Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Cá nước lợ

Bởi họ có thể sử dụng chúng ta như một con bài
Bởi họ có thể bóp chết chúng ta tíc tắc
Bởi họ có thể ngồi im hồi hộp theo dõi chúng ta
Chúng ta tồn tại trong sự lưỡng lự của họ

Như loài cá nước lợ
Chúng ta tăng trưởng khu vực giáp ranh
Hẳn biến mất, khi bơi về một phía

Là cư dân vùng mở, chúng ta hiện diện
Thực tại cuộc sống đang bảo vệ chúng ta

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Brackish Water Fish

Since they can use us like a card
Since they can smother us in an instance
Since they can sit still and observe us
anxiously
We survive in their wavering
Like brackish water fish
We grow in the bordering areas
And would disappear, when swimming in one direction
Being inhabitants of an open-ended area,
we exist
The realities of life are protecting us

Translated by Lê Đình Nhất-Lang