Ifor ap Glyn

валлийский

Katelijne De Vuyst

голландский

Hydref eto

Ar ael y bryn,
lle mae’r llwyni lletraws 
a’r gwrychoedd gwargam                        
yn edliw’r gwynt i’r gwyll,                      
 
yno mae’r hydref 
yn tynnu wynebau watsus y coed...
 
y dail fel cocos 
yn chwyrlïo yn y gwynt,
fel llythrennau’n hedfan,
a’r wyddor yn datod.

© Ifor ap Glyn
Аудиопроизводство: Wales Literature Exchange

Alweer Herfst

Op de top van de heuvel
waar krome heesters 
en gobogen hagen
bij de schemering klagen over de wind
 
nu haalt de herfst
de wijzerplaten van de bomen neer...
 
de blaadjes dwarrelen als
tandwielen in de wind,
als vliegende letters,
terwijl het alfabet verpulvert.

Vertaling: Katelijne De Vuyst