Tsead Bruinja

фризский

Tsead Bruinja

голландский

[fjouwerjend kaam er út syn lêste dream...] (fy)

fjouwerjend kaam er út syn lêste dream
as in roastige ridder op in wytferve hynder
mei in hurde kul en boadskip foar syn wiif
dat er fijn oer har fantasearre hie

sy wosk syn piipjende pak leafdefol yn in bad
mei cola massearre mei boarstels fan blein
har hurde hannen it wyt út syn wiid iepentearde hynstelea
holp him hymjend op it hynder en wiisde him it paad

syn skerpe bonken dy't ûnder de grouwe bealch
sawat troch it teare fel hinne stutsen rattelen as
in âld blikje skuonsmarsel mei in kniper yn it achtertsjel
tsjin de binnenkant fan it blinkjend poetste harnas

in ripe apel rôle yn `e tromp oer de mei spek beleine bôle
fan de iene nei de oare kant wie syn lâns glêd skjirre
de punten slipe hy sobbe om op it muntsje op syn tonge
en streake it sadel yn it fet

en ik woe oant de wjukken him brekke soenen
neat mear fan in wrâld om ús hinne fernimme
woe meirinne mei syn wyld giseljende mûnen

oan it gleone ein ta

© T.B. / Bornmeer
Из: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[galopperend kwam hij uit zijn laatste droom...]

galopperend kwam hij uit zijn laatste droom
als een roestige ridder op een witgeverfd paard
met een stijve pik en boodschap voor zijn vrouw
dat hij fijn over haar had gefantaseerd
  
zij waste zijn piepende pak liefdevol in een bad
met cola masseerde met baleinen borstels
haar harde handen het wit uit zijn wijd opengevouwen hengstenlijf
hielp hem hijgend te paard en wees hem de weg
  
zijn scherpe botten die onder zijn dikke pens
bijna door de tere huid heen staken ratelden als
een oud blikje schoensmeer met een knijper tegen het achterwiel
tegen de binnenkant van zijn blinkend gepoetste harnas
  
een rijpe appel rolde in de trommel over het met spek belegde brood
van de ene naar de andere kant was zijn lans glad geschuurd
de punten geslepen hij sabbelde op het pepermuntje op zijn tong
en streek het zadel in het vet
  
en ik wilde tot de wieken hem zouden breken
niets meer van een wereld om ons heen vernemen
wilde meelopen met zijn wild draaiende molens
  
tot aan het hete eind toe

vertaling: Tsead Bruinja