?»
Мільёны тон акіянскай вады
І безліч кубаметраў паветра,
Што ляглі між намі на сёння,
Напаўняюць мяне адчаем.
Я-макавінка ў  тэрыконах чалавецтва,
Гэты мак штодзённа таўкуць абставіны.
А ён тонамі правальваецца ў нябыт
І выштурхоўваецца ў жыццё іншым –
Маладзейшым на адзін радавод.
І таму я дзіўлюся, як цуду,
Што ў гэтым шалёным свеце
Ты мяне ўсё роўна любіш.
І не хочаш забыцца на тую,
З чыёй юнай плоці ты выйшаў.
Знай --мяне пачынае вецер
 Ужо гнаць з людскога іржэўя,
Бо на ім я адпрацавала
Па ўсіх законах Быцця.
І цяпер я пішу ўпотай
На праграмцы «zur Eroffnung der Deutschen Woche”
Гэты ліст да цябе ў першы
Дзень старога Новага году
І шпурну яго ветру як доказ
Што патрэбная  йшчэ на Зямлі...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Für meinen Sohn

немецкий

Jeder Telefonanruf von dir
Ist ein Mediator auf meinen Nerven-Saiten.
Ich vibriere: „Wie geht es dir? Was
Gibt‘s in deinem fernen Land?“
Die Millionen Tonnen Ozeanwasser
Und Unmengen Kubikmeter Luft,
Die heute zwischen uns liegen,
Erfüllen mich mit Verzweiflung.
Ich bin ein Mohnkorn auf den Abraumhalden der Menschheit,
Diesen Mohn zermahlen täglich die Umstände.
Und er fällt tonnenweise in die Ewigkeit
Und wird als ein anderer ins Leben zurückgestoßen –
Um eine Generation verjüngt.
Und darum bin ich wie über ein Wunder erstaunt,
Dass in dieser irrsinnigen Welt
Du mich trotzdem liebst.
Und diejenige nicht vergessen willst,
Aus deren jungem Körper du gekommen bist.
Du sollst wissen – mich jagt schon der Wind
Vom menschlichen Stoppelfeld,
Denn auf ihm habe ich mich genug abgeschunden
Nach allen Gesetzen des Seins.
Und jetzt schreibe ich heimlich
Auf dem Programmzettel „Zur Eröffnung der Deutschen Woche“
Diesen Brief an dich am ersten
Tag des alten* Neuen Jahres
Und schleudere ihn in den Wind als Beweis,
Dass ich noch gebraucht werde auf der Erde ...


* Am 14. Januar nach dem Julianischen Kalender, der in der
orthodoxen Kirche bei religiösen Feiertagen auch
heute noch Anwendung findet. (d. Ü.)

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

Прысьвячэньне

белорусский | Valzhyna Mort

Беражы мяне, беражы!
Берагі мае на мяжы.
Толькі ў думках скажы: “Ляжы!”
Я кладуся ўжо на нажы.

Маё цела ў зямлю ўкапай
і жывою ў ёй пахавай,
сьвістам пугі мне казкі бай!
Беражы мяне, сагравай…

Чысьціню сваю збыла так,
гвалтавала як голы страх,
як бярог ты (не па гадках!)
маю кроў на сваіх руках.

Жырабе немя, жырабе!
Гірабе ема на жымя.
Цьжука ешаін цьёсь цьцёжы…
Беражы мяне, беражы!

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

Widmung

немецкий

Behüte mich, pass auf mich auf!
Meine Ufer sind an der Grenze.
Sag nur in Gedanken: „Lieg still!“
Und schon lege ich mich hin auf lauter Messer.

Grabe meinen Körper in die Erde ein
und begrabe mich lebend in ihr,
erzähle mir mit Peitschenknall Märchen!
Behüte mich, mache mich warm ...

Meine Reinheit bin ich losgeworden,
denn ich habe sie überwältigt wie die nackte Angst,
wie du mein Blut (nicht deinen Jahren entsprechend!)
in deinen Händen bewahrt hast.

Etüheb chim, ssap fua chim fua!
Eniem Refu dnis na red Eznerg.
Nam tgas se tbig nie seredna Nebel ...
Behüte mich, pass auf mich auf!

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


НЕМАЧ

белорусский | Michas Skobla

Тысячы рук не даюць ім штодзень спакою,
тысячы ног марна намацваюць парог –
няма дзе спатыкнуцца.

Тысячы позіркаў,
як матылькі ў заваконьні,
б’юцца аб пругкія шыбы –
як тут пазьбегнуць суроку?

Апаўночы
яны адчайна стуляюць натамлёныя крылы,
але дарэшты выстуджаную падземную стадолу
да раніцы праймаюць дрыжыкі.

Рана-раненька выбухне помста,
і сотні людзкіх размоваў
будуць прышчэмленыя на паўслове;
і кожны прасталюдзін думацьме,
як прасьлізгнуць незаўважаным.

І зноўку тысячы рук,
не знайшоўшы прывычнае клямкі,
          хапаюць і тузаюць,
          тузаюць і хапаюць.

Ды не рыпяць дагледжаныя завесы,
і ніхто не пачуе іх даверлівых скаргаў.

Ды няма аб што бразнуцца,
          каб пасыпаўся тынк са сьцяны,
          каб пахіснуліся вушакі,
          каб спыніўся спалоханы запозьнены цягнік.

У два бакі адчыняюцца
дзьверы ў мэтро.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

SCHWÄCHE

немецкий

Tausende Hände lassen ihnen Tag für Tag keine Ruhe,
Tausende Füße tasten vergeblich nach einer Schwelle –
nirgends etwas zum Stolpern.

Tausende Blicke,
wie Falter vor den Fenstern,
schlagen gegen die festen Scheiben –
wie soll man hier dem bösen Blick entkommen?

Um Mitternacht
legen verzweifelt sie die ermüdeten Flügel zusammen,
aber den völlig ausgekühlten unterirdischen Raum
durchlaufen Schauer bis zum Morgen.

Ganz früh bricht die Rache aus,
und Hunderte menschliche Gespräche
werden mitten im Satz eingeklemmt;
und jeder gemeine Mann überlegt,
wie er noch unbemerkt hindurchschlüpfen kann.

Und wieder greifen Tausende Hände,
die die gewohnte Klinke nicht finden,
          einfach zu und zerren,
          zerren und greifen zu.

Aber die gut geölten Türschienen quietschen nicht,
und niemand hört ihre treuherigen Klagen.

Auch gibt es nichts zum Draufschlagen,
dass der Putz von den Wänden rieselt,
dass die Türpfosten wackeln,
dass der erschrockene verspätete Zug stehen bleibt.

Nach beiden Seiten öffnen sich
die Türen in der Metro.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

НА ВОЗЕРЫ ДОУГІМ

белорусский | Volha Ipatava

На возеры Доўгім пад вечар  здаўжэлыя цені
Гайдаюцца лёгка , як  пругкі чарот і аер,
Як дзікія качкі,
што доўга і цяжка ляцелі,
Каб песняй кахання свабодна ўскрыкваць цяпер.

На возеры Доўгім
здзічэлым стагоддзям не цесна:
І следу няма,
 хто ўглядаўся ў падводную глыб,
Хто лашчыў у хвалях свавольных
калісьці тут цела,
Хто прагнуў спазнаць цябе--
толькі ж спачыў каля рыб.

Схілюся смірэнна
над люстрам тваім таямнічым.
Я тут усяго аблачынка,
якая праз міг растае.
І ціха -- так ціха, што чутна,
як кліча
Душу маю хтосьці --
мо Той, хто дароўваў яе?

Хвала,хто цябе бараніў
і зрабіў запаведным
Твой сіні закон

і жывому навокал хвала.
Вось вёсачка толькі --
стаяла на беразе гэтым,
Ды ўслед за дваццатым стагоддзем
у Вечнасць сплыла.

Я цені заспела яшчэ і далёкія песні,
І дотык людскі памятае яшчэ азярод.
І гэтак тужліва,
што вёска ужо не ўваскрэсне,
І гэтак жахліва,
калі не ўваскрэсне народ...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Auf dem Langen See

немецкий

Auf dem Langen See schaukeln gegen Abend
Die verlängerten Schatten sanft wie biegsames Schilf und Kalmus,
Wie Wildenten,
die lange und beschwerlich geflogen sind,
Um jetzt frei ihr Liebeslied hinauszuschreien.

Auf dem Langen See
ist es den verwilderten Jahrhunderten nicht zu eng:
Keine Spur von dem,
der in die Tiefe des Wassers gestarrt hat,
Der in den ausgelassenen Wellen
hier einst seinen Körper liebkoste,
Der begierig war, dich zu erkennen –
Aber neben den Fischen seine Ruhe gefunden hat.

Ich neige mich demütig
über deinen geheimnisvollen Spiegel.
Ich bin hier nur ein Wölkchen,
das im nächsten Augenblick dahinschwindet.
Und still – so still ist es, dass man hört,
wie jemand
meine Seele ruft –
vielleicht Jener, der sie mir geschenkt hat?

Lob sei dem, der dich verteidigte
und dein blaues Gesetz
Unter Schutz gestellt hat,

auch dem Leben ringsum sei Lob.
Nur das kleine Dorf –
das an diesem Ufer stand,
Ist dem Zwanzigsten Jahrhundert folgend
In die Ewigkeit entschwunden.

Ich fand noch die Schatten vor und die fernen Lieder,
Und die Spindel weiß noch die menschliche Berührung.
Es ist so trostlos,
dass das Dorf nicht wieder auferstehen wird,
Es ist so grauenvoll,
wenn das Volk nicht wieder auferstehen wird ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

МОСТ

белорусский | Michas Skobla

Стомленая мурзатая дарога
з-пад гумовых колаў,
з-пад бязьлітасных вострых капытоў
бясконцых калгасных статкаў,
што кожнага дня
брылі па яе шырокай сьпіне
да небакраю,
з-пад нядрэмнай аховы
тэлеграфных слупоў,
якія трывожна гулі,
калі яна спрабавала
выбегчы на зялёнае поле,
з-пад заркападу,
які штоночы
дагараў на яе шэрым прысаку,
варушачы старыя ўспаміны,
хацела ціха апусьціцца ва ўлоньне ракі,
пяшчотнае і чыстае,
але
пад яе змучаныя бакі
падлезьлі магутныя бэтонныя стаўбуры,
адпіхваючы ўверх,
далей ад сьветлае журлівае плыні,
а лева-
і праваруч
паўсталі ўзорныя,
аблямаваныя пафарбаванымі балясінамі,
ды ўсё ж такі
краты.
Недасягальная
кліча
рака.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

DIE BRÜCKE

немецкий

Die ermüdete schmutzige Straße
unter den Gummirädern,
unter den erbarmungslosen scharfen Hufen
der endlosen Kolchosherden,
die jeden Tag
auf ihrem breiten Rücken
bis zum Horizont zogen,
unter der wachsamen Aufsicht
der Telegrafenmaste,
die alarmiert surrten,
wenn sie versuchte,
hinauszulaufen auf das grüne Feld,
unter dem Sternenfall,
der nächtlich
auf ihrer grauen heißen Asche verglühte
und alte Erinnerungen aufrührte,
sie wollte sich still in das Flussbett hinablassen,
das zärtliche und reine,
aber
unter ihre gequälten Säume
sind mächtige Betonpfeiler gekrochen
und haben sie nach oben gedrückt,
weg von der hellen wehmütigen Strömung,
und linker-
und rechterhand
erhoben sich Gitter,
mit verschnörkelten,
angemalten Balustern besetzt,
und dennoch Gitter.
Unerreichbar
ruft
der Fluss.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

Крыўда

белорусский | Valzhyna Mort

Мара – ня быць
абароненым ад сьмерці.
Ціха вуснамі вусны згрэбсьці.
Сьпі, дзіцятка, сьпі

Мовіць словы,
на якія можна адказаць
толькі маўчаньнем,
і кідаць іх
па начах мне.
Сьпі, дзіцятка, сьпі

Мы надта маладыя,
каб жыць,
і старыя, каб
ісьці на вайну.
Наш занятак –
хутчэй астыць
Наша справа –
пайсьці ка дну
Нашая ганьба –
нашая слава
нашая страва –
нашая мара –
ня быць абароненым
ад сьмерці
ціха вуснамі вусны
згрэбсьці
Ну, і добра
Ну, і ладна
Сьпі, дзіцятка, сьпі…

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

Kränkung

немецкий

Ein Traum – gegen den Tod
nicht gefeit zu sein,
leise die Lippen mit den Lippen zu berühren.
Schlaf, Kindchen, schlaf.

Worte zu sagen,
auf die nur Schweigen
eine Antwort sein kann,
und nachts sie
mir zuzuwerfen.
Schlaf, Kindchen, schlaf.

Wir sind zu jung,
um zu leben,
und zu alt, um
in den Krieg zu ziehen.
Unser Tun –
rasch zu erkalten.
Unsere Sache –
nach ganz unten zu gelangen.
Unsere Schande
ist unser Ruhm
was uns nährt –
ist unser Traum –
gegen den Tod
nicht gefeit zu sein,
leise die Lippen mit den Lippen
zu berühren.
Nun gut.
Nun ja.
Schlaf, Kindchen, schlaf.

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


КАЛОДЗЕЖ

белорусский | Volha Ipatava

Праз пясок прасочыцца крыніца,
І калодзеж поўны,
як заўжды.
Любяць тут прахожыя напіцца,
І ў біклагу ўзяць з сабой вады.

Ад вадаправоднага жалеззя
Кажуць,горла наждаком дзярэ...
Я кажу  ім: "Піце, колькі ўлезе.
Ён для ўсіх, калодзеж на двары".

Ён і ў лютаўскі мароз не стыне,
Колькі б тут завеі не гулі.
Цёмныя і пругкія глыбіні --
Быццам да сярэдзіны Зямлі.

Як над вокам, над вадой схіліся--
Галаву закружыць незнарок.
Ты тут кропля, што ўпадзе калісьці
Ў вечны свой жыцця кругазварот.

Ты -- дзіця прасто ры неабдымнай,
Што пачатак з Космасу бярэ...
"Гаспадынька..."
Я -- не гаспадыня:
Ён для ўсіх, калодзеж на дварэ...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Der Brunnen

немецкий

Durch den Sand sickert die Quelle,
Und der Brunnen ist wie immer
gefüllt.
Wanderer löschen hier gern ihren Durst
Und nehmen sich Wasser in der Reiseflasche mit.

Eisen im Leitungswasser,
Sagt man, kratzt wie Sandpapier im Hals ...
Ich sage ihnen: „Trinkt, so viel ihr wollt.
Er ist für alle da, der Brunnen auf dem Hof“.

Er friert selbst im Februarfrost nicht zu,
Wie stark hier auch Schneestürme heulen.
Finstere und dichte Tiefen –
Wie bis zur Erdenmitte.

Wie über ein Auge beuge dich über das Wasser –
Unverhofft schwindelt dir der Kopf.
Du bist hier ein Tropfen, der irgendwann
In seinen ewigen Kreislauf des Lebens fallen wird.

Du – Kind des unendlichen Raumes,
Der im Kosmos seinen Anfang nimmt ...
„Hofherrin ...“
Ich bin hier keine Herrin:
Er ist für alle da, der Brunnen auf dem Hof ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ЗА ІМГНЕНЬНЕ ДА ВЯРТАНЬНЯ Ў ГЭТЫ СЬВЕТ

белорусский | Michas Skobla

Я пакінуў каханую.
Магілы родных.
Забіў дошкамі храм сваёй веры.

Адпусціў на волю ўсе вятры,
даверыўшы ім
родныя песьні,
баёвыя гімны,
старадаўныя замовы
і запаветныя пацеры,
якія калісьці ведаў.

Кінуў у багну похвы ды меч.
Аддаў на забаўку малым
дзедаву сявеньку
і пайшоу
...у апраметную, — здагадаліся адныя.
...да пана Бога, — мовілі іншыя,

каб ніколі не вярнуцца,
бо заўсёды
за імгненьне да вяртаньня ў гэты сьвет
я абавязкова згадваў,
што ў ім
мяне чакае толькі радзіма,
адчуваючы з жахам,
што нават гэтага
для мяне недастаткова...

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

EINEN AUGENBLICK VOR DER RÜCKKEHR IN DIESE WELT

немецкий

Ich habe die Geliebte verlassen.
Die Gräber meiner Nächsten.
Habe mit Brettern den Tempel meines Glaubens vernagelt.

Ich habe alle Winde losgelassen
und ihnen anvertraut
die Heimatlieder,
die Kampfhymnen,
die alten Zaubersprüche
und die überkommenen Gebete,
die ich einst gekannt habe.

Ich habe Schwert und Scheide in den Sumpf geworfen.
Ich habe den Kleinen zum Spielen
Großvaters Bastkorb gegeben
und bin fortgegangen
... in die Hölle, – vermuteten die einen.
... zum Herrgott, – sagten die anderen,

um nie zurückzukehren,
denn immer fiel mir
einen Augenblick vor der Rückkehr in diese Welt
ganz gewiss ein,
dass mich dort
nur die Heimat erwartet,
und ich fühlte mit Entsetzen,
dass sogar das
mir nicht genügt ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ДРЭВЫ

белорусский | Michas Skobla

Зямлю,
каб не рассыпалася
на выбоінах Млечнага, Шляху,
як старое рыпучае кола,
не рассохлася ад пякучых пацалункаў сонца,
як збан, што з ганчарнага круга
трапіў адразу ў печ,
не размякла пад зорнымі ліўнямі,
ад якіх не ратуе
і парасон захмаранага неба;
каб не раскідала па жмені
касмічным вятром на забаўку
свайго жыцьцядайнага мліва —

утрымлівае не збуцьвелая зямная вось,
не мітычная сетка мэрыдыянаў,
ня частыя пазваночнікі чыгунак
і нават ня сінія паясы рэкаў,

а Дрэвы,
карэньні якіх аплялі Зямлі
і не адпускаюць,
нават калі на месцы пушчы
застаюцца заплаканыя пні.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

BÄUME

немецкий

Die Erde,
damit sie nicht auseinanderbricht
in den Schlaglöchern der Milchstraße
wie ein altes knarrendes Rad,
damit sie unter den brennenden Sonnenküssen nicht zerbirst
wie ein Topf, der von der Töpferscheibe
direkt in die Herdröhre kommt,
damit sie nicht aufweicht unter den Sternengüssen,
vor denen auch der Schirm
des Wolkenhimmels nicht schützt,
damit sie nicht mit vollen Händen zerstreut
ihr lebenspendendes Korn,
den kosmischen Winden zum Spaß, –

wird nicht von der morschen Erdachse gehalten,
nicht vom mythischen Netz der Meridiane,
nicht von den vielen Wirbelsäulen der Eisenbahnen
und nicht einmal von den blauen Gürteln der Flüsse,

sondern von Bäumen,
deren Wurzeln die Erde umflochten haben
und sie nicht loslassen,
selbst wenn anstelle von Urwald
nur verweinte Stümpfe zurückbleiben.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ВЯРТАННЕ

белорусский | Volha Ipatava

"Паклон Радзіме-- і ўзляцелі птахі,
Нібы журбою неба аплялі.
Як вартаўнік, на гэтай Гауптвахэ
Вы засталіся...Воблакі плылі...
     Гудзеў арган. Блішчэў  жывот анёла,
     Што граў на парцалянавай трубе,
     Кірмаш калядны еў і піў наўкола...
     Я ж несла нешта светлае ў сабе.
Што не раскласці сэрцу на адценні...
Душа з душой, свабодна гавары!
Хай вечаровыя кладуцца цені --
Жыццё ідзе, нясе свае дары.
      Выгнаннікі вяртаюцца акрасай
      Суровай і няласкавай зямлі.
       ...А банкаў гмахі, быццам стрэлкі Часу,
       Цягнуліся ўвысь, нібы гулі...

Франкфурт-на-Майне, снежань 1993 г.

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Rückkehr

немецкий

„Ein Gruß an die Heimat“ – und auf stiegen die Vögel,
Sehnsuchtsvoll umflochten sie den Himmel.
Wie ein Wächter auf dieser Hauptwache
Blieben sie zurück ... Die Wolken zogen dahin ...
       Die Orgel erscholl. Es glänzte der Bauch des Engels,
       Der eine Porzellantrompete blies,
       Ringsum aß und trank der Weihnachtsmarkt ...
       Und ich trug etwas Helles in mir.
Was das Herz nicht nuancieren kann ...
Seele, sprich frei mit der Seele!
Mögen auch schon Abendschatten fallen –
Das Leben geht weiter, bringt seine Gaben.
        Verbannte kehren zurück zur Zierde
        Des rauen und lieblosen Landes.
        ... Und Bank-Riesen, wie Zeiger der Zeit,
        Ragten in die Höhe und summten ...

Frankfurt am Main, Dezember 1993

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ВОЧЫ САВЫ

белорусский | Michas Skobla

Я таксама люблю ноч Вочы Савы
днём сонечныя пратубэранцы
выплюхваюцца на белыя аблокі
і пырскі трапляюць
у мае безабаронныя вочы
збоку гэта выглядае
даволі бяскрыўдна
як быццам
мне проста закропліваюць вочы
і доўга потым блукацьмуць па зямлі
салёныя туманы

я не люблю глядзець на сонца
я не разумею Ікара
я люблю глядзець поначы ў Вочы Савы

яны і ў цемры бачаць правідловы шлях
яны не выпраменьваюць святла і не саграваюць
але толькі паміж імі і Поўняй
вечна трапятацца матыльку маёй надзеі

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

EULENAUGEN

немецкий

Auch ich liebe die Eulenaugennacht
am Tage schütten sich
Sonnenprotuberanzen auf die weißen Wolken
und Spritzer gelangen
in meine ungeschützten Augen
von der Seite sieht das
ziemlich harmlos aus
als ob man mir
einfach etwas in die Augen träufelt
und danach werden lange auf der Erde
Salznebel umherirren

ich mag nicht in die Sonne sehen
ich verstehe Ikarus nicht
ich schaue nachts gern in die Eulenaugen

sie sehen auch in der Dunkelheit den richtigen Weg
sie strahlen kein Licht aus und wärmen nicht
jedoch nur zwischen ihnen und dem Vollmond
flattert ewig der Schmetterling meiner Hoffnung

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ВЕРБНІЦА

белорусский | Volha Ipatava

За ноч зусім  зялёным стаў арэшнік.
Ледзь цепліць печка.
 За акном смуга.
У Вербную Нядзелю толькі грэшнік
Адчайна дакранецца да плуга.

Вунь у царкве, забранай ад культуры,
Гармідар, і не ўціснуцца зярну.
Унізе ладзяць нейчыя хаўтуры.
Уверсе славяць Бога і вясну.

Яшчэ царква ад скокаў не астыла,
І новенькі блішчыць іканастас,
З-пад скуднае пабелкі "Веды -- сіла"
Шчэ праступаюць, як мінулы час,

Ды, кінуўшы ўчарашнія кумірні,
Зноў ваяўніча моліцца народ,
(Пракляўшы Леніна і атам мірны)
За мечаны Чарнобылем свой род,

За спрамленыя ў балота рэчкі,
За нейчы грэх, што з намі -- па вяках...
І вербныя галінкі,
быццам свечкі,
Як сутаргай, засціснуты ў руках.

А навакол, як толькі згледзець з ганку,
Курыцца парай цёплая зямля,
Кадрыль гармонік п"яна рэжа з ранку,
І недзе горка плача немаўля...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Palmsonntag

немецкий

Über Nacht sind die Nusssträucher ergrünt.
Kaum wärmt noch der Ofen.
Dunst hinter dem Fenster.
Am Palmsonntag führt nur ein Sünder
Verzweifelt die Pflugschar.

Dort in der Kirche, zurückgeholt von der Kultur*,
Palaver, kein Körnchen passt da mehr hinein.
Unten veranstalten sie jemandes Begräbnis.
Oben preisen sie Gott und den Frühling.

Noch ist die Kirche von dem Getanze nicht abgekühlt,
Neu glänzt der Ikonostas,
Unter der dünnen weißen Tünche schimmert noch
„Wissen ist Macht“ aus vergangenen Zeiten hervor,

Doch das Volk hat seine gestrigen Götzentempel verlassen,
Wieder betet es kämpferisch,
(Lenin und das friedliche Atom verfluchend)
Für sein von Tscharnobyl gezeichnetes Geschlecht,

Für die begradigten Flüsse, die Sümpfe,
Für jemandes Sünde, die uns Jahrhunderte begleitet ...

Und Weidenzweige
Wie Kerzen
Krampfhaft in den Händen gepresst.

Und ringsherum, soweit der Blick von der Treppe reicht,
Dampft die warme Erde,
Betrunken plärrt die Ziehharmonika seit der Früh‘ eine Quadrille,
Und irgendwo wimmert jämmerlich ein Kind ...

*In den 20er Jahren wurden im Kampf gegen die Kirche
zahlreiche Gotteshäuser zu Kulturhäusern umfunktioniert
(d. Ü.)

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ВЕЖА

белорусский | Michas Skobla

Пасярод Эўропы горад Ніш,
ты зь бядой славянскі люд радніш.

Белай Вежы
шматвяковы мур,
у жалобе бойніцы прыжмур.

Эйфэля
ажурны ў неба мост,
пачакай да зор сягаць наўпрост.

Вежа ў Пізе,
пахілі чало,
як бы там хістаць ні пачало.

Сьцшся, Бабілёнскі даўгабуд,
хоць і ты паўстаў зь людзкіх пакут…

Над зямлёй хеопсаў і рабоў
вышай вежаў, атамных грыбоў,
вышай храмаў, саляных слупоў –
вежа з чалавечых чарапоў.

Найвідушча
навакол глядзіш
са сьляпых вачніцаў,
горад Ніш.

Турак зь ятагана кроў саскроб.
Вежа са шляхоў людзкіх ня збочыць,
нібы з таго сьвету пэрыскоп –
Царства мёртвых
за жывымі сочыць.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

DER TURM

немецкий

Mitten in Europa die Stadt Niš,
du, Niš, verbindest das Slawenvolk mit der Not.

Des Weißen Turmes
jahrhundertealte Mauer –
kneife in Trauer die Schießscharten zu.

Des Eiffelturmes
durchbrochene Brücke in den Himmel –
warte etwas, so schnurstracks zu den Sternen zu eilen.

Turm von Pisa –
neige die Stirn,
wie stark das Schwanken auch ist.

Sei ruhig, Babylons Langzeitbau,
wenn auch du aus Menschenqualen entstanden bist ...

Auf der Erde der Cheopse und Sklaven ist
höher als Türme, als Atompilze,
höher als Tempel, als Salzsäulen –
der Turm aus Menschenschädeln.

Am allerschärfsten
kannst du, Stadt Niš,
aus blinden Augenhöhlen
in die Runde schauen.

Der Türke hat das Blut vom Jatagan gekratzt.
Der Turm weicht auf den Wegen der Menschen nicht zur Seite,
er ist wie ein Periskop aus dem Jenseits –
das Reich der Toten
beobachtet die Lebenden.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

ВІНДСЕРФІНГ

белорусский | Volha Ipatava

Мне не ўтрымацца на дошчачцы кволай.
Лепш падымуся на ўзгорак -- здаля
Буду глядзець, як, вандроўнік вясёлы,
Лёгка ляціш па планеце Зямля.

          Як парушынка ў возера воку
          Парус твой белы -- цень аж на дне.
          Вецер нясе твой віндсерфінг далёка,
          Быццам забраць цябе хоча ў мяне.

О, не знікай, сінявокі Ягорыч!
 Лёсу раптоўны і радасны дар.
 З вуснаў сціраеш  жіццёву горэч.    
 Фізік і лірік, мудрэц і гусар.

           О, не знікай ! Закруціся ў сувоі
           Часу -- і ў гэтай хвіліне жыві!
           Мы растварыліся ў леце абое
           Бегам гарачай, шалёнай крыві!

Ў лёгкасці боскай нам не ўтрымацца.
"Я навучу!" --ты гаворыш.
"Пасля!"
Далеч. Спякота. Конікаў брацтва.
І прыцяжэння не мае Зямля...

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Windsurfing

немецкий

Ich kann mich nicht halten auf dem schwachen Brett.
Lieber besteige ich einen Hügel – von weitem
Werde ich zusehen, wie der fröhliche Wanderer
Leicht über den Planeten Erde fliegt.

Für das Auge wie ein Staubkorn im See
Ist dein weißes Segel – der Schatten reicht bis auf den Grund.
Der Wind trägt dein Surfbrett weit hinaus,
Als wolle er dich mir fortnehmen.

Oh, verschwinde nicht, du blauäugiger Jahorytsch!
Des Schicksals überraschende und freudige Gabe.
Du wischst von den Lippen die Bitterkeit des Lebens.
Physiker und Lyriker, Weiser und Husar.

         Oh, verschwinde nicht! Drehe dich im Knäuel
         Der Zeit – und lebe in diesem Augenblick!
         Wir haben uns beide im Sommer aufgelöst
         Durch das Kreisen des heißen rasenden Bluts!

In der göttlichen Leichtigkeit können wir uns nicht halten.
„Ich bring‘ es dir bei!“ – sagst du.
        „Später!“
Ferne. Hitze. Der Grashüpfer Bruderschaft.
Und die Erde hat keine Anziehungskraft ...

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

Больніца

белорусский | Valzhyna Mort

Калі доўга грукаць
галавою
аб бэтонную сьцяну,
бэтон зробіцца цёплым…
І да яго
можна будзе прытуліць
сваю шчаку,
падобную да марской зоркі-мэдузы,
адчуць,
як зазямляецца
празь цела памяць,
і дачакацца імгненьня,
калі твае вочы
ператворацца ў неваляшкі,
а стракаты сусьвет
падасца глыбокай дзіркаю
ў мыйніцы.

© Вальжына Морт
Audio production: Belarus PEN-Centre

Krankenhaus

немецкий

Wenn man lange
mit dem Kopf
gegen die Betonwand rennt,
wird der Beton warm ...
Und man wird
sich da anschmiegen können
mit der Wange,
so wie ein Seestern, eine Meduse,
und wird spüren,
wie sich das Gedächtnis durch den Körper
mit der Erde verbindet,
und man wartet dann auf den Augenblick,
da deine Augen sich
in taumelnde Kreisel verwandeln,
und das bunte Universum
wie das tiefe Loch
im Waschbecken erscheint.

© Valžyna Mort
Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego


АЗЁРНЫХ КАЧАК ЧАРАДА...

белорусский | Volha Ipatava

Азёрных качак чарада.
Зялёная, як чары, ціна.
Спакойна дыхае вада,
Аб кладку трэцца чараціна.

Саспелі рана гарбузы,
І семкі шчоўкае дзяўчынка.
Рыбак цікуе скрозь хмызы...
Апошні тыдзень адпачынку.

Лісток зацягвае слімак
У востры дом свой адмысловы...
Імкне Паэзія дарма
Прыроду выказаць праз Слова.

© Вольга Іпатава
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

Ein Zug Wildenten ...

немецкий

Ein Zug Wildenten.
Grün wie ein Zauber die Entengrütze.
Ruhig atmet das Wasser,
Am Steg reibt sich ein Schilfhalm.

Früh sind die Kürbisse gereift,
Ein Mädchen knackt die Kerne.
Ein Angler schaut gespannt durch das Gebüsch ...
Letzte Urlaubswoche.

Eine Schnecke zieht ein Blättchen
In ihr schmuckes spitzes Haus ...
Die Poesie versucht vergebens,
Die Natur in Worte zu fassen.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego

АБЛОКІ

белорусский | Michas Skobla

Аблокам і няўцям,
што яны таксама – нябёсы,
што яны,
                  паўсталыя з балотнай твані,
                  іржавага туману
                  і ўчадзелага дыму,
належаць яго Высокасьці Небу.

Аблокі купаюцца ў сонечных ясвах,
хаваюцца ад маланак
пад парасонам вясёлкі,
абдымаюцца наўзахапкі
зь цёплымі паўднёвымі вятрамі.

Здавалася б –
                 узьнёслым,
                 бялюткім,
                 апераным анёламі –
навошта ім праскавышоная зямля?

Але аблокі
цягам бясконцага поўдня
стаяць і стаяць
                 над Радзімай.

© Міхасъ Скобла
Audio production: Belarus PEN-Centre / Goethe-Institut Minsk

DIE WOLKEN

немецкий

Die Wolken können nicht begreifen,
dass auch sie Himmel sind,
dass sie,
entstanden aus Sumpfschlamm,
rostigem Nebel
und qualmigem Rauch,
seiner Hoheit dem Himmel gehören.

Die Wolken baden in Sonnenstrahlen,
verbergen sich vor Blitzen
unter dem Schirm des Regenbogens,
umarmen sich ein ums andere Mal
mit den warmen Südwinden.

Wozu, fragt man sich, brauchen sie –
die erhabenen,
die strahlend weißen,
die von Engelgefieder umsäumten –
die von Winden leer gefegte Erde?

Aber die Wolken
aus dem endlosen Süden herangezogen
unverwandt stehen sie
über meiner Heimat.

Aus dem Belarussischen von Wladimir Tschepego