Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Ai?

Tôi gặp gỡ những người cộng sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người làm chúng tôi mất đi kí ức
Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi sợ
Tôi trò chuyện với những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn dắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn
Những người cộng sản
Anh em chúng tôi
Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi này

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin

Who?

I meet the communists
Our brothers
Who make us lose our memories
Lose our own voices
Lose things of values
We possess but one thing
Fear
I talk with the communists
Our brothers
Who want to herd us
Who always turn us into canned food
In hope of our everlasting gratefulness
Those communists
Our brothers
We have never seen them wonder
In this ill-fated house
Who wants to inherit their legacy?

Translated by Lê Đình Nhất-Lang