Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Độc giả yêu quí

Đọc những dòng này
Xin quí vị nhớ một điều
Tất cả những gì tôi viết là của quí vị
Của người thân, tổ chức, và bạn bè quí vị...
Bằng chứng là. Lúc này
Khi quí vị bỏ thời gian, công sức, và nhiều thứ nữa… Để đọc
Tôi đâu ở cạnh mà thực sự biết
Chúng nhạt nhẽo và ngớ ngẩn đến nhường nào

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Dear Reader

When you are reading these lines
Please remember one thing
That all I have written belong to you
To your family, your organizations, and your
friends...
As an evidence. Right now
When you are spending time, efforts, and
many more things... To read
I am not by your side to really know
How plain and stupid they are

Translated by Lê Đình Nhất-Lang