Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Sống

Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
Để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này
Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này
Chọn một cái chết. Mỗi ngày
Trong con mắt chế độ
Để được tự do

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Living

Choose a pain. Each day
To share with the world
This people
Choose a belief. Each day
To exist on earth
This land
Choose a death. Each day
In the eyes of the regime
To be free

Translated by Lê Đình Nhất-Lang