Tsead Bruinja

фризский

Willem Groenewegen

английский

[hy is de man...] (fy)

hy is de man
dy't rinne moat
dy't rinne rinne
rinne moat
sa fol fan begearte
en readferslaving
sa blyn foar
hoe't it lân
derhinne leit ferdomme
dat er rinne moat
rinne oant er
trochsichtich wurdt
en tin as lucht
syn langstme
oplost sjocht

troch it park
by de sânbak del
troch de sânbak
it klimrek yn
dêr't er dreamt
fan woestyn
tonghagedissen
en stosân
sa tin as er
wurde wil

de man
dy't rinne moat
dy't rinne moat
rinne moat

mei syn dream
dêr't gjin stek
omhinne kin

© T.B. / Bornmeer
Из: De man dy’t rinne moat
Leeuwarden: Bornmeer, 2001
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

THE MAN WHO HAS TO MARCH

he is the man who has to march
has to march and march and march

so full of desire
and hooked on women
so blind to
how he is
doing dammit
that he has to walk
walk until he
grows transparent
and thin as air
sees his desire
be dissolved

he is the man who has to march
has to march and march and march

through the park
past the sandpit
through the sandpit
into the climbing frame
where he dreams
of deserts
tongue lizards
and drift sands
as thin as he
wants to be

he is the man who has to march
has to march and march and march

with his dream
his dream that no fence
could enclose

Translation by Willem Groenewegen