Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Hiện thực xã hội chủ nghĩa

Anh chị em hãy nhớ
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
Để thể hiện bổn tánh chúng ta

Đâu nhất thiết phải quan tâm
Nhắc nhở lời đe dọa
Bởi, với chúng ta
Sợ hãi – không bao giờ là mục đích

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Socialist Realism

Brothers and sisters please remember
We are here not to cry
Not to weigh one thing or another
To be silent
Then to turn our heads
We are here to live
To bring our natures into being
There is no need to pay attention
To remind ourselves of a threat
Because, with us
Fear – never is the goal

Translated by Lê Đình Nhất-Lang