Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Thói

- Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác với các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
- Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
- Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do biểu tình nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
- Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa -
Trường Sa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để
lại nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu thêm gia đình bạn bè ngoài các
ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo
của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20
năm nữa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết
xong nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé!
- Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ước gì chúng tôi chẳng ước điều gì
nhé!
- Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu
không hạnh phúc nhé!

Xin các ông/bà
Các ông/bà đừng xin chúng tôi nữa!

 

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn, 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Customs

- Dear sirs let us know the truth please!
- Dear sirs let us sleep with our spouses
please!
- Dear sirs let us breathe please!
- Dear sirs let us be equal before the law
please!
- Dear sirs let us think other than you do
please!
- Dear sirs let us fight against corruption
please!
- Dear sirs let us have freedom of speech
please!
- Dear sirs let us form our curbside clubs
please!
- Dear sirs let us write this poem please!
- Dear sirs let us loathe you and protest you
please!
- Dear sirs let us have freedom of demon-
stration please!
- Dear sirs let us have freedom of voting
please!
- Dear sirs let us defend our country please!
- Dear sirs let us learn foreign languages
please!
- Dear sirs let us protest Chinese occupation
of our Hoàng Sa – Trường Sa*please!
- Dear sirs let us be smarter than you
please!
- Dear sirs let us go to our temples and
churches please!
- Dear sirs let us read the Universal Declaration of Human Rights please!
- Dear sirs let us own the piece of land our
ancestors left behind please!
- Dear sirs let us denounce you please!
- Dear sirs let us be Vietnamese please!
- Dear sirs let us keep our traditions please!
- Dear sirs let us love our families and
friends beside you please!
- Dear sirs let us build up our country
please!
- Dear sirs let us know the total area of our
lands, islands and seas please!
- Dear sirs let us know the name of our
country in the next 20 years please!
- Dear sirs let us not follow you please!
- Dear sirs let us live privately without being
watched please!
- Dear sirs let us kick your butts please!
- Dear sirs let us love our country please!

- Dear sirs let us walk with our own legs
please!
- Dear sirs let us publish this poem after it is
written please!
- Dear sirs let us wait for you to arrive and
arrest us please!
- Dear sirs let us refuse you please!
- Dear sirs let us wish that we had no
wishes please!
- Dear sirs let us pursue our happiness and
unhappiness please!
…………………………...
Sirs/madams
Stop asking sirs/madams please!


*The Paracel Islands and the Spratly Islands

Translated by Lê Đình Nhất-Lang