Willem Groenewegen 
Translator

on Lyrikline: 36 poems translated

from: голландский, фризский to: английский

Original

Translation

TONG

голландский | Tsead Bruinja

wat ik wens
een helder hart
voor een donkere nacht
oren die stoppen met huilen
luisteren naar het dommelende schip
lied dat weer aan lippen
toekomt

er zingt een trein
door dit modderige landschap
door deze grijze lucht
er zingt een trein
aan weerszijden
van het doorkruiste
groeit gestaag
de stapel
witte veren

tong wat is je beroep
riet in de saxofoonmond
twijfelhart in rode torsowond
tango die in bloedhoofd woont

tong wat is je beroep
tong zeg dat afstand vorm is
tong hef op

© T.B. / Contact
from: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Audio production: NLPVF, 2005

TONGUE

английский

what I wish
a lucid heart
for a darkened night
ears that stop crying
listen to the drowsy boat
song that once again
reaches lips

there is a train singing its way
through this muddy landscape
through this grey sky
there is a train singing
on either side
of the traversed
the heap
of white feathers
steadily growing

tongue what is your profession
reed in saxophone mouth
doubtful heart in red torso wound
tango living in blood-head

tongue what is your profession
tongue tell me distance is form
tongue remove

Translation by Willem Groenewegen

Moeder

голландский | Peter Ghyssaert

Moeder, ingekuild tussen de meubels
en het porselein, komt nog maar moeizaam
boven hout, mummelt sterfberichten
van vriendinnen.

Boekdelen van pluis schikt ze de kast in
en ze hoest het laatste restje warmte
uit haar schrale rinkelende borst;
schouderbladen van verdriet geblakerd
breken uit de rug te voorschijn.

Langzaam groeien kinderen weg
van haar schoot waarin onvruchtbaarheid
werd afgeworpen.

Dor is moeder, oud machien.
Herinnering hangt als een teder lint
van ingebruikname dwars door haar heen, maar
niemand krijgt haar nog in gang of weet
waartoe ze dient.

© Bert Bakker
from: Honingtuin
Amsterdam: Bert Bakker, 1991
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Mother

английский

Mother, clamped between the furniture
and porcelain, it pains her now to rise
out of the wood, mutters obituaries
of women friends.

She arranges volumes of plush in the cupboard
and coughs the final scrap of warmth
up from her gaunt and rattling breast;
shoulder blades of sun-baked sadness
break out into the open from her back.

The children slowly outgrow
her lap where infertility
was borne.

Mother, barren old machine.
Memories suspended like a tender ribbon
at an opening, straight through her, but
no-one can get her started or knows what
her purpose is.

Translation: Willem Groenewegen

Sneeuwboekhouding

голландский | Peter Ghyssaert

Mijn ouders zitten voor het donkerblauwe raam
van weer een onbestemde winter, en
ik denk, laat ze daar zitten; sneeuw,
dat wemelen genezend als tinctuur
tot aan het koude glas gebracht, zij schrikken
daarvan niet, het tellen is een vrede,
alles wat vertraagd valt neemt hun zacht
en één voor één gedachten af.
Zó doen zij boekhouding in smalle
witte velden voor hun ogen.
Als het straks gaat dooien heb ik dit gedicht
met daarin al de vlokken die ze moeten tellen,
nagemaakt; hun ogen zullen
zonder onderscheid de woorden zien
die telkens worden opgeschud, een reis
die hier beneden zeker maar toch altijd anders
afloopt. Zo beweeg ik nu voor u
dit Lourdes onder een stolp; mijn schrijven
is bewegen is gebed; mijn sneeuw kan
telkens door vijandig water zinken
en bruusk van de grond opstijgen. Straks
wanneer mijn ouders zich ontgoocheld van
het raam wegdraaien mogen zij
in deze kleine chaos binnen, eeuwig
in beweging haperend, maar nu
is dit gedicht voor u, de warme grot
in ’t midden is voor u –van alle kanten
sneeuwt het, wens ik, op u in;
aan vederlichte last ontkomt u niet.
Tenzij iemand van boven af begint.

© Bert Bakker
from: Sneeuwboekhouding
Amsterdam: Bert Bakker, 1995
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Snow Accounts

английский

My parents sit before the dark-blue window
of another indefinable winter, and
I think, let them sit there; the snow,
that brought the flurry like a healing tincture
right up to the frosted glass, still fails
to frighten them, is counted up in peace,
and all that falls slow-motion, softly
takes their thoughts one at a time.
This is how they keep accounts, in narrow
fields of white before their eyes.
When thaw sets in I will have copied
all the flakes they must account for,
with this verse; their eyes will see
without distinction all the words which are
repeatedly fluffed up, a journey that
most definitely ends down here while
different each time. I’ll move this Lourdes
under glass for you; my writing is in motion
is in prayer; my snow can sink in hostile
waters every time and brusquely rise up
from the ground. Shortly, when my parents
turn away in disillusion from the window,
they may enter into this small chaos and
forever falter in its motion, whereas now
this poem is for you, the warm cave
in the middle is for you – I hope
it snows on you from every side;
you won’t escape the airy burden.
Unless someone takes it from the top.

Translation: Willem Groenewegen

Honingtuin

голландский | Peter Ghyssaert

Hij betast de raten en bekijkt ze,
sprenkelt witte rook over de bijen, rooft
zonder pijn van honderdduizend angels
zoete, voorgekauwde hompen: de vermolmde
schatten uit de honingtuin;
stil en bars is hij, een bijensmid,
en hij beslaat het pantser van zijn bijen
met eenvoudig, duurzaam suikerwater:
zij brengen hem een winst van was en honing
-witte, ongekwetste was in potten,
dun gemaakte honing voor de glazen-
en omheinen met hun zwarte keurtroepen
de tuin tegen van angst gekrompen velden
waar het stil geworden is, doodstil;
nooit weg te denken is het zacht gebrom
van een constante en sublieme hulde.

© Bert Bakker
from: Honingtuin
Amsterdam: Bert Bakker, 1991
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Honey garden

английский

He feels the combs and watches them,
then drips white smoke across the bees, steals
from a hundred thousand stings without a pang
pre-chewed, sweet chunks: the mouldered
treasures from the honey garden;
quiet and grim he is, a bee smith,
and he fits the armour of his bees
with simple, lasting sugared water:
they bring him profits in wax and honey
– white and unbruised wax in jars,
diluted honey for the glasses –
and fence in the garden with their black
shock troops against the fear-shrunk fields
where it’s gone quiet, deathly quiet;
unimaginable without the soft buzzing
of a constant and sublime homage.

Translation: Willem Groenewegen

Johannes Brahms

голландский | Peter Ghyssaert

Zij heeft zijn bloemen naar haar hand gezet:
haar stem klinkt helder in dit instrument,
haar ogen en haar haren zijn bekend
in elke klank, tot scherp profiel gewet;
hij heeft dat alles op muziek gezet
en, ondanks vriendschap die zij hem toekent
vermeerderd met het eigen complement,
de vorming van perikelen belet;
woord en weerwoord kunnen in muziek
voor eeuwig blijven klinken zonder schade,
onder sterk vernis wordt kleurrijk woeden
langzaam tot pijnloos, verstild klassiek
waarin de passie, mag men wel vermoeden,
zich gepast ontdoet van Clara Wieck.

© Bert Bakker
from: Cameo
Amsterdam: Bert Bakker, 1993
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Johannes Brahms

английский

She has bent his flowers to her will:
her voice sounds clearly in this instrument,
her eyes and hair are both apparent
in each sound, honed to a sharp profile;
he has adapted these with music skills
and, while her play to amity testament
increased by his own complement,
prevented the creation of perils;
tort and retort can in music
keep resounding without harm,
below thick varnish richly varied rage
in time become the painless, quiet classic
in which the passion, one might gauge,
disposes itself suitably of Clara Wieck.

Translation: Willem Groenewegen

Eiken

голландский | Peter Ghyssaert

Eiken zijn de bomen van het dies irae;
als de grond breekt zullen zij,
over het land gezaaiden, toekijken
met een oud, houten gezicht
dat onbewogen blijft:

te veel stormwind is in
hun taaie takkenkroon verstard;
zij zijn niet meer verstoord
door groei, dat eeuwenoud tumult
en in hun stilstand glanst niets op
van minachting, van deernis
met het oude land,
alleen geduld.

En vliegen dan de zielen der geredden
als briljante edelgassen
naar hun maker; schieten verdoemden,
brandend van de diarree, voorbij
koude, ijzerharde wortels
dieper in de grond:

zij hebben het gezien,
zij hebben het gehoord,
zij doen niet mee.

© Bert Bakker
from: Cameo
Amsterdam: Bert Bakker, 1993
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Oaks

английский

Oaks are the trees of the dies irae;
when the ground breaks up they will,
sown out across the land, look on
with ancient, wooden faces
that remain unmoved:

too many gales have frozen
in their hardened crown of boughs;
they are no longer vexed
by growth, that age-old turmoil;
from their standstill not a glimmer
of contempt, of pity
for the old country,
just patience.

If then the saved ones’ souls
like brilliant noble gases fly
up to their maker; the damned,
aflame with diarrhoea, flash past
ice-cold roots as hard as iron
deeper in the ground:

they have seen it,
they have heard it,
they won’t take part.

Translation: Willem Groenewegen

Voortekenen

голландский | Peter Ghyssaert

Er waren voortekenen,
het kon niet blijven duren;
stelsels wentelden
verkeerde kanten op.

Er waren meer en meer
bekwame wichelaars
afgestudeerd.

Er was een onderwereld
van voorspellingen

en overal
was lijm en baard te koop
voor één profeet.

© Bert Bakker
from: Jubileum en andere gedichten
Amsterdam: Bert Bakker, 1997
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Portents

английский

There were portents,
it just couldn’t last;
the systems revolved
in all the wrong directions.

There were more and more
resourceful diviners
to graduate.

There was an underworld
of prophesies

and all
sold glue and beard
for just one prophet.

Translation: Willem Groenewegen

Gravure

голландский | Peter Theunynck

Zoals mensen vliegen
in oude gravures, zo haarscherp
zo goedgelovig.

Tussen portretten van keizers
en soldaten, werveldieren en
walvissen, zo onweerlegbaar.

Hebben zij het later verleerd,
wegens te weinig veerkracht
in de vingers, te veel lood

in de vaders ? Zwaluwen
in afwachting, kwetterend
aan telefoondraden.

© Manteau
from: Berichten van de Pan American Airlines & C°
Antwerpen: Manteau, 1997
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Engraving

английский

The way people fly
in old engravings, so clear-cut
so credulous.

Between portraits of emperors
and soldiers, vertebrates and
whales, so irrefutable.

Did they lose the knack later on,
due to a loss of elasticity
in their fingers, too much lead

in their bloodline? Swallows
in waiting, chattering
on telephone wires.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

Canadezen

голландский | Peter Theunynck

Mijn vader zei: hier liggen ze,
de Canadezen. Ik zag ze staan
aan de vaart, in hun grijze kleren.
Eindeloze, slachtrijpe rijen.

Man tegen man stonden ze:
een beetje wind en ze gingen.

Vrede. Aan beide kanten
Canadezen. Te lang in het land
om terug te keren. Te diep
in de grond om weg te marcheren.

© De Wereldbibliotheek
from: Man in Manhattan
Amsterdam: De Wereldbibliotheek, 2003
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Canadians

английский

My father said: here they lie,
the Canadians. I saw them standing
by the canal, in their grey clothing.
Endless rows, fit for the slaughter.

Shoulder to shoulder, they stood:
the slightest wind and off they’d go.

In peace. Canadians on both
sides. Here for too long
to go back. Too deep
in the ground to march away.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

Nijlpaarden

голландский | Peter Theunynck

Ze verblijven in paleizen langs de Seine.
Men verduistert voor ze vertrekken.
Men durft haast niet te kuchen, men
legt bergen statistieken van ze aan.

Ze zijn pijlen op verwijsbladen,
lemma’s in vierkleurengidsen, keien
in klaterende woordenstromen,
een strikvraag op het tentamen.

Het is verboden om ze aan te raken.
Vooral niet wakker maken. Niet tegen
praten, ze spreken uitgestorven talen.

Dat ze door handen zijn gegaan,
woestijnstormen, graven, oorlog
verdragen, doet hier niet ter zake.

© De Wereldbibliotheek
from: Man in Manhattan
Amsterdam: De Wereldbibliotheek, 2003
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Hippopotami

английский

They reside in palaces along the Seine.
People dim their chambers’ lights.
People hardly dare to cough, people
gather heaps of statistics about them.

They are arrows on cross-reference cards,
lemmas in full-colour guides, pebbles
in the splashing streams of words,
a catch in an exam.

It is forbidden to touch them.
To wake them up. Don’t talk,
they only speak dead languages.

That they have passed through hands,
through desert storms and graves, endure
the wars, is not the point right now.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

Tralies

голландский | Peter Theunynck

Op die vrijdag in mei – 25°C i/d schaduw - beslist
de gorilla van Frankfurt, jawel meneer de supergorilla
van de Zoo van Frankfurt, zonder vrijgeleide, zonder permissie:

«we zijn ermee weg». Dat doet hij gewoon. Langs de poort. Als paniek.
Het spat ervan in het rond. Het springt ervan op zijn kangoeroes!
Ineens iedereen sleedoorn, elk hart djembeet naar zijn naaste dorpen.

Met een handvol pinda's, aan een armpje zo dun van een meisje
zestien, uit welke schoen haalt ze de moed, terug naar de kooi.
Het is mooi geweest zo.  Vanwaar die opwelling?

Ineens mensenvloed. Iedereen kruipt uit de huid van zijn struik.
Loopt waar hij niet gaan kan. Glimt zijn tanden bloot. Wat een gelag.
Wat schattig zo'n hulpeloos beest. Wat houden mensen van tralies.

© De Wereldbibliotheek
from: Traangasmaatschappij
Amsterdam: De Wereldbibliotheek, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Don’t people just love bars

английский

On that Friday in May - 25°C in the shade – the Frankfurt
gorilla makes a decision, yes sir, the Frankfurt Zoo
super-gorilla, without an escort, without permission:

«we’re good to go». He just does it. Past the gate. As fear.
It’s spattered everywhere. It jumps about like kangaroos!
Suddenly everyone a sloe, each heart jimbays to its nearest village.

With a handful of peanuts, by the skinny arm of a girl,
sixteen, from which boot did her heart rise up, back to the cage.
That’s quite enough. Why this outburst?

Sudden flood of people. All peeling off their shrubbery skin.
Walk out of bounds. Reveal their gleaming teeth. What an ordeal.
So cute, that helpless beast. Don’t people just love bars.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

Groen schopje

голландский | Peter Theunynck

Een groen schopje is mijn hond.
Ik houd het stevig in de hand.
Ik stop het zelden in mijn mond.
Een groen schopje is mijn hond.

Als ik slaap, slaapt het naast me.
Het geeft geen kik. Het graaft,
dat verbaast me, dieper dan ik.
Een groen schopje is mijn hond.

Het zwemt als een jachthond,
waakt als een herder. Nooit zet
het zonder mij één stapje verder.
Een groen schopje is mijn hond.

Wil iemand hem pijn doen
dan blaf ik voor hem, want
mijn arme hondje heeft geen stem.
Een groen schopje is mijn hond.

© Stichting Kunstboek
from: Bijzonder Heden
Oostkamp: Stichting Kunstboek, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Little green spade

английский

A little green spade is my hound.
I hold it tightly in my hand.
I hardly ever put it in my mouth.
A little green spade is my hound.

When I sleep, it sleeps beside me.
Without a sound. It digs,
to my surprise, far deeper than me.
A little green spade is my hound.

It swims as a gun dog,
guards as a sheepdog. Never
takes a jog without me.
A little green spade is my hound.

If someone wishes to hurt him
I bark for him by choice, because
my poor little dog has no voice.
A little green spade is my hound.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

Verhuizen

голландский | Peter Theunynck

We droegen een deel van je leven naar buiten.
In de laadbak stapelde al wat je onder ons dak
had verzameld zich op. Het lag in touwen, in stapels
geblinddoekt in dozen: er moest zoveel mogelijk samen

verplaatst naar een grotere stad waar jij in kleinere kamers
met vreemdere mensen zou wonen. Niet meer met ons.
Je zei dat je vaak nog zou komen. Ik wist hoe ik jaren
tevoren hetzelfde beloofde onder het sjouwen van dozen,

maar ik zag in je ogen een ander leven flakkeren, in bredere lanen
met hogere huizen, grotere bomen, terrassen in tientallen talen.  
De gouden jaren van het veroveren. Wij moesten stilaan
leegmaken, loslaten, wat veel voeten heeft in de aarde.

We moesten maar met minder van jou zien rond te komen.

© De Wereldbibliotheek
from: Naar een nieuw zeeland
Amsterdam: De Wereldbibliotheek, 2010
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Removal

английский

We carried a part of your life outside.
Piling up on the platform all you’d gathered
under our roof. It lay in ropes, in piles,
blindfolded in boxes: moving as much as possible

at once to a larger city where you’d live in smaller
rooms with stranger folk. No longer with us.
You said you’d often return. I knew how years
before I’d promised the same while lugging boxes,

but I saw the flicker of another life in your eyes,
in wider lanes with taller buildings, trees and terraces
in many languages. The golden years of conquest. Time
for us to empty out, let go, which always takes some doing.

We’d have to get by with less of you.

Translation: Willem Groenewegen, 2010.

[Wat ik zo jammer vind]

голландский | Mark Insingel

Wat ik zo jammer vind
is wat er overblijft:
dat ik het jammer vind.

Dat ik niets anders vind
dan: dat wat overblijft
is wat ik niet meer vind.

Dat ik niet vind
van wat er overblijft
dan wat ik jammer vind.

Dat wat er overblijft
zo jammer is
dat ik het nergens vind.

Dat ik slechts vind
en overal
dat er niets overblijft.

Ooit was er alles,
ooit was alles goed,
ooit was het goede alles.

Liefste, nu is er niets,
versta me toch, alles
is goed behalve niets.

© Poëziecentrum
from: Niets. 21 liefdesgedichten
Gent: Poëziecentrum, 2005
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[What I find such a shame]

английский

What I find such a shame
is what remains:
I find it such a shame.

That I find nothing else
but: what remains
is what I can no longer find.

That I find nothing
of what remains
but what I find a shame.

That what remains
is such a shame
that I can’t find it anywhere.

That I just find
and everywhere
that what remains is nothing.

Once there was everything,
once everything was good,
once the good was everything.

Darling, now there’s nothing,
please hear me, everything
is good apart from nothing.

Translated by Willem Groenewegen

[toestellen zijn nooit mijn sterkste kant geweest]

голландский | Bart Meuleman

toestellen zijn nooit mijn sterkste kant geweest, ik heb altijd geloofd in
handmatige ruil van verlies en plezier, haat en verdriet, denken en doodgaan.
jouw leven brengt echt een verfrissing.  
een juiste verdraaiing van feiten, iedere dag dat je ademt, de ruis
uit je lichaam.  
hoe je bent ook, de knop aan mijn vinger, als je inslaapt, elektrisch.  
de vermoeidheid, liefste, we moeten haar blijven delen.

© Querido
from: Hulp
Amsterdam: Querido, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[appliances have never been my strong point]

английский

appliances have never been my strong point, I’ve always believed in
manual exchange of loss and pleasure, hate and sorrow, thought and death.
your life really brings a breath of fresh air.
the proper distortion of the facts, every day you breathe, the murmur
from your body.
it’s also the way you are, button on my finger, when you fall asleep, electric.
the tiredness, my dear, we must keep sharing it.

Translated by Willem Groenewegen
Under the authority of the Flemish Literature Fund

[toen kwam ik thuis]

голландский | Els Moors

toen kwam ik thuis
ik gooide mijn loodzware tas
van me af in de gang
jij stond me op te wachten

dat waren passen
die ik naast je zette op de grond
een voor een
iemand bombardeerde het station

een roemeen beschoot
een andere roemeen met een geweer
vorig jaar lag hier een man op straat
het bloed bleef liggen op de stoep

voor je weggaat volg ik het wegrijden van een tram

zonder ons kan niets beginnen
zonder ons is alles gedaan

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[then I came home]

английский

then I came home
I threw my heavy bag
off of me in the corridor
you stood waiting for me

those were steps
I made beside you on the ground
one by one
someone bombed the station

a Rumanian shot
another Rumanian with a gun
last year a man lay in this street
blood stayed behind on the pavement

before you leave I gaze after a tram driving away

without us nothing could begin
without us it everything’s been done

Translated by Willem Groenewegen, 2008

[Toen ik haar al lang niet meer verwachtte]

голландский | Mark Insingel

Toen ik haar al lang niet meer verwachtte
stond ze plots weer vóór me.
(Ik had wel heel de tijd naar haar verlangd.)
Ze glimlachte, alsof ze wist
dat ik haar niet zou afwijzen.
(Ik had de hele tijd naar haar verlangd.)
Ik nam haar in de armen en ik
drukte haar heel hard tegen me aan.
(Ik had zo lange tijd naar haar verlangd.)
Toen maakte ze zich los, ze lachte
me net uit en ik verstond het niet.
(Want ik had heel de tijd naar haar verlangd.)
Op weg naar hiertoe dacht ik, zei ze:
hij vergist zich vast in mijn bedoelingen –
hij heeft de hele tijd naar me verlangd!

© In de Knipscheer
from: In elkanders armen. Verzamelde gedichten
Haarlem: In de Knipscheer, 1990
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Although I’d long since stopped expecting her]

английский

Although I’d long since stopped expecting her
she suddenly stood there before me.
(All that time she had still been what I desired.)
She smiled, as if she knew
I wouldn’t turn her down.
(All that time she’d been what I desired.)
I took her in my arms and
held her very tightly.
(For so long she was what I desired.)
Then she broke free, just laughed
at me – I failed to understand.
(As all that time she’d been what I desired.)
On my way here I thought, she said:
he’ll surely mistake my intentions
- all this time I’ve been what he desired!

Translated by Willem Groenewegen

[op het dak van het huis met de windwijzer]

голландский | Els Moors

op het dak van het huis met de windwijzer
zet een reiger een steile vlucht af
de gasten wandelen traag naar
de tot aan de rand gevulde vijver

dit is een middag buiten en het regent
ramen zijn deuren om doorheen te stappen
een hond rent achter het kind op het gazon
stemmen blijven hangen boven het gras

het geluid wordt gedempt door het geluid van de snelweg

de man die ongevraagd naar boven liep slaapt
met het gezicht diep in de kussens
op het feest is iemand onwel geworden
op het feest loopt altijd iemand met een strop om de hals

de vuilniszak hangt aan de klink van de deur
het mes wordt in de cake gezet

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[on the roof of the house with the wind vane]

английский

on the roof of the house with the wind vane
a heron takes off on a steep incline
all the guests walk slowly to
the pond that is filled to the brim

this is an afternoon and it’s raining
windows become doors to step through
a dog chases after a child on the lawn
voices stay behind above the grass

the sound is muffled by the sound of the motorway

the man who went upstairs without asking is asleep
with his head deep in the pillows
at the party someone is being sick
at the party there’s always someone with a noose around his neck

the bin liner hangs from the door handle
a knife is stuck into the cake

Translated by Willem Groenewegen, 2008

[nacht was wapen...]

голландский | Tsead Bruinja

nacht was wapen dat ons bij elkaar bracht
grommende bruinen brommende witten
heilig grijs brandend in woestijnblikken
we grepen naar hard besmet gereedschap

de maan was klok achter wiegende bomen
de maan was testbeeld dat we konden dromen
ze duwt zee voor zich uit zeggen ze
ze roert broei door storm zeggen ze

we namen posities in ik hoorde
ademgeschiedenis ruisen door instrumenten
onzichtbare marconisten stuurden onderhuidse berichten

het bleven prille antwoorden op schreeuwerige behoeftes
we gingen dieper
dieper

als je lang genoeg naar sneeuw kijkt gaat je huis vliegen
als je lang genoeg naar ruis luistert ga je geloven
dat er iets is dat daar leeft daar dieper
dieper

we namen posities in
als witte parels schoten onze lichamen door het water

© T.B. / Contact
from: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Audio production: NLPVF, 2005

[night was a weapon that brought us together...]

английский

night was a weapon that brought us together
growling browns buzzing whites
holy grey burning in desert looks
we grabbed for tough infected tools

the moon was a clock behind swaying trees
the moon was a test card they knew by heart
she pushes sea out before her they say
she mixes swelter with storm they say

we took up positions I heard
breathing history rustle through instruments
invisible radio operators sending reports under the skin

they remained budding answers to blaring needs
we went deeper
deeper

if you look at snow for long enough your house will fly
if you listen to static for long enough you will believe
that there’s something alive down there deeper
deeper

we took up positions
like white pearls our bodies shot through the water

Translation by Willem Groenewegen

[lig stil als ik een vinger in je mond steek.]

голландский | Bart Meuleman

lig stil als ik een vinger in je mond steek.
je lichaam raakt anders bedorven.
dit is een tijd van moeilijke proeven, je weet het, na mijn razende brief eerst
heeft de chemie haar beginselen willen verlaten.
aan voortplanting doen we niet. de rest mag je me vragen.
wat mij voor ogen staat moet nu zijn kans maar eens krijgen.  
wat denk je? in mijn hart kan ik niet slecht zijn.  
zie, het lijkt of je lacht al een beetje.

© Querido
from: Hulp
Amsterdam: Querido, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[lie quiet when I stick a finger in your mouth.]

английский

lie quiet when I stick a finger in your mouth.
otherwise your body will get tainted.
this is a time of difficult tests, you know, only after my raging letter
chemistry wanted to leave its principles behind.
we’re not going in for procreation. you can ask me anything else.
what I have in mind should now be given a chance.
what do you think? in my heart I can’t be bad.
see, you already seem to be laughing a little.

Translated by Willem Groenewegen
Under the authority of the Flemish Literature Fund

[klachten bereiken mij niet]

голландский | Bart Meuleman

klachten bereiken mij niet
omdat ik almaar op het middenstuk moet spuiten,
moet spuiten op het middenstuk,
op het middenstuk, spuiten,
spuiten, op het middenstuk.

ik hoorde aan mij vragen wat ik zoal deed, tussendoor.
spuiten zei ik, op het middenstuk.
en als dat klaar is dan?
ik zei: op het middenstuk spuiten.

vragen?

© Querido
from: Hulp
Amsterdam: Querido, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[complaints fail to reach me]

английский

complaints fail to reach me
because I constantly need to squirt on the centrepiece,
on the centrepiece, need to squirt,
squirt, on the centrepiece,
on the centrepiece, squirt.

I heard someone ask what it was I did, between times.
squirt I said, on the centrepiece.
and when that’s done?
I said: squirt on the centrepiece.

questions?

Translated by Willem Groenewegen
Under the authority of the Flemish Literature Fund

[je vel wordt oud]

голландский | Bart Meuleman

je vel wordt oud, hoe moet ik met je doorgaan?  
ontlasting ben je, met huid en haar. het jaagt me op kosten.  
maar kijk dan, kijk naar je handen, je bloedt niet meer, terwijl je ooit
een vijver was.
je moet me ook laten, ‘k heb koppijn – die eeuwige verlichting gelijk welk
onmenselijk uur van de dag.
je gaat me echt laten. als ik nu zeg verdwijnt de omgeving, heel zachtjes,
dan je beeltenis. nog een druk op de vlezige schakelaar.

© Hulp
from: Hulp
Amsterdam: Querido, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[your flesh is ageing]

английский

your flesh is ageing, how can I go on with you?
excrement is what you are, completely. it’s quite costly.
but look, look at your hands, you’re not bleeding anymore, while you were
once a pond.
you should let me be, I have a headache – that endless lighting never mind
what godforsaken hour of the day.
you’re really leaving. if I say now surroundings will vanish, quite gently,
then your likeness. press once more on the fleshy switch.

Translated by Willem Groenewegen
Under the authority of the Flemish Literature Fund

[hy is de man...] (fy)

фризский | Tsead Bruinja

hy is de man
dy't rinne moat
dy't rinne rinne
rinne moat
sa fol fan begearte
en readferslaving
sa blyn foar
hoe't it lân
derhinne leit ferdomme
dat er rinne moat
rinne oant er
trochsichtich wurdt
en tin as lucht
syn langstme
oplost sjocht

troch it park
by de sânbak del
troch de sânbak
it klimrek yn
dêr't er dreamt
fan woestyn
tonghagedissen
en stosân
sa tin as er
wurde wil

de man
dy't rinne moat
dy't rinne moat
rinne moat

mei syn dream
dêr't gjin stek
omhinne kin

© T.B. / Bornmeer
from: De man dy’t rinne moat
Leeuwarden: Bornmeer, 2001
Audio production: NLPVF, 2005

THE MAN WHO HAS TO MARCH

английский

he is the man who has to march
has to march and march and march

so full of desire
and hooked on women
so blind to
how he is
doing dammit
that he has to walk
walk until he
grows transparent
and thin as air
sees his desire
be dissolved

he is the man who has to march
has to march and march and march

through the park
past the sandpit
through the sandpit
into the climbing frame
where he dreams
of deserts
tongue lizards
and drift sands
as thin as he
wants to be

he is the man who has to march
has to march and march and march

with his dream
his dream that no fence
could enclose

Translation by Willem Groenewegen

[het water is het voorbijdrijvende water]

голландский | Els Moors

het water is het voorbijdrijvende water
dat ik zie
de boot waarin ik lig deint
met mijn benen over de rand
vaar ik bijna tegen een oever

er staat een boom op een vlakte achter me
er hangt een hoge lucht boven ons

met het hoofd in de nek
wacht ik op een echo
tegen de muren van de huizen
waar ik aan voorbijga
waar zij samen voor de ramen zullen staan

waar rode en groene pijlen een voor een
naar boven worden gesleept

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[the water floating by is the water]

английский

the water floating by is the water
I can see
the boat in which I lie rocks
with my legs over the side
I almost sail into a bank

there is a tree on a plain behind me
there is a tall sky above us

with my head stretched back
I wait for an echo
from the walls of the houses
I pass by
where they will all gaze through the windows

where red and green fireworks are
dragged upwards one by one

Translated by Willem Groenewegen, 2008

[golfplaten daken mosdaken...]

голландский | Tsead Bruinja


golfplaten daken mosdaken met blekende was lakens en natte knijpers die dansen in wind een mensenhand of hoofd nergens te bespeuren maar wel roestvrij stalen schoorsteenpijpen oranjerode pannen met van boven naar beneden iets zwarts achtergelaten regen open deuren dichte gordijnen de schone was hangt buiten en takken groeien graaiend naar waar ze kunnen ontwrichten stenen muren daarbinnen hij denkend aan zwembaden badpakken gluren en na de koffie drinken zwembaden spieken over de randen van aankleedhokjes gettoblasters klonken als betonnen vierbaanswegen onderdoor reden jongensstemmen hij kan het horen maar zij trekt aan wat hij bewaart achter zijn tralietanden en laat zijn lamme tong weer lopen terug naar het dorp waar hij woelnachtenlang dorstig wakker ligt mes in de buik van een hongerige god

© T.B. / Contact
from: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Audio production: NLPVF, 2005

[corrugated roofs mossy roofs...]

английский


corrugated roofs mossy roofs with bleaching laundry sheets and wet pegs dancing in wind a human hand or head nowhere to be seen but there are stainless steel chimney-pots orange-red tiles with something black rain discarded running top to bottom doors open curtains shut the clean washing hanging out and branches grow grabbing for something to unsettle stone walls within which he’s thinking swimming pools leering at bathing suits and drinking after coffee swimming pools peeping over the tops of locker rooms ghetto blasters sounded like concrete four-lane highways boys’ voices driving under them he can hear it but she pulls at what he keeps behind his teeth-grate and makes his lame tongue run back to the town where toss-n-turn-nights-long he lies awake thirsting
knife in the belly of a hungry god

Translation by Willem Groenewegen

[de lucht is een boog waarbinnen]

голландский | Els Moors

de lucht is een boog waarbinnen
de stadsduif op een poot voorthinkt
tussen het vuil dat op straat ligt
de grijze bomen staan achter het raam
er staat een stoel voor
een vensterbank waar hij op zit

hij gebruikt een hoek van de tafel
om de veren te verwijderen
en alleen het gele vel blijft over
welwillend
laat ik me de slaapkamer in slepen

de wijn is een paarse rand rond de lippen
om de mond als de telefoon gaat

hang ik niet nietsvermoedend aan zijn hals

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[the sky is an arch within which]

английский

the sky is an arch within which
the city pigeon limps through
the litter in the street
the grey trees stand at the window
a chair stands in front of it
a sill on which he sits

he uses a corner of the table
to remove the feathers
and only yellow skin remains
quite willingly
I am dragged into the bedroom

the wine is a purple line around the lips
about the mouth when the phone rings

not unsuspecting I hang onto his neck

Translation: Willem Groenewegen, 2008

[Als ik de tijd dood pleeg ik]

голландский | Mark Insingel

Als ik de tijd dood pleeg ik
zelfmoord voor de spiegel.

Als ik betrapt kan
worden ben ik schuldig.
Als ik misverstand inroep
heb ik alibi's nodig.

Als ik moet zoeken
twijfel ik. Als ik
verplicht word te weten
heb ik vragen gesteld.

Als ik gezien ben kan
ik niet meer meespelen.
Als ik word uitgekleed
moet ik gewassen zijn.

Als ik met vechten op
houd trek ik een grens.

Als ik een grens
trek houd ik met vechten op.

Als ik moet gewassen
zijn word ik uitgekleed.
Als ik niet meer kan mee
spelen ben ik gezien.

Als ik vragen heb
gesteld word ik verplicht
te weten. Als ik twijfel
moet ik zoeken.

Als ik alibi's nodig
heb roep ik misverstand in.
Als ik schuldig ben
kan ik betrapt worden.

Als ik zelfmoord voor de
spiegel pleeg dood ik de tijd.

© In de Knipscheer
from: In elkanders armen. Verzamelde gedichten
Haarlem: In de knipscheer, 1990
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[If I kill time I’ll take]

английский

If I kill time I’ll take
my life before the mirror.

If I can be
caught I will be guilty.
If I invoke mistrust
I will need alibis.

If I must search
I’ll be in doubt. If I’m
obliged to know
I’ll have posed questions.

If I’ve given up
I can no longer play along.
If I’m undressed
I will have washed.

If I stop fighting
I will draw the line.

If I draw the line
I will stop fighting.

If I have washed
I’ll be undressed.
If I no longer play
along, I’ll pack it in.

If I’ve posed questions
I will be obliged
to know. If I’m in doubt
I’ll have to search.

If I need alibis
I will invoke mistrust.
If I am guilty
I’ll be caught.

If I take my life before
the mirror I’ll kill time.

Translated by Willem Groenewegen

Onvoltooid

голландский | Charles Ducal

Soms, als ik zonder inhoud ben,
gebeurt het mij dat uit de menigte
op straat een lang gedoofde stem
weer opklinkt en mij gadeslaat.

Dan is het of ik ben verdwaald
en terug moet keren naar het huis
in zijn oorspronkelijke staat,
vóór het door mij werd opgeruimd.

Of uit de boekhouding, de vuilniszak
nog iets moet worden opgediept,
iets onverrekends, iets onafs,
dat ik om weg te kunnen achterliet.

Soms, als ik zonder inhoud ben,
strijkt het toevallig langs mijn oor
en vult als inkt mijn ogen en mijn stem,
zo onvoltooid. Maar teruggaan

doe ik nooit.

from: In inkt gewassen
Amsterdam: Atlas, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Incomplete

английский

Sometimes, when I am empty,
it happens that a long forgotten voice
from the crowd in the street
arises again and finds me there.

Then it’s as if I’ve lost my way
and must return to the house
in its original state,
before I cleared it out.

As if from the accounts, the garbage
something has yet to be retrieved,
something unsettled, unmanaged,
that I left behind so I could leave.

Sometimes, when I am empty,
while ink is filling my eyes and voice
by surprise it brushes my ear lightly,
so incomplete. But to return

just isn’t me.

Translated by Willem Groenewegen

Ode aan de Nederlandse taal

голландский | Mark Insingel

Ik besta in de manier
waarop ik van je houd.
Jij vormt mijn lippen, jij
bestaat in de manier
waarop men mij verstaat.
Ik wil je horen en ik
spreek, ik wil je zien en
teken je, lichaam van
tekens, in betekenis
heb ik gemeenschap met
je, in gemeenschap met
je voel ik: ik besta.

© In de Knipscheer
from: Gezichten
Haarlem: In de Knipscheer, 2000
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

To the Dutch language

английский

I exist in the way
in which I love you.
You form my lips, you
exist in the way
in which I’m understood.
I want to hear you and I
speak, I want to see you and
I draw you, body of
signs, in meaning
I have intercourse with
you, in intercourse with
you I feel: I exist.

Translated by Willem Groenewegen

de witte fuckende konijnen

голландский | Els Moors

de witte fuckende konijnen fucken
en zij fucken samen het dak plat
zonder afstandsbediening
galm galm het is ochtend!
het is ochtend in dit natte land
dit tandpasta nutella land
dit natte afgematte veld

er staan drie camping caravans met
oranje gordijnen een uit zichzelf verschenen
flard mist trekt zijdelings het oog voorbij

*

er gebeuren vreemde dingen in dit huis
waar de muren zich niet lijken te willen
rechten - niet recht willen zijn -
er slapen mannen in het bed
meestal valt de deur vanzelf dicht

*

in dit voetlicht zoek ik de witte fuckende
konijnen de leegte staat op draagbaar
een twee drie mars laten we samen
bewegen en niet onnodig wervels kraken
leg beide handen liefdevol rond dit brein
wij gaan huiswaarts
naar het witte fuckende konijn

*

het oude witte fuckende konijn heeft nooit meer gedaan
het fuckte waarna het fuckte waarna het weer verder fuckte
precies dat  - het werpt geen geile blikken naar een zwart-wit
gestreepte zomerjurk -  het oude witte fuckende konijn fuckt
blind een nageslacht vooruit

*

de ooievaar brengt het kind en zingt
vrolijk tollen bomen door het gras
dit nieuw leven is een fuckkonijn
het fuckt en fuckt en fuckt

*

het witte fuckende konijn fuckt springvallend
terwijl oesters openbreken op het rode bed
hier zou ik kunnen zijn de tong in vurig water
steken of over het volle voetvlak van zijn zolen
laten glijden het bergen van het betere gevoel

een lichaam tot het past

*

de witte fuckende konijnen wonen
onder roestige kerktorens nabij de plaats
'geen afval dumpen' zij schuiven in en uit elkaar
vooral daar waar niemand hen vermoedt
sluiten zij hun poten om het zachte witte vel

*

als ik op een ochtend wakker word
dan naast de witte fuckende konijnen in het gras
de langgerekte velden zijn nog kaal - vaal -
is de ochtend door het raam

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

the white shagging rabbits

английский

the white shagging rabbits shag
and they raise the roof shagging together
and no remote control
echo echo morning has broken!
morning has broken in this wet land
this toothpaste and chocolate spread land
this wet and worn out field

there are three camping caravans with
orange curtains a wisp of fog having appeared   
of its own accord passes sideways before my eyes

*

strange things happen in this house
where the walls don't want to be straightened out
 – don’t want to be straight –
man are sleeping in the bed
usually the door swings to by itself
   
*

in this footlight I search for the white shagging
rabbits emptiness stands up bier
one two three march let us move
together and not needlessly crack vertebrae
lay both hands around this brain and love it
we are homewards bound
to the white shagging rabbit

*

the old white shagging rabbit never did anything else but shag
it shagged and then it shagged and then it shagged some more
exactly so – it doesn’t cast a horny glance at this black-and-white
striped summer dress – the old white shagging rabbit blindly shags
an offspring ahead

*

the stork brings the child and sings
cheerful trees spin through the grass
this new life is a shag-rabbit
it shags and shags and shags

*

the white shagging rabbit shags jump-falling
while oysters are breaking on the scarlet bed
this is where I could be sticking my tongue in
fiery water or let it slip across the full surface
of his soles and store the better feeling

a body till it fits me

*

the white shagging rabbits live
below rusty church towers close to the place
‘do not dump waste’ they are sliding in and out of
one another especially there where nobody suspects them
they enclose the soft white pelt with their paws

*

one morning when I wake up
now beside the white shagging rabbits in the grass
the extended fields are barren still – bare –
is morning through the window

Translated by Willem Groenewegen, 2008

Het Varken

голландский | Charles Ducal

Het varken leeft aan gene zijde
van de liefde, laag
bij de grond van onze eenzaamheid.

Het legt zich neer en laat zich bijten
als het vlees dat lacht
in onze heimelijkste droom.

Het woelt in draf en drek
de taal op die wij
met gewassen handen schrijven.

               Kon een van ons het hoofd verliezen,
               wij zouden huilen, beiden,
               van bezetenheid.

from: In inkt gewassen
Amsterdam: Atlas, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

The Pig

английский

The pig lives on the other side
of love, low
to the ground of our loneliness.

It lays itself down lets itself be bitten
as the flesh that laughs
in our most secret of dreams.

It roots in muck and at a trot
the language that we
write with our hands washed.

If one of us were to lose his head,
we’d cry, the both of us,
as though possessed.

Translated by Willem Groenewegen

gedicht voor twee stemmen en een klok

голландский | Hélène Gelèns

tik hoor hij tikt tik je klok tikt tik

mijn klok tikt niet er tikt niets ik hoor niets

          je denkt tik tik niet! tik tik niet! tik
          maar je weet tik de klok tikt tik
          dus je zegt tik hij tikt niet tik ik hoor niets tik

ik hoor geen klok geen getik niet één tik

          tik maar hij tikt tik je klok tikt tik
          je wilt het tik niet horen tik wacht maar
          jouw tik klok jouw klok tik gaat nog wel tik tikken

niet één tik er tikt niets die klok bestaat niet

          je denkt tik tikniettikniet tik tik niet! tik
          en later tik de spijt: tik hij tikt niet meer
          tik tikt nooit meer – tik wat als je tik spijt krijgt?

wat als je de klok verzint wat als het kind je spijt?

          tik je weet niet tik wat je mist

ik weet niet wat ik mis maar jij
jij weet wat jij mist
wat jij mist tikt

© Hélène Gelèns
from: zet af en zweef
Amsterdam: Cossee, 22010
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

poem for two voices and a clock

английский

tick hear it ticks tick your clock ticks tick

my clock does not tick nothing ticks I hear nothing

          you think tick don’t tick! tick don’t tick! tick
          but you know tick the clock ticks tick
          so you say tick it does not tick tick I hear nothing tick

I do not hear a clock no ticking not one tick

          tick but it ticks tick your clock ticks tick
          you don’t want tick to hear it tick just wait
          your tick clock your clock tick will start tick to tick

not one tick nothing ticks that clock does not exist

          you think tick don’t-tick-don’t-tick tick don’t tick! tick
          and later tick regret: tick it no longer ticks
          tick will never tick again – tick what if you tick feel regret?

what if you imagined the clock what if you regret the child?

          tick you don’t know tick what you’re missing

I don’t know what I’m missing but you
you know what you’re missing
what you’re missing
ticks

Translated by Willem Groenewegen
Translation published in The North, issue 44, 2009.

Bedrijf

голландский | Charles Ducal

Zolang de inkt nat is
ligt het bedrijf in de taal.

Een kraai speurt in de mestvaalt
als een vinger in een woordenboek.

Op het achtererf liggen begrippen
te roesten als moegeworden metaal.

De deur waar een stal in ontstaat
laat een geur los van oude gedichten.

In inktspatten zwermen de vliegen
boven de piepende kruiwagen uit.

De hand die gaat scheppen
woelt nog betekenisloos in het voer.

De ogen die wachten staan vochtig,
van honger ontroerd.

from: In inkt gewassen
Amsterdam: Atlas, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Farm

английский

As long as the ink is wet
the farm stays in speech.

A crow searches the dunghill
as a finger browsing a dictionary.

In the backyard notions lay
rusting as fatigued steel.

The door in which a sty begins
gives off a smell of old poetry.

In ink splatters the flies swarm
out across the creaking barrow.

The hand that is about to dig
roots meaninglessly through the feed.

The waiting eyes look moist,
moved by hunger.

Translated by Willem Groenewegen

APPELS KOPEN

голландский | Tsead Bruinja

kruimelig rijp verdriet spiegelt haar
in de bakken van de marktkoopman

delicaat is zij die van appels houdt
hij ziet dat hij ziet haar weerbarstig

lachend om zijn zoetzure grappen
`t liefst trekt hij een knipmes nu

en toont haar de helften ruwe pit
ze twijfelt voor wat lijkt een vruchtloos uur

krap aan haalt ze de laatste bus

als zij naar het danshuis gaat
draagt ze een mand vol rode wangen

daar aan haar zongekleurde armen
bedelen kindmannen hangend
om watervrucht mee naar dakhuis dak

maar zij komt voor het dansen
als zij komt
           komt ze voor het dansen

als zij komt gaat alles dansen
mag een gospelgilletje over komen varen
uit het zuiden van tabak ver amerika

mijn slotheupen willen wiegen
zich in haar leegte wagen
tot dageraad me komt breken
en zij weer naast me slaapt

© T.B. / Contact
from: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Audio production: NLPVF, 2005

BUYING APPLES

английский

sadness ripe and crumbling mirrors her
in the market salesman’s trays

delicate is she who loves apples
he sees that he sees her stubbornly

laughing about his sweet-n-sour jokes
he’d like to draw his jack-knife now

and show her both the rough pip halves
she’s doubtful for what seems a fruitless hour

in the nick of time she catches the last bus

when she goes off to the dancehall
she bears a basket laden with red cheeks

there on her sun-coloured arms
lean the childmen begging
to take waterfruit to roofhouse roof

but she goes there to dance
when she goes there
she goes there to dance

when she’s there everything starts to dance
a little gospel squeal may sail across
from the south of tobacco faraway america

my lockhips want to sway
attempt her emptiness
until I am broken by dawn
and she is asleep beside me again

Translation by Willem Groenewegen

Ach du…

голландский | Charles Ducal

Om niet te moeten schrijven volstaat het
haar denkbeeldig lichaam aan te raken.
Het brandt zich in het scherm als op een laken
en lacht naar mij, altijd bereid. Ik laat het

op mij indenken en praten, bladvulling,
waarvoor geen dichter nodig is.
Deze gevoelloosheid duurt nu al jaren,
opwinding zonder betekenis.

Misschien mis ik de armoe van een kamer
waarin de gaten zijn gedicht: de deur
een dwangbevel, het raam een ultimatum,
op tafel een oningevuld bewijs van schuld –

en niemand die met schaamteloos plezier
mijn weerzin om te schrijven vult.

from: In inkt gewassen
Amsterdam: Atlas, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Ach du…

английский

Not to have to write it’s enough
to touch her imaginary shape.
It burns into the screen as onto a drape
and laughs at me, always willing. I let it

think and talk me round, page filling,
for which no poet is needed.
This numbness has gone unheeded
for years, excitement without meaning.

Perhaps I miss the misery of a room
in which the holes are sealed: the door
a writ, the window an ultimatum,
at table an uncompleted affidavit –

and nobody who in shameless pleasure
fills my aversion to write.

Translated by Willem Groenewegen

NA HET FEEST

голландский | Tsead Bruinja


laat de wereld nu maar vloeibaar worden laat de stemmen opkomen als ze slaapt het glas is gebroken beschonken gaat het dromen te zee opent het water is dronken mijn lachen was hard te hard mijn draagkracht bracht traag ratelende telefoons ten gehore mijn spraak droop van wanden af en kietelde gastentenen kon het ze niet kwalijk nemen dat mijn gezicht me in de steek liet als ze me aankeken schaamlachte ik mij paars en moest alweer naar boven om iets anders aan te trekken langs het ramen lappen het stokstijf braken van dagen het vervormen van haar gezicht in mijn gedachten alsof ze niet meer van mij houdt dadelijk vliegen de verwijten de tranen en vaders bespringen paradepaardjes terwijl ze zich gewillig laten bijschenken ik draal ik draaf naar beneden dacht ik het feest is af maar ik nog midden in het gedruis de fraaie wagens praalden met inzittenden en ik wuif dag mensen dag gasten iemand nog wat mee van overgebleven eten ik had dat nog willen zeggen wentelen met sterren door in de spaak gereden nachten had ik willen zeggen ik had willen zeggen let niet op mijn woorden laat tollen wat tussen ons tot stilstand komt in bevroren blikken en trek dan je bek maar open ik zal me bij het gezegde voegen en zacht aan je haren trekken mijn vacht verkopen me op ons gesprek toeleggen met een en al oor je de rug toekeren zodat je mijn kont kunt kussen en mijn paarden mennen

het blijft bij me echt bij me ook als jij je een weg baant weg met kapmeswapen weg van mij met een ander begint aan te pappen ook als mijn gehoor van je stem verstoken blijft trek ik mij je gelijk aan je slapende gelijk

© T.B. / Contact
from: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Audio production: NLPVF, 2005

AFTER THE PARTY

английский


now let the world become fluid let the voices rise when she’s asleep the glass has been broken dreaming happens drunkenly on sea the water opens is drunk I laughed out loud too loud my capacity played lazily jangling phones my speech dripped off the walls and tickled guest-toes couldn’t really blame them that my face let me down when they looked at me I shame-smiled till I was purple and high time to go upstairs to change clothes past the window cleaning the rigid vomiting of days the distortion of her face in my thoughts as if she doesn’t love me anymore next the recriminations will start to rise and the tears and fathers will ride their hobby-horses while they willingly get a refill I’m tarrying I’m trotting downstairs thought the party was done but me still in the middle of the hubbub the fine chariots paraded passengers and I wave bye people bye guests someone want to take any leftovers I’d wanted to say that revolving with stars through tripped-up nights I’d wanted to say I’d wanted to say don’t mind my words let spin what comes to a standstill between us in frozen looks and then open your gob I’ll put the proverb into practice and gently pull your hair sell my hide dedicate myself to our discussion and turn my back on you all ears so you can kiss my arse and tame my horses

it will stay with me really with me even if you clear the way a way with cleaver-weapon away from me start to chat up someone else even if my hearing remains bereft of your voice I will take on your rightness your sleeping rightness

Translated by Willem Groenewegen