Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Cho anh em dân chủ

Thất bại
Bà ngoại
Thành công

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

For Fellow Democracy Fighters

Failure
Is the grandmother
Of success

_________
Vietnamese proverb: “Failure is the mother of success.”
(translator's note)

Translated by Lê Đình Nhất-Lang