Tsead Bruinja

фризский

Tsead Bruinja

голландский

GERS DAT ALFÊST LAKET (fy)

elk wurd dat ik by dy dellis
oan `e grûn en foar dyn fuotten
is in wurd tefolle

it kâlde gers derûnder
krekt meand krekt wiet
fan de moanne
it leit in dei

no wachtsje op de sinne
en hân foar de mûle
en hân foar de grap

wachtsje op hoe’t

krekt meand gers
                 laket

sjocht my oan
kom oerein
                  laket laket laket

elk wurd
      wier wurd laket
laket
      bliid

as in bêd dat noch net op
makke is

laket
      krekt
meand en glêd

krekt meand en bliid
laket it gers  mei de hân
            op de mûle

en elk wurd dat ik skylk skynber sêft
by dy dellis op it nije gers en foar dyn djoere fuotten
is in wurd tefolle dat laket en laitsje sil

© T.B. / Contact & Bornmeer
Из: Droom in blauwe regenjas / Dream yn blauwe reinjas.
(Collected by Hein Jaap Hilarides and Tsead Bruinja)
Amsterdam & Leeuwarden : Contact & Bornmeer, 2004
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

GRAS DAT ALVAST LACHT

elk woord dat ik bij je neerleg
aan de grond en voor je voeten
is een woord te veel

het koude gras eronder
pas gemaaid net nat
van de maan
het ligt een dag

nu wachten op de zon
en hand voor de mond
en hand voor de grap

wachten op hoe

pas gemaaid gras
           lacht

kijkt mij aan
kom overeind
           lacht lacht lacht

elk woord
    waar woord lacht
lacht
    blij

als een bed dat nog niet op
gemaakt is

lacht
    pas
gemaaid en glad

pas gemaaid en blij
lacht het gras   met de hand
            op de mond

en elk woord dat ik later schijnbaar zacht
bij je neerleg op het nieuwe gras en voor je kostbare voeten
is een woord te veel dat lacht en zal lachen

vertaling: Tsead Bruinja